FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Aktuálny rozpis súťaží si môžete stiahnuť pomocou odkazu nižšie

Rozpis ObFZ Trebišov na súťažný ročník_2019/20 vo formáte Microsoft Word si môžete stiahnuť TU

R O Z P I S 

futbalových súťaží ObFZ  Trebišov  

na súťažný ročník 2019/2020

Kontaktné údaje a potrebné informácie

 

Určené:

a) Futbalovým klubom riadeným ObFZ Trebišov

b) Rozhodcom a delegátom ObFZ Trebišov

c) členom VV a odborných komisií ObFZ Trebišov

d) SFZ Bratislava, VsFZ Košice

 

Oblastný futbalový zväz Trebišov

 

Poštu doručovať na: ObFZ, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov
Sekretár ObFZ (mobil): Ing. Július Dušek – 0905 909 128
E-mail: obfztv@obfztv.sk
Web stránka: www.obfztv.sk
Bankové spojenie: IBAN: SK5402000000001176467258 – VÚB
IČO: 306 854 43
DIČ: 2022125919

 

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Trebišov

 1. Ing. Peter KOŠČO, Plechotice – predseda
 2. Štefan KAVČÁK, Borša – člen
 3. Jozef PODRACKÝ, Trebišov – člen
 4. Ing. Patrik PROKOPOVIČ, Trebišov – člen
 5. Mgr. Ján ŠANDOR, Trebišov – člen
 6. RNDr. Vladimír ŠVEC, Nový Ruskov – člen
 7. Ing. Róbert VASS, Slovenské Nové Mesto – člen

 

Členovia konferencie za ObFZ Trebišov sú:

Ing. Peter KOŠČO, Družstevná 214/19, Plechotice, koo.peter71@gmail.com

Zoltán ILLÉS, S. Petőfiho 196/25, Malý Horeš, illeszoltan83@gmail.com

3. člen bude schválený na Konferencii ObFZ Trebišov po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2019/20 podľa návrhu FK hrajúcich súťaže riadené VsFZ

 

Predsedovia odborných komisií:

Andrej KOŠČO – predseda športovo-technickej komisie (ŠTK)

Ing. Jaroslav SAKÁČ – predseda disciplinárnej komisie (DK)

Bc. Simeon VASS – predseda komisie rozhodcov (KR)

Koloman PUSZTAI – predseda trénersko-metodickej komisie (TMK)

Ján ZEDNÍČEK – predseda odvolacej komisie (OK)

Ing. Ján HVOZDÍK – predseda revíznej komisie (RK)

 

Zasadnutia komisií:

ŠTK, DK, KR zasadajú vo štvrtok o 16,00 hod.

Členovia výkonného výboru a ostatných komisií sú pozývaní na svoje zasadnutia na základe pozvánok.

 

Slovenský futbalový zväz

 

Adresa: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava
Bankové spojenie: IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884 – len pre platby všeobecných faktúr v ISSF
E-mail sekretariát: office@futbalsfz.sk
Web stránka SFZ: www.futbalsfz.sk
GS SFZ: p. Jozef Kliment, tel.: 02/482 060 02
Sekretariát:    tel.  02/482 060 00, fax.  02/482 060 99
Matrika: tel.  02/482 060 36
Vedúci odd. IT-ISSF: p. Ján Letko, 02/482 060 19
E-mail:  jan.letko@futbalsfz.sk

 

Východoslovenský futbalový zväz

 

Adresa: Alejová 2, 042 96 Košice
Sekretár VsFZ: Marcel Eperješi – 0911 945 550
Fax: 055/643 3566
E-mail:   marcel.eperjesi@futbalnet.sk
Matrika, registrácia: 055/78 98 322, 0907 992 394 – Alžbeta Majláthová
E-mail:  alzbeta.majlathova@futbalnet.sk
Bankové spojenie: IBAN: SK7502000000000015439542 – VÚB
Web stránka VsFZ: www.vsfz.futbalnet.sk

 

Okresné telovýchovné lekárstvo

Služby OTL zabezpečuje MUDr. Michalčík František, ktorý je primár Rehabilitačného oddelenia NsP v Trebišove (5. poschodie). V prípade návštevy OTL je potrebné sa objednať vopred na tel. čísle 666 0 872, alebo 666 0 332.

 

Ú V O D

Povinnosť hlásenia výsledkov majstrovských stretnutí v súťažiach ObFZ Trebišov v súťažnom ročníku 2019/2020

Povinnosť pre FK:

– v prípade, že na stretnutí nie je prítomný kvalifikovaný rozhodca, FK je povinný hlásiť výsledky takýchto domácich majstrovských stretnutí svojich družstiev (dospelí, U19, U15 alebo U11) do 24 hod. po stretnutí  na ObFZ  Trebišov nasledujúcimi spôsobmi:

 

I. zaslaním foto zápisu o stretnutí (obe strany) na mobilné číslo: 0905 909 128
II. zaslaním skenu zápisu o stretnutí (obe strany) na e-mail: obfztv@obfztv.sk

 

Povinnosť pre PR:

– v prípade, že sa majstrovské stretnutie v súťažiach dospelých vôbec neodohrá alebo je predčasne ukončené, delegovaný PR je povinný nahlásiť o aké stretnutie išlo a aký bol dôvod jeho neodohrania resp. predčasného ukončenia ihneď po stretnutí na ObFZ (0905 909 128).

 

Futbalové kluby môžu hlásiť na e-mail ObFZ aj výsledky prípravných stretnutí a turnajov. Uvítame aj príspevky o činnosti, resp. histórii Vášho FK, blahoželania jubilantom (funkcionárom, hráčom, rozhodcom) a pod.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ROZPISU

 

 1. Riadenie súťaží – kategórie:

Dospelí:  VI. Liga sk. SEVER a VI. Liga sk. JUH,

Starší dorast U19:  IV. liga U19

Starší žiaci U15: III. liga U15 skupiny A, B

Prípravka U11: Prípravka U11 ObFZ Trebišov

 

 1. Termíny:  – hracie dni a hracie časy

V nedeľu – dospelí v ÚHČ

V sobotu – starší dorastenci U19 o 14,00 hod.,

     – starší žiaci U15 o 10,00 hod.

     – prípravka U11 o 9,00 hod. resp. podľa dohody futbalových klubov          

 

Výkonný výbor na podnet ŠTK si vyhradzuje právo určiť, prípadne zmeniť termíny aj hracie časy jednotlivých stretnutí.

 

 1. Miesto stretnutia

 

Futbalové stretnutia sa hrajú na ihriskách futbalových klubov schválených ŠTK. Prípadná zmena ihriska v priebehu súťaže musí byť odsúhlasená ŠTK vopred. O hracej ploche a jej spôsobilosti s konečnou platnosťou rozhoduje hlavný rozhodca.

 

 1. Ekonomické a finančné náležitosti

 

a, Štartovné

Každý klub hrá súťažné stretnutia na vlastné náklady. Pre súťažný ročník 2019/2020 je uznesením VV č. 140/13-14 z 20.6.2014 schválené štartovné v súťažiach dospelých: VI. liga sk. SEVER a sk. JUH –  140  €.

Po vystúpení alebo vylúčení družstva zo súťaže, štartovné prepadá a hradia sa z neho náklady pre činnosť komisií ObFZ.

 

Pre VI. ligu dospelých, hosťujúce družstvo obdrží 22 voľných vstupeniek pred vstupom do areálu štadióna.

Pre IV. ligu U19 a III. ligu U15 hosťujúce družstvo obdrží 18 voľných vstupeniek pred vstupom do areálu štadióna.

 

Každý R a PR je povinný absolvovať seminár pred jarnou resp. jesennou časťou súťaže. Poplatok za seminár je stanovený vo výške 5 eur. V prípade absolvovania náhradného seminára je poplatok 10 eur.

 

b, Cestovné náhrady pre rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ

Dospelí (VI. liga) Dorast (V. liga U19) Žiaci (III. liga U15) Prípravka (U11)
R 40 22 18 14
AR 30 15 12
PR, DS 30

 

Cestovné náhrady rozhodcov v stretnutiach mládeže budú v jesennej časti súťažného ročníka 2019/20 hradené z rozpočtu ObFZ Trebišov. Na konferencii pred jarnou časťou súťažného ročníka 2019/20 budú prijaté ďalšie opatrenia týkajúce povinnosti družstva dospelých mať družstvo mládeže a financovania cestovných náhrad rozhodcov na tieto stretnutia.

 

V prípade, ak sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého družstva, R a PR má nárok na 50 % určenej cestovnej náhrady.

 

Tieto cestovné náhrady budú vyplácané po vygenerovaní v ISSF a ObFZ ich bude zasielať na účty R a PR v zmysle uzatvorenej Zmluvy s ObFZ. Cestovné náhrady sa nezdaňujú.

 

c, Cestovné náhrady pre prof. a volených funkcionárov

– paušálna náhrada za použitie súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách pre profesionálnych, volených funkcionárov (členov VV a odborných komisií ObFZ), za podmienky vyťaženosti súkromného motorového vozidla – minimálne 3 osoby), ktoré vysiela predseda ObFZ –  0,20 € na 1 km najbližšou cestou.

 

– stravné – v zmysle platných právnych predpisov a sadzieb náhrad stravného pri pracovných cestách pre profesionálnych, volených (členov VV a komisií ObFZ):

 

nad 5 hod. – 5,10 € ,       nad 12 hod. – 7,60 €,              nad 18 hod. – 11,60 €

 

5Poplatky – uvedené vo futbalových predpisoch SFZ pre ObFZ

 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF – typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.

Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po fakturačnom období, za ktoré sa mesačná zberná faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je 10 dní, okrem prípadov, že deň splatnosti vychádza na piatok alebo deň pracovného pokoja. V tomto prípade sa splatnosť predlžuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po piatku alebo dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok).

Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú. Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP.

V prípade, ak klub neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií, v zmysle čl. 16, ods. 4 stanov SFZ. Automatickým športovo – technickým dôsledkom je zastavenie súťažnej činnosti „A“ družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti mesačnej zbernej faktúry, až do doby pripísania dlžnej sumy na centrálny účet uvedený na faktúre. Okrem športovo technických dôsledkov za nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ oprávnený fakturovať klubu poplatok za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom mesiaci.

Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. EÚ synchronizuje informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF každý pracovný deň, na základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa (platí aj pri priamom vklade na účet SFZ).

Reklamácie nesprávnych položiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná faktúra) sa podávajú na príslušnom zväze (SFZ, RFZ, ObFZ), ktorého orgán (komisia) danú položku na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre.

Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o neuhradených faktúrach a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a prostredníctvom oznamov v ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z banky alebo bankovým výpisom EÚ. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej výške a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ.

Všetkým aktívnym klubom a zväzom bude ekonomickým oddelením SFZ do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za správu, prevádzku a služby ISSF podľa platného cenníka, viď bod 6.2. f.

 1. Poplatky a poriadkové pokuty navrhnuté odbornými komisiami ObFZ na DK

 

Právo udeľovať poriadkové pokuty a tresty za previnenia má len DK podľa platného DP a  Rozpisu súťaží na návrh odborných komisii ObFZ.

 

Konkrétny  priestupok Kategória Poplatok, pokuta v €
 

 a/ nenastúpenie na stretnutie,

dospelí 100
U19 80
U15, U11 50
 

 b/ svojvoľné preloženie stretnutia,

dospelí 50
U19 25
U15, U11 10
 

 c/ stretnutie zahájené po čakacej dobe,

dospelí 20
U19 15
U15, U11 10
 

 d/ nepripravená hracia plocha,

dospelí 40
U19 25
U15, U11 15
 e/ neoprávnené námietky FK (aj kapitána) dospelí 50
U19,U15,U11 10
 f/ nezapísanie a nepodpísanie kapitánov o losovaní rozhodcu laika  v zápise o stretnutí dospelí 10
U19,U15,U11 5
 g/ svojvoľné opustenie hracej plochy, dospelí 40
U19,U15,U11 20
 h1/ neospravedlnená neúčasť pozvaných dotknutých osôb na zasadnutie komisií pri nedohraní stretnutia – automaticky bez pozvania, dospelí 20-50
U19,U15,U11 20
 h2/ neospravedlnená neúčasť pozvaných dotknutých osôb na zasadnutie komisií dospelí 20-50
U19,U15,U11 20
 ch/ nenahlásenie výsledkov FK do 24 hod. po stretnutí, ak nie je prítomný rozhodca na ObFZ (Rozpis str.2) všetky

kategórie

 

5

 i/ úmyselné nedohranie stretnutia pre pokles hráčov,

individuálne posúdi ŠTK

dospelí 35
U19 20
U15, U11 10
 j/ nevybavené šatne pre súpera, R, PR, kryté lavičky, neuzamykateľné šatne, atď… dospelí 20
U19,U15,U11 20
 k1/ odstúpenie družstva po prihlásení sa na súťažný ročník po aktíve ŠTK, resp. vylúčenie zo súťaže dospelí 300
U19,U15,U11 50
k2/ ak dôjde k vystúpenia družstva alebo jeho vylúčeniu opakovane dva súťažné ročníky po sebe dospelí 600
U19,U15,U11 100
 l/ neoprávnený štart H (aj počas PN) dospelí 40
U19,U15,U11 20
 m/ poriadková pokuta – porušenie minimálnej vybavenosti ihrísk,

nedostatočná US, US bez rozlišovacej vesty a pod.

dospelí 20-100
U19,U15,U11 20-50
 n/ nenatáčanie, resp. nedodanie vyžiadaného videozáznamu dospelí 300
 o/ dodanie neúplného videozáznamu v zmysle Rozpisu súťaží, individuálne posúdi DK dospelí 100 – 300
 p/ odohratie priateľského stretnutia v deň súťažného stretnutia všetky kategórie  

50

 q/ nepodpísanie tlačiva o nedostatkoch v stretnutí v zmysle Rozpisu ObFZ Trebišov všetky kategórie  

50

 r/ požiadanie FK na príslušnú komisiu o vzhliadnutie videozáznamu

(v prípade neopodstatnenej námietky poplatok DK zadá ako

pokutu – ISSF)

 

40

 s/ požiadanie o zmenu rozhodcu cez ISSF                                                         5
 t/ telesné napadnutie (inzultácia) od 150
 u/ poplatok za priestupok hráča, klubu cez ISSF (jednotlivec, kolektív) na DK (5, 9, 12 ŽK, ČK): dospelí 10
U19,U15,U11 5
 v/ podanie odvolania na OK v ISSF dospelí 50
U19,U15,U11 30
 w/ žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča cez ISSF 30
 x1/ nezadanie nominácií družstiev KM v stanovenom časovom termíne, 20
 x2/ nefunkčný ISSF, 20-50
 y/ poplatok za prerokovanie zmeny trestu v poslednom kole

(5, 9, 12 ŽK)

 

dospelí

 

30

 z/ poplatok za nedodržanie Rozpisu ObFZ Trebišov –

povinnosť mať trénera s platnou C-licenciou (min.)

 

všetky kat.

 

100

 

6.1. Návrh poriadkových pokút od KR

a/ neuzatvorenie zápisu o stretnutí a správy PR v stanovenom termíne 5
b/ nedostatočné vypísanie zápisu o stretnutí a správy PR 10
c/ nedoručenie zápisu o stretnutí, kde nie je delegovaný R a rozhoduje laik okamžite po   stretnutí, max. do najbližšieho zasadnutia komisií 10
d/ nedostatočné a nepresné vypísanie ŽK, ČK, PK, atď. 10
e/ neospravedlnená neúčasť na komisii po nedohraní stretnutia, predvolaní 10
f/  oneskorený príchod R, DS na stretnutie 15
g/ námietky na výkon rozhodcu 40
h/ neodôvodnené oneskorené ospravedlnenie sa (R, PR), po zverejnení delegácie v ÚS 5
     neodôvodnené ospravedlnenie sa (R, PR) v deň stretnutia 20
ch/neúčasť R, PR na stretnutí bez závažnejšieho dôvodu 20
i/ neospravedlnená neúčasť R, PR na seminári, fyz. previerkach, poradách na ObFZ 10
j/ účasť R, PR na náhradnom seminári, fyz. previerkach 10

 

6.2. Matrika ObFZ

 

Každý FK musí mať prihláseného klubového manažéra. Všetky matričné a transferové úkony sa prevádzajú cez  KM.

Príslušné matriky SFZ, VsFZ a ObFZ len schvaľujú, potvrdzujú resp. neschvaľujú prvotné RG, transfery atď.

 

Matričná príslušnosť a realizovanie transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku:

–    podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže:

–    podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)

–    podľa zaradenia družstva žiakov U15 do súťaže

(klub nemá družstvo dospelých ani družstvo U19 zaradené do súťaže)

Spôsob realizácie transferov (prestupy bez obmedzenia, prestupy s obmedzením): Transfer realizuje a poplatok bude pridaný matrikou zväzu podľa matričnej príslušnosti klubu, do ktorého transfer hráča smeruje.

 

 • Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:
  • a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  • b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  • c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
  • d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
  • e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Registrácia hráča sa preukazuje elektronickým registračným preukazom, pričom registráciu a klubovú príslušnosť je možné preukázať aj prostredníctvom verejného registra hráčov.

 

  Poplatky: 

a/ – poplatok za transfer Slovensko:

         dospelí – 10 €,     dorast U19 do 18 rokov – 7 €,       žiaci U15 – 7 €

 

  b/ – matričná činnosť v dňoch pracovného pokoja – základná cena + 100 %

 

c/ – matričná činnosť, papierové podania a žiadosti – základná cena + 50%

 

  d/ – poplatok za prvotnú registráciu v ISSF (novú)                                                                   5

 

  e/ – vystavenie nového RP (realizovať výlučne cez KM v ISSF – doručenie kuriérom)   5  + dobierka

 

  f/ – poplatok za správu a prevádzku a služby v ISSF                                                                2

 

  g/ – ekon. odd. SFZ: – oneskorenie úhrady zbernej faktúry                                                       3

 

        h, – každý matričný úkon (aj zamietnutý) je spoplatňovaný

 

Zásady pre zmeny termínov stretnutí:

– všetky žiadosti podávajú KM v ISSF cez podanie na príslušnú komisiu (nezasielať poštou, emailom)

 

Poplatok

Zmena termínu do 21 dní pred stretnutím:                                                         0

Zmena termínu do 10 dní pred stretnutím:  – dospelí                                       10

– mládež                                        5

Zmena termínu do 3 dní pred stretnutím:   – dospelí                                       20

– mládež                                      10

 

 1. Úpravy a zmeny súťaží

 

Úpravy súťaží môže vykonať len Výkonný výbor ObFZ na podnet komisie ŠTK.

Úpravy sa vzťahujú na štruktúru súťaží a rozdelenie klubov do jednotlivých územných oblasti. Pri rozdelení je nutné prihliadať k funkcii súťaže a ekonomickým podmienkam.

Ak vystúpi družstvo z rozohratej majstrovskej súťaže bude v ďalšom súťažnom ročníku zaradené do najnižšej ligy, ak o to požiada prihláškou a zaplatí štartovné. O jeho zaradení rozhodne ŠTK s podmienkou, že má vyrovnané všetky podlžnosti voči SFZ a ObFZ v čase vystúpenia zo súťaže.

 

 1. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

 1. Predpis

 

Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku futbalu (SP), disciplinárneho poriadku (DP) a tohto rozpisu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť SP a DP. Všetky pokyny vydané Výkonným výborom a jeho komisiami prostredníctvom zverejnených oznámení v ISSF a v úradných správach na webstránke ObFZ Trebišov (www.obfztv.sk) sú záväzné pre FK, R, PR, hráčov atď.

 Sekretariát ObFZ bude akceptovať len zasielanie písomných dokumentov cez KM – podanie na komisie.

 

 1. Evidencia žltých kariet

 

Evidencia žltých a červených kariet ostáva v platnosti. Futbalové kluby sú povinné viesť vlastnú evidenciu a zodpovedajú za štart svojich hráčov v majstrovských stretnutiach.

V prípade, že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase, má udelené disciplinárne opatrenie disciplinárnou komisiou a taktiež je toto riadne zaevidované v ISSF (disciplinárna komisia musí všetky disciplinárne opatrenia nahrať do ISSF formou uznesenia). Takýto hráč bude mať pri nominácii „vo svojom  riadku vysvietený červený krúžok s výkričníkom“, čo znamená, že by nemal nastúpiť na  dané stretnutie (je v treste). Takto vytvorený Zápis o stretnutí aj napriek tomu môže byť schválený rozhodcom, pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná v historickom cykle stretnutia.

 

Evidencia žltých kariet v ObFZ TV platí len pre kategóriu DOSPELÝCH. Evidenciu ŽK a ČK bude mať aj každý KM v ISSF, pokiaľ R stretnutia uzatvorí zápis o stretnutí. Po 5, 9, 12 žltých kartách má hráč okamžite zastavenú činnosť na príslušný počet zápasov. Výška poplatku za 5, 9, 12 ŽK činí u dospelých 10 €, za ČK 10 €. U mládeže za ČK 5 €. Tieto poplatky sa neplatia vopred, každý FK to bude mať v zbernej faktúre za príslušný mesiac. V prípade nezaplatenia poplatku DK voči FK vyvodí disciplinárne dôsledky. Ak hráč v nasledujúcom stretnutí nenastúpil a trest nebol prerokovaný DK, ŠTK nemôže v takomto prípade vyvodiť hracie dôsledky.

 

Hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomenutý 5, 9, 12 ŽK, môže podľa DP, čl. 37 odst. 6 do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti  v novom súťažnom ročníku. Pokuta v takomto prípade je 30 + 10 €. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu s poplatkom za prerokovanie zaplatí, DK  – pozastavenie výkonu športovej činnosti zruší a hráč má uvoľnenú činnosť (môže nastúpiť v 1.kole v roč. 2020/21). Žiadosť je potrebné označiť  názvom  „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a zaslať ju na DK cez ISSF – podanie na komisiu.

 

Trest za ČK sa prenáša na nový súťažný ročník.

 

 1. Štart hráčov

 

V súťažiach dospelých štartujú hráči starší ako 16 rokov.

– o štarte hráča od 16 rokov vo vyššej vekovej kategórie rozhoduje len futbalový klub a tréner. Pri štarte hráča do dovŕšenia 18-ho roku veku je FK povinný predložiť pred stretnutím R potvrdenie o povolení jeho štartu v zmysle čl. 46 SP (potvrdenie telovýchovného lekára + prehlásenie zákonného zástupcu). V prípade že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. R zároveň túto kontrolu uvedie v Zápise o stretnutí. Všetku zodpovednosť za štart hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner. Všetky kluby sú povinné zaslať potvrdenie o povolení štartu hráča v zmysle čl. 46 SP na sekretariát najneskôr pred prvým zápasom, na ktorý tento hráč nastúpi.

 

V ročníku 2019/2020 za starší dorast U19 môžu štartovať hráči narodení po 1.1.2001 a mladší. ŠTK ObFZ  povoľuje hrať v každom dorasteneckom stretnutí za každé družstvo dorastencov U19 aj žiakom, ktorí dovŕšili 14 rokov na platný RP.

Za kategóriu starších žiakov U15 môžu štartovať hráči narodení po 1.1.2005 a mladší, musí však byť splnená veková podmienka určená pre žiacku kategóriu.

V kategórii prípravka U11 môžu štartovať hráči narodení po 1.1.2009 a mladší.

– štart hráča počas práceneschopnosti (PN) sa považuje za neoprávnený

– pre všetky kategórie platí pravidlo, že počas jedného dňa môže hráč nastúpiť len v jednom súťažnom stretnutí.

    

 1. Podmienky účasti v súťažiach riadených ObFZ

 

 a) Registračné preukazy: Hráč môže mať vystavený len jeden registračný preukaz.

Vlastníkom registračného preukazu je SFZ. Držiteľom registračného preukazu je fyzická osoba (hráč, individuálny člen SFZ) ktorej bol preukaz vystavený, ktorá je povinná ho chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím. Zverenie registračného preukazu inej osobe je na vlastnú zodpovednosť fyzickej osoby, ktorej bol registračný preukaz vystavený.

Pri schválenom transfere hráča do iného FK, je materský, resp. už bývalý materský FK povinný vydať hráčovi RP a umožniť štart za nový klub. V prípade nevydania RP sa hráč môže obrátiť na príslušnú DK SFZ.

 Za kontrolu RP, ako je uvedené vyššie zodpovedajú rozhodcovia stretnutí, vedúci družstiev a tréneri. Vo všetkých kategóriách (dospelí, U19, U15) musí byť prevedená kontrola (konfrontácia) pred každým stretnutím a záznam o jej uskutočnení musí byť uvedený v zápise o stretnutí v ISSF. Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

 

b) Konfrontácia hráčov:

Článok 49 SP

(1) Konfrontáciu (kontrola totožnosti) hráčov družstiev, ktorí sú prítomní na stretnutí, je možné vykonať na požiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je možné vykonať na požiadanie konfrontáciu hráča, ktorý nebol prítomný na stretnutí pred začiatkom druhého polčasu; o konfrontáciu takého hráča je možné požiadať len pri jeho vstupe na hraciu plochu.

(2) Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF.

(3) V stretnutí mládeže vykonajú konfrontáciu rovnakým spôsobom ako v odseku 2 spolu s kapitánmi družstiev aj vedúci oboch družstiev, prípadne len vedúci oboch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa kontrolovaných hráčov na ich osobné údaje.

(4) Výsledok konfrontácie oznámia kapitáni družstiev alebo vedúci družstiev mládeže rozhodcovi.

(5) Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii alebo ak kapitán družstva, alebo vedúci družstva mládeže neuzná totožnosť niektorého hráča pri konfrontácii, kapitán družstva alebo vedúci družstva mládeže uplatnia námietku proti štartu hráča a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča na podrobenie sa konfrontácii. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje podobu namietaného hráča s jeho fotografiou uvedenou v ISSF a zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu a o uvedenej skutočnosti vykoná záznam v zápise o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že údaje o hráčovi a jeho fotografia v ISSF zodpovedajú údajom uvedených hráčom a jeho podobe, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a do zápisu o stretnutí uvedie odôvodnenie svojho rozhodnutia.

(6) V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom, alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, rozhodca, kapitáni alebo vedúci družstiev mládeže, a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú povinní dostaviť sa osobne na riadiaci orgán súťaže, ak tak ustanovuje rozpis súťaže.

(7) Ak bola konfrontácia vykonaná pred stretnutím, alebo v prípade striedajúceho hráča cez polčasovú prestávku, alebo v druhom polčase, a kapitán družstva súpera, alebo vedúci družstva mládeže nevzniesol námietku proti totožnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je už neskôr možné vzniesť prípadnú námietku ohľadne totožnosti hráča. Ak hráč, ktorý nebol prítomný pred stretnutím, nastúpi v priebehu stretnutia, je na vyzvanie rozhodcu povinný podrobiť sa konfrontácii po skončení stretnutia. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti hráča, alebo náhradníka opakovane.

(8) Konfrontácia je v súťažiach ObFZ Trebišov v kategórii dospelých a mládeže (U19, U15, U11) povinná.

(9) Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo totožnosť hráča podľa ISSF rozhodca neuzná pred stretnutím, tento hráč nemôže v stretnutí nastúpiť. Rozhodca túto skutočnosť uvedie s odôvodnením v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je z hry vylúčený. Rozhodca a zástupca družstva súpera sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.

(10) Za uskutočnenie konfrontácie zodpovedajú okrem samotného hráča aj kapitán družstva a vedúci družstva.

 

c) v súťažnom ročníku 2019/20 je opäť umožnený aj štart spoločného mládežníckeho družstva 2 klubov. FK uzatvoria Dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa čl. 28 ods. 4 až 7 súťažného poriadku futbalu.Originál dohody zašlú na ObFZ. Na základe dohody bude obidvom družstvám v ISSF umožnený štart v súťaži U19, resp. U15 bez potreby zmeny matričnej príslušnosti klubov pod podmienkou, že minimálny počet hráčov z jedného futbalového klubu je 5. V termínovej listine na futbalnet.sk bude však figurovať len názov prvého družstva.

 

d) Elektronickú prihláška do súťaže možno podať v stanovenom termíne (po ukončení súťažného ročníka) v elektronickej podateľni ISSF. Štartovné bude zadané do zbernej faktúry. Klub musí mať vysporiadané finančné náležitosti voči SFZ a ObFZ za uplynulý ročník.

 

e) Súpiska hráčov

Článok 41 SP

(1) Súpiska družstva je automaticky vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. Nie je potrebné ju vyhotovovať. V priebehu súťaže je súpiska dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených v zápise o stretnutí.

(2) Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

 

f) Štart hráča vo vzťahu k súpiske

 Článok 47 SP

(1) Hráč je oprávnený štartovať v majstrovskej súťaži alebo v pohárovej súťaži za ktorékoľvek družstvo klubu, v ktorom je registrovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 20, 21 a 31.

(2) Za „B“ družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za „A“ družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z „A“ družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za „A“ družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

(3) Za „C“ družstvo klubu nemôžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii za „A“ družstvo. Za „C“ družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za „B“ družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z „B“ družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za „B“ družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

(4) V jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže môžu štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo členského štátu Európskej únie

 

Striedania hráčov:

V súťažnom ročníku 2019/20 je vo všetkých kategóriách (dospelí, U19, U15) možnosť 5 striedaní v jednom stretnutí.

 

ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok:

 • maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu
 • každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania
 • ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej jedno z nich však musí byť realizované v predlženom hracom čase
 • striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom a v polčasovej prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry
 • hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu

 

g) Podmienky minimálnej vybavenosti ihrísk:

– hracia plocha, musí byť trávnatá (nie škvarová), rovná, minimálnych rozmerov (podľa pravidiel) s vnútornou súvislou ohradou s pevným zábradlím okolo nej, poskytnuté lavičky pre náhradníkov vo všetkých súťažiach a vekových kategóriách. V VI. lige dospelých musia byť lavičky pre náhradníkov kryté zhora, zo strán a od divákov.

 – k minimálnej vybavenosti patrí aj lekárnička a nosidlá

– sociálne vybavenie, samostatná miestnosť pre rozhodcov s dostatočným osvetlením, v ktorej je stôl, stoličky, uterák, umývadlo. Vo vybavení musia byť aj uzamykateľné šatne pre hostí s tečúcou vodouPre súpera je potrebné poskytnúť minerálku  resp. pitnú vodu.

V prípade zistenia nedodržania týchto náležitostí budú voči oddielom vyvodené poriadkové pokuty (podľa závažnosti previnenia – uvedie rozhodca a delegát v zápise o stretnutí a správe DS v ISSF).

Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 7 dní a túto dohodu uvedú do zápisu o stretnutí. KM túto dohodu zadajú v ISSF, podanie na komisiu ŠTK. Ak nedôjde k dohode, nový termín určí ŠTK.

 

 1. Hrací čas

 

Dospelí 2 x 45´

Starší dorast U19 – 2 x 45´

Starší žiaci U15 – 2 x 35´

Prípravka U11 – 2 x 25´

                                                                   

 1. Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu na stretnutie

 

Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca najneskôr 20 minút po ÚHČ a na ihrisku je prítomný iný kvalifikovaný rozhodca, je povinný začať viesť stretnutie. Za kvalifikovaného rozhodcu sa považuje ten, ktorý má platný rozhodcovský preukaz s vyznačením platnosti pre tento súťažný ročník.

Ak je na ihrisku viac kvalifikovaných rozhodcov, vedenie stretnutia preberá rozhodca s vyššou kvalifikáciou. Ak majú všetci rovnakú, rozhodne sa dohodou alebo losom.

Ak nie je na ihrisku kvalifikovaný rozhodca, riadi stretnutie laický rozhodca určený z niektorého z obidvoch mužstiev. Kto bude stretnutie rozhodovať rozhodnú medzi sebou kapitáni mužstiev dohodou. V prípade, že sa nevedia dohodnúť, rozhodne sa  losovaním.

V každom prípade sa stretnutie musí odohrať ako majstrovské. Táto dohoda resp. losovanie musí byť zapísaná a podpísaná na druhej strane zápisu kapitánmi družstiev a u mládeže aj vedúcimi družstiev pred stretnutím. Za nesplnenie tohto ustanovenia udelí DK na návrh ŠTK stanovenú pokutu.

Za odoslanie zápisu o stretnutí, ak nie je prítomný delegovaný rozhodca zodpovedá domáci FK (zápis je potrebné preskenovať a ihneď po stretnutí zaslať e-mailom na ObFZ a originál poštou v najbližší pracovný deň, pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

  

 1. Nedelegovanie kvalifikovaného rozhodcu na stretnutie

 

Článok 56

Povinnosti organizátora stretnutia

Organizátor stretnutia je povinný vykonať opatrenia a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi a ďalšie opatrenia ustanovené týmto poriadkom a rozpisom súťaže obzvlášť s ohľadom na bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia, a to najmä

a) zabezpečiť poriadok na ihrisku,

b) zabezpečiť na stretnutie lopty, vyznačiť hraciu plochu,

c) zabezpečiť píšťalku, žltú a červenú kartu, zástavky,

d) zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc,

l) mať k stretnutiu k dispozícii papierový formulár pre zápis o stretnutí, ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí v ISSF,

 

Článok 62

Hosťujúce družstvo

Družstvo hosťujúceho klubu je povinné dostaviť sa včas na stretnutie a pomáhať organizátorovi stretnutia zaisťovať bezpečnosť na ihrisku a bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia.

 

Článok 68

Čakacia doba od začiatku stretnutia

(1) Ak nie je v ustanovenom úradnom hracom čase začiatku stretnutia družstvo klubu pripravené začať stretnutie, alebo nie je prítomný delegovaný rozhodca (v prípade, že KR nedelegovala na stretnutie kvalifikovaného rozhodcu, je potrebné začať stretnutie v ÚHČ bez čakacej doby, platí aj pre článok 75/1), začiatok stretnutia sa odkladá o čakaciu dobu, ktorá je najviac 20 minút od určeného začiatku stretnutia, ak nie je v tomto článku ustanovené inak (odseky 7 a 8).

(7) Ak oznámi hosťujúce družstvo pred stretnutím organizátorovi stretnutia oneskorenie zapríčinené vyššou mocou (napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha dopravného prostriedku), domáce družstvo je povinné počkať na príchod súpera a stretnutie odohrať. V tomto prípade je čakacia doba najviac 40 minút od ustanoveného začiatku stretnutia.

(8) Kluby družstiev sa môžu so súhlasom rozhodcu dohodnúť na predĺžení čakacej doby uvedenej v odsekoch 1 a 7.

 

Článok 75

Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu

(1) Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby a na stretnutí je prítomný iný kvalifikovaný rozhodca, rozhodovanie stretnutia je povinný prevziať iný kvalifikovaný rozhodca. Ak je na stretnutí prítomných viac kvalifikovaných rozhodcov, prednosť má rozhodca s vyššou kvalifikáciou. Delegát zväzu nesmie stretnutie sám rozhodovať, je však oprávnený určiť pri nedostavení sa delegovaného rozhodcu, kto bude stretnutie rozhodovať, prípadne kto bude asistent rozhodcu.

(2) Ak nie je na ihrisku prítomný kvalifikovaný rozhodca, rozhoduje stretnutie funkcionár jedného z klubov (laický rozhodca), o ktorom rozhodnú kapitáni alebo vedúci družstiev dohodou alebo žrebom za účasti navrhovaných kandidátov. Výsledok dohody alebo žrebu sa uvedie v zápise o stretnutí.

(3) Rozhodca uvedený v odsekoch 1 a 2 má všetky práva a povinnosti delegovaného rozhodcu; nie je však povinný rozhodovať stretnutie v predpísanom výstroji. Svoje oblečenie je povinný prispôsobiť vystrojeniu oboch družstiev s pomocou organizátora stretnutia.

 

 Článok 79 Zápis o stretnutí

(1) Zápis o stretnutí je štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF. Ak ho nie je možné vyplniť v ISSF, vypĺňa sa papierový formulár zápisu o stretnutí, a to buď na počítači alebo perom čitateľným paličkovým veľkým písmom.

(4) Papierový formulár zápisu o stretnutí je delegovaný rozhodca, alebo organizátor stretnutia, ak stretnutie rozhodoval iný ako delegovaný rozhodca (laik), povinný doručiť bezodkladne po stretnutí riadiacemu zväzu.

 

 1. Povinnosti usporiadateľov stretnutia a KM ISSF v prípade nedelegovania kvalifikovaného R na stretnutie

 

a, KM zadajú nominácie svojich družstiev (dospelí, U19, U15 aj U11) v ISSF tak ako doposiaľ, pred začiatkom stretnutia, resp. max. do 1 hodiny od ukončenia stretnutia (nominácie musia byť aktuálne, tak aby sa zhodovali s nomináciami na prípadnom papierovom zápise o stretnutí),

b, Zápis o stretnutí pri nedelegovaní kvalifikovaného R je možné vyplniť v elektronickej forme v ISSF. V tomto prípade usporiadateľ stretnutia (domáci klub) zabezpečí jeho kompletné vypísanie (schváli ho až správca súťaží po jeho doručení na ObFZ).

c, Usporiadateľ stretnutia taktiež zabezpečí doručenie papierového zápisu o stretnutí bezodkladne po ukončení stretnutia emailom na ObFZ, najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí.

d, Až po doručení zápisu o stretnutí a jeho uzatvorení správcom súťaží ObFZ bude výsledok stretnutia a body započítané v tabuľke príslušnej súťaže na stránke www.futbalnet.sk

 

 1. Námietka

 

Článok 85 SP

(1) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia, ktorou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu:

 1. a) tohto poriadku alebo rozpisu súťaže (napríklad proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, náležitosti hracej plochy, štartu niektorého súperovho hráča, striedaniu náhradníkov, popisu priestupkov vylúčených hráčov),
 2. b) iného osobitného predpisu,
 3. c) rozhodnutia SFZ alebo iného riadiaceho zväzu.

(2) Námietku je možné podať výhradne elektronicky v ISSF na riadiaci orgán súťaže. Riadiaci orgán súťaže je povinný o námietke rozhodnúť na svojom najbližšom zasadnutí potom, ako bola námietka spĺňajúca náležitosti podľa čl. 86 ods. 1 na riadiaci zväz doručená alebo doplnená, alebo bezodkladne námietku postúpiť vecne príslušnému orgánu riadiaceho zväzu.

(3) Námietku je oprávnený podať štatutárny orgán klubu, alebo iný ním splnomocnený funkcionár klubu oprávnený konať za klub v ISSF; tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 80 ods. 3.

(4) Námietka podaná v ISSF je automaticky doručená v ISSF rozhodcovi stretnutia, delegátovi zväzu a klubu súperovho družstva v stretnutí, ktorí sú oprávnení vyjadriť sa k námietke elektronicky v ISSF do 48 hodín od podania námietky. Ak sa klub alebo rozhodca k námietke nevyjadria v stanovenej lehote, na neskoršie podané vyjadrenie sa neprihliada.

(5) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia. Proti výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na riadiaci zväz. Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého v stretnutí.

 

Náležitosti námietky – Článok 86 SP

(1) Námietka obsahuje najmä tieto náležitosti:

 1. a) označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva,
 2. b) označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,
 3. c) uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,
 4. d) uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,
 5. e) uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,
 6. f) čoho sa namietajúci klub domáha.

 

(2) Riadiaci orgán súťaže alebo iný vecne príslušný orgán riadiaceho zväzu vyzve klub na doplnenie námietky, ak neobsahuje niektorú náležitosť uvedenú v odseku 1 a určí lehotu na jej doplnenie. Ak klub námietku v stanovenej lehote nedoplní, orgán riadiaceho zväzu sa námietkou ďalej nezaoberá a namietajúcemu klubu a iným dotknutým osobám túto skutočnosť v ISSF oznámi.

 

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK 

 

Článok 87 SP

 

(1) Odvolanie je oprávnený podať písomne alebo elektronicky v ISSF klub, ktorého sa napádané rozhodnutie alebo postup riadiaceho orgánu súťaže alebo iného orgánu riadiaceho zväzu týka do 14 dní odo dňa oznámenia napádaného rozhodnutia klubu.

(2) Na náležitosti odvolania platia ustanovenia SP čl. 85 ods. 1 a 3 a čl. 86 primerane. V odvolacom konaní sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.

(3) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa tohto poriadku je oprávnená podať osoba, ktorá preukáže právny záujem na rozhodnutí vo veci, na príslušný orgán riadiaceho zväzu, ktorý napádané rozhodnutie vydal (napr. čl. 85 ods. 2). Ak orgán riadiaceho zväzu odvolaniu sám v lehote 7 dní od jeho doručenia v plnom rozsahu nevyhovie, predloží v tejto lehote odvolanie odvolaciemu orgánu riadiaceho zväzu na rozhodnutie.

 

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu DK

 

Článok 84 DP

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisii sa podáva na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. Ak o vypracovanie písomného odôvodnenia rozhodnutia požiadala osoba, ktorá je oprávnená podať proti rozhodnutiu odvolanie, lehota na podanie odvolania začína plynúť tejto osobe až od doručenia písomného vyhotovenia odôvodnenia rozhodnutia prostredníctvom ISSF, poštou alebo iným preukázateľným spôsobom.

 

 1. Predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do siedmich kalendárnych dní od doručenia odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie so stanoviskom disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie veci”) odvolacej komisii, ak disciplinárna komisia v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie odklad, predseda disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi odvolacej komisie najneskôr do troch kalendárnych dní od riadneho doručenia odvolania.

 

 1. Ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, predseda disciplinárnej komisie predloží vec odvolacej komisii až po doručení dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad.

 

 1. Ak disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), vec sa odvolacej komisii nepredkladá a poplatok za odvolanie sa vráti v plnom rozsahu subjektu, ktorý ho uhradil.

 

 1. Ak disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, predloží vec bezodkladne, spravidla prostredníctvom ISSF, na rozhodnutie odvolacej komisii a súčasne o tom upovedomí odvolateľa.

 

 1. O odvolaní je odvolacia komisia povinná rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od riadneho predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolacia komisia rozhodne do 14 kalendárnych dní od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacej komisie.

 

 1. Systém súťaží

 

V oboch skupinách VI. ligy dospelých sa hrá podľa platného SP systémom každý s každým dvojkolovo, po skončení základnej časti postúpia prvé tri družstvá do nadstavbovej časti o majstra okresu. Prenášajú si do nej iba body zo vzájomných zápasov so súpermi, ktorí do nej taktiež postúpili. Hrať v nej budú zápasy iba proti družstvám z druhej skupiny (D-V). Ostatné družstvá odohrajú po skončení základnej časti zápasy o celkové umiestnenie (4. zo skupiny Sever proti 4. zo skupiny Juh, 5. proti 5., 6. proti 6., 7. proti 7., 8. proti 8., 9. proti 9., 10. družstvo v skupine Sever má voľno). V doraste U19 sa súťaž odohrá štvorkolovo, v žiakoch U15 dvojkolovo (podľa vyžrebovania na futbalnete.sk). Stretnutia sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho majstrovského stretnutia.

 

 1. Hodnotenie výsledkov

 

Podľa platného SP, víťazstvo 3 body, nerozhodný výsledok 1 bod, prehra 0 bodov.

 

 1. Medzinárodný styk

Je plne v kompetencii futbalového klubu. Povinnosť je nahlásiť komisii rozhodcov požiadavku na delegovanie rozhodcov. Pri tom nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Porušenie má za následok disciplinárne, prípadne hracie dôsledky.

 

 1. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2019/2020

 

DOSPELÍ: VI. liga

Zostup – z VI. Ligy skupiny SEVER a skupiny JUH nevypadáva žiadne družstvo.

 

Postup – Do V. ligy sk. Zemplínskej VsFZ postúpi víťaz nadstavbovej časti VI. ligy (v prípade nezáujmu prvého, postupne až do 3. miesta).

 

STARŠÍ DORAST – U19: IV. liga U19  

Družstvo U19 umiestnené na 1. mieste má nárok na priamy postup do IV. Ligy U19 VsFZ. V prípade nezáujmu družstva, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste, majú nárok ďalšie družstvá postupne až do 3. miesta. Ak neprejaví záujem žiadne z prvých troch družstiev a záujem má iné družstvo U19 po podaní žiadosti na ŠTK ObFZ o postupujúcom môže rozhodnúť VV ObFZ.

 

STARŠÍ ŽIACI – U15: III. liga U15 skupiny A, B

Víťazi skupín A, B v súťažnom ročníku 2019/2020 sa stretnú v kvalifikačnom zápase o majstra okresu Trebišov po odohraní stretnutí v skupinách A a B na neutrálnej HP. Termín a miesto stretnutia určí ŠTK. Víťaz má právo postúpiť do krajskej súťaže, pokiaľ túto súťaž vytvorí VsFZ. Ak víťaz nemá záujem postúpiť, má nárok na postup družstvo z druhého miesta. Ak neprejaví záujem ani jeden z nich a záujem má iné družstvo U15 po podaní žiadosti na ŠTK ObFZ o postupujúcom môže rozhodnúť VV ObFZ.

 

 1. Tituly a ceny

 

ObFZ víťazovi v súťaží Fair-play v VI. lige a najlepším strelcom v VI. lige odovzdá poháre a diplomy.

 

 1. Nástup družstva a čakacia doba

 

a) Za riadny nástup sa považuje:

– ak nastúpi najneskôr 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu plochu najmenej 7 hráčov riadne vystrojených. Hráči nastupujú do základnej zostavy z číslami podľa vlastného uváženia.

– ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi kapitánov oboch družstiev s platnými registračnými preukazmi aj nomináciou družstva v ISSF.

b) Pre posúdenie, či bola dodržaná čakacia doba 20 minút je kompetentný delegovaný rozhodca.

c) Čakacia doba sa posudzuje podľa SP čl. 67, 68 a 69.

 

Previnenie FK a družstva

Hernými dôsledkami – vyhlásením kontumačného výsledku sa trestá družstvo hlavne za nasledovné porušenie futbalových noriem:

 1. svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín, iné ihrisko ako určí riadiaci orgán
 2. nenastúpenie družstva na stretnutie po uplynutí čakacej doby
 3. odmietnutie konfrontácie, nepredloženie RP ku kontrole pred stretnutím R
 4. inzultácia rozhodcu, delegáta zväzu, člena výkonného výboru, ktorý je na stretnutí ako pozorovateľ, predsedov komisií.
 5. preukázané požitie nedovolených povzbudzujúcich prostriedkov
 6. ovplyvňovanie výsledku neregulárnym spôsobom (podplácanie hráčov, rozhodcov, ťažké  ublíženie na zdraví hráča hráčom, hráča divákmi)
 7. nepripravenie hracej ploche podľa pravidiel SP čl. 55.
 8. neoprávnený štart:

– štart hráča na neplatný registračný preukaz

– štart hráča po vylúčení z hry ešte pred rozhodnutím DK

– štart hráča v dobe zastavenia pretekárskej činnosti (aj hráč na PN)

– pri vystriedaní väčšieho počtu hráčov ako povoľujú pravidlá futbalu a SP

– štart hráča na cudzí registračný preukaz

– štart hráča zo súpisky mužstva vyššej súťaže, pokiaľ tento štart nie je povolený SP a rozpisom súťaže

– odmietnutie podrobiť sa kontrole totožnosti SP čl. 66, v týchto prípadoch udelí DK aj finančnú pokutu

– štart hráča pri porušení podmienok uvedených v článku 113 SP

 1. ak dôjde počas stretnutia k NS, HNS hráčov, funkcionárov, divákov: R, DZ to oznámi kapitánom družstiev, v mládežníckych  stretnutiach (žiaci, dorast) kapitánom , vedúcim družstiev.  Ak to  okolnosti dovolia, zároveň to kapitáni resp. kapitáni a vedúci družstiev  potvrdia svojim podpisom v zápise o stretnutí. R a DZ podajú písomnú správu o NS, HNS v zápise a správe delegáta v zmysle platných futbalových smerníc.

Riadiaci orgán môže tiež rozhodnúť o výsledku stretnutia pri dodržaní zásady uvedenej v čl. 102 SP i keď neboli podané námietky.

Ak sa dopustí družstvo alebo FK závažného disciplinárneho previnenia môže riadiaci orgán rozhodnúť, že vylúčené družstvo bude zaradené pre budúci súťažný ročník o jednu triedu nižšie.

 

R a PR v prípade HNS, porušenia futbalových noriem, Rozpis súťaží ObFZ, je povinný uviesť nedostatky v tlačive „Nedostatky v stretnutí“ a oboznámiť s nimi HÚ, kpt. družstiev, ktorí to zároveň potvrdia podpisom v danom tlačive. V stretnutiach mládeže to podpíšu aj vedúci družstiev. V prípade nesplnenia povinnosti zo strany klubov DK prijme disciplinárne opatrenie podľa disciplinárneho poriadku a Rozpisu súťaží ObFZ TV. 

 

 1. Minimálny počet usporiadateľov

VI. liga dospelých – 4  (hlavný usporiadateľ a 3 usporiadatelia)

U19 – 3

U15 – 3   

U11 – 3   

Každý usporiadateľ musí mať oblečenú rozlišovaciu vestu, pričom hlavný usporiadateľ je osobitne označený visačkou alebo poradovým číslom 1. Všetci usporiadatelia musia byť starší ako 18 rokov. Hlavný usporiadateľ je pred stretnutím povinný odovzdať zoznam usporiadateľskej služby DS alebo R stretnutia.

                                                                     

DÔLEŽITÉ  USTANOVENIA  K  ORGANIZÁCII  STRETNUTÍ

 

 1. Ak sa R, resp. DS, ktorý je na nominačnej listine ospravedlní z činnosti na konkrétne obdobie, v tomto období nemôže vykonávať funkciu R, DS ani ako laik.

2. V posledných 3 kolách sa zo zásady rušia výnimky v stretnutiach družstiev, ktoré sú zainteresované na postupe resp. zostupe.ŠTK si vyhradzuje právo v prípade potreby  určiť v posledných 3 kolách hrací deň a hrací čas pre jednotlivé súťaže kvôli zachovaniu regulárnosti súťaží.

 3. V posledných troch kolách v stretnutiach družstiev, ktoré sú zainteresované na postupe, resp. zostupe !!! sa pri previneniach (nenastúpenie na stretnutie, úmyselné nedohranie stretnutia, úmyselný pokles hráčov pod 7) pokuty zdvojnásobujú (o opodstatneností udelenia dvojnásobnej pokuty na návrh ŠTK rozhodne DK).

4. ObFZ na základe uznesenia VV č. 21/06 upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2019/20 musia mať trénera minimálne s platnou C-licenciou. V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi DK ObFZ v jesennej časti ročníka 2019/2020 k disciplinárnym sankciám.

5. Družstvo, ktoré bude mať počas súťažného ročníka 3 rôzne kontumácie bude zo súťaže vylúčené.

6. Ak sa zápas nedohrá (inzultácia, resp. závažné okolnosti, ktoré ovplyvnia výsledok stretnutia), hneď na najbližšie zasadnutie komisií sa povinne  dostavia  R, AR, DS a zástupcovia zainteresovaných  družstiev bez vyzvania(aj pri námietke kapitána), tieto informácie musia byť KM, R podané cez ISSF na príslušnú komisiu.

7. Výkonný výbor ObFZ môže v odôvodnených prípadoch zakázať usporiadanie oblastných futbalových súťaží, resp. súťaž  na určitý termín (dobu) prerušiť. Pokiaľ sú na to mimoriadne dôvody (povodne, zlé klimatické podmienky atď.).

8. Výkonný výbor má právo vylúčiť zo súťaže družstvo, ktoré neplní svoje povinnosti podľa SP, rozpisu súťaže, alebo družstvá, ktoré nenastupujú na stretnutia a narúšajú regulárnosť súťaže.

9. V priebehu súťaže sa poradie družstiev riadi čl. 26 SP. Pri postupe a zostupe platí čl. 25 SP.

10. V prípade žiadosti o odloženie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby hráčov, ObFZ bude akceptovať len lekárske potvrdenie vydané okresným hygienikom.

11. Usporiadateľská služba berie zodpovednosť za uložené veci hráčov a rozhodcov, zaistí bezpečnosť ich dopravných prostriedkov, parkujúcich na určenom mieste v areáli a usporiadateľský klub zaplatí prípadné vzniknuté škody.

12. V areáli ihriska je povolený predaj iba piva, bez obmedzenia stupňa, ale iba do plastových pohárov.

13. Komisia R a PR má právo v prípade potreby zmeniť delegovanie rozhodcov a PR na jednotlivé stretnutia. Pri zmene v delegovaní sa vždy delegovanej osobe priradí stretnutie v ISSF.

14. Domáce FK v VI. ligách dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu.

15. Natáčanie videozáznamu

Domáce FK v VI. ligách dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu.

 

Dôrazné upozornenie pre kluby, na dodržiavanie uznesenia ObFZ z 2.4.2008, ÚS č. 24, bod b, „Natáčanie videozáznamu“ zo stretnutí  v VI. Lige skupina SEVER a skupina JUH je povinné. Kamera musí byť umiestnená v strede HP, min. 2 m nad úrovňou zeme.

 

a, Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:

– nestrihaný a neprerušovaný (v závislosti od technických možností, v prípade nutného prerušovania s kontinuálnym pokračovaním nasledujúceho časového údaju po každom prerušení) od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín (aj po polčase). Musí byť teda vybavený trvalým údajom prebiehania času či pri prerušovanom, alebo neprerušovanom zhotovovaní videozáznamu,

 

– pohon kamery musí byt vždy krytý batériami a musí byt vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. Miesto natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK do začiatku príslušnej súťaže.

 

– videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR) uložený na USB, resp.  DVD nosiči. Klub je povinný  archivovať záznam po dobu 14 dní po odohratí stretnutia.

 

b, Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať:

– názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť,

– mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať,

– označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,

– popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením času (minutáže),

– predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám videozáznam nevyhotovoval / príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom,

– námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR v danom stretnutí, ktorú zároveň obdrží v tomto systéme aj súper prostredníctvom klubového manažéra,

– ak domáci FK obdrží kópiu sťažnosti v danom stretnutí alebo na výzvu orgánov ObFZ, je povinný okamžite odoslať videozáznam na KR ObFZ,

– príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu,

V takomto prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod po stretnutí, v tomto prípade poplatok stanovený týmto Rozpisom klub neuhrádza.

– námietky v systéme ISSF podaním na príslušnú komisiu so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod.. Za námietky pre vzhliadnutie videa je jednotný poplatok: 40 €, ktorý bude predmetom zbernej faktúry. V prípade vyhovenia námietke sa tento vklad klubu vráti.

Nedodanie videozáznamu sa bude pokutovať sumou podľa DP a Rozpisu súťaží a bude predmetom zbernej faktúry.

 

Kapitán, spolu u mládeže aj s vedúcim, má právo po ukončení stretnutia v stanovenej lehote do 48 hodín podať námietky v systéme ISSF v zmysle SP čl.80, bod 3.

c, Kapitán môže vzniesť námietky proti:

– výsledku stretnutia

– priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu)

– náležitostiam hracej plochy

– štartu niektorého súperovho hráča

– výstroju hráčov súperovho družstva

– striedaniu náhradníkov

– popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov

 1. Domáci FK vypisuje zápis ako prvý, aby  rozhodca stretnutia mal “ Zápis o stretnutí”  k dispozícii na kontrolu najneskôr 20 min. pred  ÚHČ. Pri nedodržaní tohto času poznamená R do zápisu skutočný čas dodania zápisu aj s dôvodom omeškania a kto ho spôsobil. Originál ostáva R stretnutia, po jednom exemplári môže odovzdať kapitánom družstiev (kvôli kontrole osobných trestov, resp. námietok  a pod.). Zápis o stretnutí R stretnutia vyplní v ISSF a do stanoveného termínu (dve hodiny od ukončenia stretnutia) ho uloží a uzatvorí.

 

 1. R, AR a DS sú povinní byť na  mieste  stretnutia v športovom objekte minimálne 45 minút pred ÚHČ začiatku stretnutia. DS do svojej správy poznamená čas príchodu R, AR na stretnutie. Zápis o stretnutí správu PR sú R a DS povinní vypísať, uzatvoriť a uložiť v ISSF.

 

 1. Povinnosťou klubových manažérov bude zadať v ISSF nomináciu svojho družstva s tým, že prípadné zmeny v nominácii musí uskutočniť max. do 1 hodiny od ukončenia stretnutia. R stretnutia musí uzatvoriť zápis o stretnutí max. do 2 hodín od ukončenia stretnutia.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Súťaž FAIR-PLAY– na základe schválenia VV je aj v súťažnom ročníku 2019/2020 vyhlásená súťaž FAIR-PLAY  pre VI. ligu sk. SEVER a sk. JUH.  Súťaž dospelých vyhodnocujú DS v správe delegátov stretnutia podľa ďalej uvedených kritérií.

 

Po ukončení súťažného ročníka budú prvé tri družstva v VI. lige sk. SEVER, JUH /spolu/ odmenené finančnou odmenou:

 

V VI. lige:        1. miesto – 166 €,                     2. miesto – 100 €,                     3. miesto –  50 €. 

 

Hodnotenie FAIR-PLAY je odvodené z  hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaži FAIR-PLAY v rámci Champions League. Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia, boli kritériá UEFA prevzaté i pre slovenské súťaže.

 

KRITÉRIA  HODNOTENIA DOSPELÝCH :

 1. Červené a žlté karty

 Odpočet sa robí z maximálneho počtu bodov 10:

– žltá karta -1 bod

– červená karta -3 body.

Ak hráč bol napomenutý ŽK a neskoršie dostal 2 ŽK a v dôsledku toho červenú, započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty t. j. – 3 body.

V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane červenú kartu, do hodnotenia  sa započítavajú obidve previnenia t. j. 1 + 3 spolu  – 4  body. V tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.

 1. Rešpektovanie súpera

 Maximum 10 bodov, minimum 1 bod.

Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať pravidlá futbalu, súťažný poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež pozitívne správanie sa (napr. pomoc pri zranení a pod.) Bežné správanie sa bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť ohodnotené 10 bodmi.

 

 1. Rešpektovanie rozhodcov

 Maximum 10 bodov, minimum 1 bod.

Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodnutia rozhodcu. Aj tu môže delegát prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa správanie.

Bežné správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 10 bodmi.

 

 1. Správanie sa členov realizačného tímu a funkcionárov

Maximum 10 bodov, minimum 1 bod.

Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov, aby hrali fair a používali len dovolené športové, technické, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu.

Správanie sa bez mimoriadnych negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže byť hodnotené 10 bodmi.

 

 1. Správanie sa divákov

 Maximum 10 bodov.

Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiaduca. Ak táto podpora sa deje slušným povzbudzovacím pokrikom, spevom a pod., takéto správanie  vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k Fair – play. Tým viac ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcov.

10 bodov je možné pripísať len za podmienky priateľskej atmosféry.

Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium sa nepoužije.

 

Celkové hodnotenie:

 – maximálny počet bodov je 50.

– v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 5/max., počet bodov je 40.

 

Príklad:

 1. a) plný počet bodov  50

dosiahnuté body (7+7+7+7+7) = 35

výpočet: 35 x 10 = 7,00 bodov

50

 1. b) počet bodov  40

dosiahnuté body (mimo obecenstva) (7+7+7+7) = 28

výpočet: 28 x 10 = 7,00 bodov

40

Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair – play hráčov voči súperovi, rozhodcovi, obecenstvu a pod. V prípade obzvlášť nešportového správania sa členov realizačného tímu, funkcionárovu a obecenstva (v bodoch 4 a 5) je možné toto hodnotiť mínusovou hodnotou najviac (-3 body). V správe túto skutočnosť treba podrobne zdôvodniť.

V prípade závažného disciplinárneho previnenia (viď príloha 2 k DP SFZ) zo strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov môže byť FK zo súťaže Fair – play vylúčený.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

a, R a PR v prípade HNS, porušenia futbalových noriem, Rozpisu súťaží ObFZ, sú povinní uviesť nedostatky v tlačive „Nedostatky v stretnutí“ a oboznámiť s nimi HÚ, kpt. družstiev, ktorí to zároveň potvrdia podpisom v danom tlačive. V stretnutiach mládeže to podpíšu aj vedúci družstiev. V prípade nesplnenia povinnosti zo strany klubov DK prijme disciplinárne opatrenie podľa disciplinárneho poriadku a Rozpisu súťaží ObFZ TV.

 

b, VV ObFZ v Trebišove si vyhradzuje právo v priebehu  súťažného ročníka na návrh odborných komisií i podľa rozhodnutia vyšších orgánov  uskutočniť opatrenia pre zabezpečenie regulárneho priebehu súťaže.

 

c, Tento rozpis prerokoval a schválil Výkonný výbor dňa 25.06.2019.

 

Rozpis súťaží je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci ObFZ a futbalové kluby štartujúce v oblastných futbalových  súťažiach Trebišov. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha VV ObFZ v Trebišove a jeho odborným komisiám. Veci neupravené týmto rozpisom sa riadia všeobecne platnými predpismi, poriadkami a normami Slovenského futbalového  zväzu.

 

 

Andrej Koščo Ing. Peter Koščo
predseda ŠTK ObFZ  Trebišov predseda ObFZ Trebišov

Ing. Július Dušek

sekretár  ObFZ Trebišov

 

Close Menu