Úvodná stránka


 

Oblastný futbalový zväz Trebišov

 

Vítame Vás na web stránke Oblastného futbalového zväzu Trebišov. Teší nás, že ste sa rozhodli navštíviť túto stránku, na ktorej Vám chceme priblížiť prácu nášho zväzu, všetky jeho činnosti, ktoré vykonáva a riadi.

 

Okrem futbalových noriem, ktorými sa práca nášho zväzu riadi, budeme na nej prezentovať aj činnosť a prácu Výkonného výboru, odborných komisií  i sekretariátu. V ponuke "menu" nájdete aj servis úradných správ, obsadenie R a DS a všetky ostatné dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre samotnú činnosť FK a ObFZ.

 

goji berry

Veríme, že naša stránka priaznivcom a funkcionárom tohto obľúbeného športu vždy prinesie zaujímavé informácie, aby mali k dispozícii nielen potrebný prehľad o dianí v rámci zväzu a o súťažiach ním riadených, ale že bude aj nápomocná funkcionárom pri ich dobrovoľnej práci, ktorú robia pre rozvoj futbalu vo svojich materských kluboch.

...

predseda ObFZ Trebišov Ing. Peter Koščo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktné údaje:

 

Adresa: ObFZ, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov

Mobil sekretariát: 0905 709 137

E-mail: obfztv@obfztv.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u

 


Pridané 17.02.2018

Info pre trénerov z TMK VsFZ si otvorte TU.

 

Semináre trénerov - predlžovanie licencií trénerov si otvorte TU.

 

Prihlášku na školenie trénerov si otvorte TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 08.02.2018

Smernica o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia z 22.01.2018, si otvorte TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 2.1.2018

Prijaté, schválené dokumenty na Volebnej konferencii ObFZ Trebišov dňa 02.12.2017:

 

1. Správa MK, stiahnite si TU.

2. Zápisnica VK, stiahnite si TU.

3. Správa RK a hospodárenie ObFZ za 10 mes. 2017, stiahnite si TU.

4. Zápisnica NK o prijatých uzneseniach, stiahnite si TU.

5. Rozpočet na rok 2018, stiahnite si TU.

6. Výsledovka za 2017, stiahnite si TU. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite TU. 

 

Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Slovenský futbalový zväz:

      Poštu adresovať na:

      SFZ, Tomášiková 30 C, 821 01 Bratislava,

      - kontakt sekretariát SFZ tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


   

   

 • hore