Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


Pridané 24.04.2017

Oznam sekretariátu a TMK ObFZ

Využite prosím "Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U14".

 

Údaje o tréneroch výberov ObFZ Trebišov .

 

Hlavný tréner : Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063 (tréner U12)

 

Tréneri :   Andrej Dandáš, e-mail: dandasandrej@gmail.commobil : 0908286382 (tréner U13)

             

               Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.commobil : 0907973020 (tréner U14)

 

Miesta organizovania výberových akcií : ihriská - FK Michaľany, FK Tokaj Slovenské Nové Mesto

 

Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách:

 

 v Michaľanoch dňa 26.4.2017 o 15,30 hod. (ST)

- kontakt na trénera Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063

 

a v Slovenskom Novom Meste dňa 28.4.2017 o 16,30 hod. (PI)

- kontakt na trénera Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.commobil : 0907973020

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla jednotlivých trénerov.

 

Týka sa to vekových kategórii:

U12 - ročník narodenia 2005,

U13 - ročník narodenia 2004,

U14 - ročník narodenia 2003,

 

Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie tréningu. Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov, predsedov FK a klubových manažérov.

 

Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov ekonomicky nenáročné.

 

TMK ObFZ týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev, aby využili tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U14“ a prihlásili a zabezpečili účasť svojich talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.4.2017

Sekretariát ObFZ žiada FK Tatran Úpor o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER FK Úpor - OŠK Zempl. Hradište do 11.4.2017 (UT) do 14,00 hod.

 

DK žiada FK Veľaty o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER FK Veľaty - OFK Vojčice do 12.4.2017 do 14,00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.04.2017

Oznam sekretariátu ObFZ

Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U14.

Údaje o tréneroch výberov ObFZ Trebišov .

 

Hlavný tréner : Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063 (tréner U12)

 

Tréneri :   Andrej Dandáš, e-mail: dandasandrej@gmail.commobil : 0908286382 (tréner U13)

             

               Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.commobil : 0907973020 (tréner U14)

 

Miesta organizovania výberových akcií : ihriská: FK TJ Michaľany, FK Tokaj Slovenské Nové Mesto

 

Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách v Michaľanoch a v Slovenskom Novom Meste.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla vždy do 10 - tého dňa daného mesiaca. Po prihlásení a záujme mladých, talentovaných hráčov p. Zoltán Tarbaj určí termíny jednotlivých tréningových jednotiek.

 

Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie tréningu. Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov.

 

Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov ekonomicky nenáročné.

 

TMK ObFZ týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev, aby využili tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U14“ a prihlásili a zabezpečili účasť svojich talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 06.04.2017

Upozorňujeme kluby, že termín splatnosti zbernej faktúry za 03/2017 je 10.04.2017 (FA máte v ISSF).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 04.04.2017

KR žiada OŠK Slivník o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy SEVER Slivník - Nižný Žipov do 06.04.2017 do 13,00 hod. na sekretariát ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 30.3.2017

Schválené aktuálne zmeny VV SFZ v RaPP zo dňa 14.3.2017:

Článok 12, bod (8) Registrácia hráča

Žiadosť o registráciu hráča sa podáva vyplnením formulára “Prihláška k registrácii hráča” v elektronickej podateľni ISSF, ktorá môže byť registrovaná bez obmedzenia, ak sa jedná o prvotnú registráciu.

 

Článok 19 - Registračné obdobia

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 6.3.2017

Náhradný seminár pre R a DS sa uskutoční dňa 9.3.2017 (ŠT) o 16,00 hod. na ObFZ v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 24.2.2017

Aktuálne upozornenie MŠVVaŠ SR pre športových odborníkov - PODNIKATEĽOV si môžete prečítať v ÚS č. 19.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 23.02.2017

Pozor zmena miesta uskutočnenia zimného doškoľovacieho seminára R a DS:

Seminár R a DS sa uskutoční dňa 4.3.2017 od 9,00 hod. na SSOŠ (Súkromná stredná odborná škola) v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 22.02.2017

Zmeny a doplnenia RaPP platné od 02.12.2016 si otvorte TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 17.2.2017

KR oznamuje R a DS, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 4.3.2017 (SO) prezentáciou od 9,00 hod. na ObFZ v Trebišove. Účasť je potrebná pre zaradenie na nominačné listiny R a DS pre jarnú časť ročníka 2016/17.

Program seminára R a DS Vám bol zaslaný mailom. Zároveň žiadame R a DS o potvrdenie účasti na sekretariát ObFZ.

 

Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ Trebišov (svoju účasť potvrďte  mailom na obfztv@obfztv.sk).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.01.2017

Riadna Konferencia ObFZ sa uskutoční dňa 12.01.2017 (ŠT) o 16,30 hod. v reštaurácii Amadeus v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 25.10.2016

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie dňa 27.10.2016 o 15,30 hod. ohľadom stretnutia VI. ligy skupina SEVER OFK Nový Ruskov - FK Slavoj TV "B" Milhostov:

R Miklóš T. ml., AR Székely J., DS Bindas M., vedúci a kpt. družstva OFK Nový Ruskov, vedúci a kpt. družstva FK Slavoj TV "B" Milhostov. DK taktiež žiada OFK Nový Ruskov o doručenie videozáznamu z daného stretnutia 26.10.2016 do 14,00 hod na ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 6.9.2016

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie dňa 8.9.2016 o 16,00 hod. ohľadom stretnutia VI. ligy sk. SEVER Roma Sečovce - Nižný Žipov:

R Hepka M., AR Hric J., DS Cibák P., vedúci družstva Roma Sečovce Tokár J. st. a zástupca kpt. Roma Sečovce Tokár J. ml.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 8.8.2016

KR oznamuje R a DS, ktorí sa nezúčastnili (ospravedlnili sa) na seminári dňa 6.8.2016, že náhradný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 17.8.2016 (ST) o 16,30 hod. na ObFZ Trebišov. Žiadame Vás o potvrdenie svojej účasti. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou zaradenia na nominačnú listinu R a DS pre jesennú časť ročníka 2016/17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 3.8.2016

KR upozorňuje, že letný doškoľovací seminár R (R doniesť si športovú výstroj) a DS sa uskutoční v SO 6.8.2016 od 9,00 hod. na SOŠ v Trebišove. Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť ako R, DS v súťažiach ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 3.8.2016

Zmeny "Pravidiel futbalu", platné od 1.7.2016 si môžete otvoriť TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 22.7.2016

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach dospelých si môžete stiahnuť TU.

 

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach U19 si môžete stiahnuť TU

 

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach U15 si môžete stiahnuť TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 20.7.2016

List prezidenta SFZ (vysvetlenie podstaty výberu členského príspevku) si otvorte TU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 17.7.2016

Členské príspevky členov SFZ (viac informácii) si otvorte TU.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 21.6.2016

Aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, ktorá bola schválená VV SFZ  dňa 24.05.2016

v zmysle nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, § 83, Konvencie UEFA k vzdelávaniu trénerov (edícia 2015)

a UEFA Grassroots Charty si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite TU. 

 

Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Pravidla futbalu platné od 1.7.2014 nájdete v menu na webe ObFZ.

                                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, Tomášiková 30 C, 821 01 Bratislava,

   

  kontakt sekretariát SFZ tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


   

   

 • hore