Úvodná stránka


 

Oblastný futbalový zväz Trebišov

 

Vítame Vás na web stránke Oblastného futbalového zväzu Trebišov. Teší nás, že ste sa rozhodli navštíviť túto stránku, na ktorej Vám chceme priblížiť prácu nášho zväzu, všetky jeho činnosti, ktoré vykonáva a riadi.

 

Okrem futbalových noriem, ktorými sa práca nášho zväzu riadi, budeme na nej prezentovať aj činnosť a prácu Výkonného výboru, odborných komisií  i sekretariátu. V ponuke "menu" nájdete aj servis úradných správ, obsadenie R a DS a všetky ostatné dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre samotnú činnosť FK a ObFZ.

 

goji berry

Veríme, že naša stránka priaznivcom a funkcionárom tohto obľúbeného športu vždy prinesie zaujímavé informácie, aby mali k dispozícii nielen potrebný prehľad o dianí v rámci zväzu a o súťažiach ním riadených, ale že bude aj nápomocná funkcionárom pri ich dobrovoľnej práci, ktorú robia pre rozvoj futbalu vo svojich materských kluboch.

...

predseda ObFZ Trebišov Ing. Peter Koščo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktné údaje:

 

Adresa: ObFZ, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov

Mobil sekretariát: 0905 597 648

E-mail: obfztv@obfztv.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u

 


Pridané 23.01.2018  - presunuté 13.3.2018

 "D A R U J T E"

 

 

prosím ObFZ TV 2% z dane na rozvoj

 

 

mládežníckeho futbalu v okrese Trebišov.

 

 

  

– v roku 2018 je pri poukázaní 2% z dane potrebné vyplniť obe tlačivá (vyhlásenie a potvrdenie)

 VYHLÁSENIE o poukázaní dane si môžete stiahnuť a vyplniť v PC - TU.

 POTVRDENIE o zaplatení dane si môžete stiahnuť a vyplniť v PC -  TU.

  POSTUP poukázania 2% z dane:
– požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa do 15.2.2018, ak ste zamestnanec,

– podať daňové priznanie do 31.3.2018, ak ste osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama,
– odovzdať tlačivo poukazujúce 2% z dane do 30.4.2018, na daňový úrad,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 11.03.2018

KR oznamuje, že dňa 10.3.2018 na DSA v TV sa uskutočnil zimný doškoľovací seminár R a DZ. Zúčastnili sa a úspešne ho ukončili a tým budú po schválení VV zaradí na nominačné listiny R a DZ pre jarnú časť ročníka 2011/18.

 

R: M. Hepka, R. Filko, T. Miklóš, T. Miklóš ml., A. Koscelník, P. Kozák, M. Fortuňak, P. Belej, J. Székely, F. Takáč, V. Rugolská,

DZ: P. Cibák, J. Lučanský, M. Bindas, J. Guláš, J. Illeš, M. Eštok, M. Fedor, J. Kudrec, J. Šimko.

 

Poplatok za seminár - 3 €, Nové pravidla futbalu - 10 €, je potrebné zaslať do 16.3.2018 na účet ObFZ:

IBAN:SK54 0200 0000 0011 7646 7258, 

 

KR ObFZ oznamuje R a DZ, ktorí sa nezúčastnili na zimnom doškoľovacom seminári dňa 10.3.2018, že náhradný seminár sa uskutoční  dňa 14.3.2018 (ST) o 16,00 hod. na ObFZ. Taktiež KR pozýva nových DZ (keď budete mať záujem), ktorí sa zúčastnia licenčného seminára dňa 16.3.2018 (PI) v Kežmarských Žľaboch.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 05.03.2018

Program seminára R a DS sa uskutoční 10.03.2018, viac informácii nájdete TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 28.02.2018

KR ObFZ pozýva nových delegátov, ktorí sa prihlásili na absolvovanie seminára licencie A delegáta na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 07.03.2018 (ST) o 16,00 hod. na ObFZ v TV. Sú to delegáti: M. Bindas, M. Fedor, J. Šimko, T. Miklóš, V. Špendlík, J. Tokár, J. Kudrec, A. Koscelník, J. Stečák, J. Kovalčin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 23.02.2018

Oznam matriky: Na základe viacerých dotazov od FK matrika ObFZ oznamuje a upozorňuje FK, že zimné prestupové obdobie sa sa končí 31.03.2018 (už len prestup s obmedzením - hosťovanie).

Taktiež upozorňujeme KM, aby si prekontrolovali svoju platnosť RP a taktiež platnosť aj svojich hráčov, aby do začiatku jarnej časti mali všetci platné RP. Nečakajte prosím na poslednú chvíľu, lebo výmena RP na celom Slovensku bude kapacitne náročná.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 20.02.2018

KR oznamuje R a DZ, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční 10.03.2018 (SO) v priestoroch školy DSA v Trebišove (bývala potravinárska). Prezentácia účastníkov bude od 09,00 hod. Žiadam Vás o potvrdenie účasti, resp. neúčasti emailom na ObFZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 19.02.2018

Ako si vyžiadať nový registračný preukaz si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 17.02.2018

Info pre trénerov z TMK VsFZ si otvorte TU.

 

Semináre trénerov - predlžovanie licencií trénerov si otvorte TU.

 

Prihlášku na školenie trénerov si otvorte TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 08.02.2018

Smernica o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia z 22.01.2018, si otvorte TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 23.01.2018 

 "DARUJTE" prosím ObFZ TV 2% z dane na rozvoj mládežníckeho futbalu v okrese Trebišov.

 

  

– v roku 2018 je pri poukázaní 2% z dane potrebné vyplniť obe tlačivá (vyhlásenie a potvrdenie)

 VYHLÁSENIE o poukázaní dane si môžete stiahnuť a vyplniť v PC - TU.

 POTVRDENIE o zaplatení dane si môžete stiahnuť a vyplniť v PC -  TU.

  POSTUP poukázania 2% z dane:
– požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa do 15.2.2018, ak ste zamestnanec,

– podať daňové priznanie do 31.3.2018, ak ste osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama,
– odovzdať tlačivo poukazujúce 2% z dane do 30.4.2018, na daňový úrad,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 18.12.2017

Výsledky turnaja R a D ObFZ v rámci VsFZ v Humennom dňa 16.12.2017 si otvorte TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 05.12.2017

VÝSLEDKY VOLIEB NA KONFERENCII ObFZ DŇA 02.12.2017 DO ORGÁNOV ObFZ NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2018-2021

 

Predseda ObFZ Trebišov: Ing. Peter Koščo

 

Členovia Výkonného výboru ObFZ:  Ing. Július Dušek, Ing. Juraj Košľab, Ing. Patrik Prokopovič, Mgr. Ján Šandor, 

RNDr. Vladimír Švec, IngRóbert Vass

 

Predseda Revíznej komisie: Ing. Ján Hvozdík

 

Predseda Disciplinárnej komisie: Ing. Jaroslav Sakáč

 

Predseda Odvolacej komisie: Ján Zedníček

 

Člen riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Trebišov: Ing. Peter Koščo (predseda ObFZ),

Ing. Zoltán Illeš (zástupca V. ligy TJ Malý Horeš), Marcel Tomáš (zástupca V. ligy FK Lokom. Michaľany)

 

Člen riadnej konferencie SFZ za ObFZ Trebišov: Ing. Peter Koščo (predseda ObFZ),

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 31.10.2017

Volebná Konferencia ObFZ Trebišov dňa 2.12.2017 (SO) o 10,00 hod.

a, Materiály na konferenciu:

1. Pozvánku na konferenciu s návratkou si stiahnite TU.

2. Program konferencie si stiahnite TU.

3. Info k návrhom na zaradenie do kandidátky na volené funkcie si stiahnite TU.

4. Tlačivo "Návrh na zaradenie do kandidátky" si stiahnite TU.

5. Rokovací poriadok konferencie si stiahnite TU.

6. Volebný poriadok konferencie si stiahnite TU.

 

Pridané 2.1.2018

b, Prijaté, schválené dokumenty na konferencii:

1. Správa MK, stiahnite si TU.

2. Zápisnica VK, stiahnite si TU.

3. Správa RK a hospodárenie ObFZ za 10 mes. 2017, stiahnite si TU.

4. Zápisnica NK o prijatých uzneseniach, stiahnite si TU.

5. Rozpočet na rok 2018, stiahnite si TU.

6. Výsledovka za 2017, stiahnite si TU. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 31.10.2017

KR pozýva na zasadnutie komisie R - R. Filko, AR - P. Belej, DS - M. Eštok dňa 2.11.2017 (ŠT) na 15,30 hod. (stretnutie Zempl. Hradište - Zempl. Teplica)

 

KR ObFZ žiada OŠK Zempl. Hradište o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER 11. kolo OŠK Zempl. Hradište - FK Zempl. Teplica do 2.11.2017 (ŠT) do 12,00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 17.10.2017

DK pozýva na zasadnutie komisie R - J. Stečák, DS - P. Várady, zástupcovia TJ Boťany (ved. družstva, kpt. družstva), zástupcovia FK Kysta (ved. družstva, kpt. družstva) dňa 19.10.2017 (ŠT) na 15,30 hod. (strenutie Boťany - Kysta)

 

DK ObFZ žiada TJ Boťany o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. JUH 9.. kolo TJ Boťany - FK Kysta do 19.10.2017 (ŠT) do 12,00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 11.10.2017

DK pozýva na zasadnutie komisie R - M. Pagačár, DS - T. Pásztor, zástupcovia FC Tŕňa (kpt. T. Varanai, ved. družstva M. Vašš), zástupcovia TJ Veľký Kamenec (kpt. A. Bodnár, ved. družstva A. Nagy) dňa 12.10.2017 (ŠT) na 15,30 hod.

(stretnutie FC Tŕňa - TJ Veľký Kamenec)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 03.10.2017

DK ObFZ žiada ŠK Zempl. Jastrabie o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. JUH 7. kolo ŠK Zempl. Jastrabie - FK Leles do 5.10.2017 (ŠT) do 12,00 hod.

DK zároveň pozýva na zasadnutie komisie R J. Tokára ml., AR M. Kvočku a DS J. Guláša dňa 5.10.2017 na 16,00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 19.9.2017

DK ObFZ žiada TJ Dargov o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER 5. kolo TJ Dargov - FK Zempl. Teplica do 21.09.2017 (ŠT) do 12,00 hod. (námietka FK Zempl. Teplica)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 25.8.2017

Mini Champions Liga Slovensko 2017 pre družstvá mladších žiakov U12 FO a FK II. a III. líg (žiaci nar. 1.1.2006 a mladší):

Záväznú prihlášku si otvorte TU.   Propozície si otvorte TU.     Súpisku si otvorte TU.

 

Taktiež Vám preposielam link na stránku VsFZ s týmto oznamom. 

 

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/mini-champions-liga-2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 14.8.2017

Zmeny a doplnky " PRAVIDIEL FUTBALU " 2017 si otvorte TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 07.08.2017

KR oznamuje R a DS, že náhradný seminár sa uskutoční dňa 15.08.2017 (UT) o 16,00 hod. na ObFZ v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 31.07.2017

Sekretariát ObFZ žiada kluby o úhradu členského za klub na sezónu 2017/18.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 17.07.2017

KR ObFZ oznamuje a zároveň pozýva R a DS, na letný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 05.08.2017 (SO) na ihrisku v Slovenskom Novom Meste. Prezentácia účastníkov bude od 09,00 hod. Program seminára bude zaslaný na e-mailové adresy všetkým R a DS. Účasť na tomto seminári je podmienkou zaradenia na nominačné listiny pre jesennú časť ročníka 2017/18. Potvrďte svoju účasť na e-mail ObFZ.

 

KR zároveň na tento seminár pozýva aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii, ako rozhodca a delegát v súťažiach ObFZ Trebišov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 26.06.2017

Kvalifikačné stretnutie za sezónu 2016/2017

 

ŠTK VsFZ stanovila pre doplnenie V. ligy Zemplín - dospelí na súťažný ročník 2017/2018 kvalifikačné stretnutie ŠK Agro Palín - FK Tatran Úpor, ktoré sa uskutoční v piatok 30.6.2017 o 17,30 hod. na futbalovom ihrisku TJ Sokol Močarany.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 20.06.2017

Prihlášku na nový súťažný ročník 2017/18 zasielajte len elektronický do 26.6.2017 (za každé družstvo dospelí, U19, U15

je potrebné zaslať zvlášť samostatnú prihlášku)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 02.06.2017

Upozorňujeme kluby, že termín splatnosti zbernej faktúry za 05/2017 je 12.06.2017 (FA máte v ISSF).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 22.5.2017

DK ObFZ žiada FK Zempl. Teplica o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER 20. kolo FK Zempl. Teplica - OFK Vojčice do 23.05.2017 (UT) do 15,00 hod.

 

Pridané 23.5.2017

DK zároveň pozýva na svoje zasadnutie dňa 26.5.2017 (PI) na 16,00 hod. aktérov stretnutia FK Zempl. Teplica - OFK Vojčice:

 

R - T. Miklóš ml., AR - F. Takáč, DS - J. Guláš

FK Zempl. Teplica: kpt. - Roman Malčický (1198875), VD - Dominik Sabó, HU - Ladislav Pach

OFK Vojčice: kpt. - Vladimír Štuň (1197796), VD - Jozef Schäffer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 8.5.2017

DK ObFZ žiada TJ Boťany o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. JUH 14. kolo TJ Boťany - TJ Slov. Nové Mesto do 10.5.2017 (ST) do 13,00 hod.

 

DK taktiež pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.5.2017 (ŠT) na 16,00 hod. aktérov stretnutia TJ Boťany - TJ Slov. Nové Mesto:

 

R - T. Miklóš st., DS - M. Fedor,

TJ Boťany: kpt. - Ladislav Molnár, VD - Ľudovít Szabo, HU - Andrej Tibor

TJ Slov. Nové Mesto: kpt. - Peter Fedor, VD - Adrián Gereni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 03.05.2017

Upozorňujeme kluby, že termín splatnosti zbernej faktúry za 04/2017 je 10.05.2017 (FA máte v ISSF).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 24.04.2017

Oznam sekretariátu a TMK ObFZ

Využite prosím "Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U14".

 

Údaje o tréneroch výberov ObFZ Trebišov .

 

Hlavný tréner : Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063 (tréner U12)

 

Tréneri :   Andrej Dandáš, e-mail: dandasandrej@gmail.commobil : 0908286382 (tréner U13)

             

               Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.commobil : 0907973020 (tréner U14)

 

Miesta organizovania výberových akcií : ihriská - FK Michaľany, FK Tokaj Slovenské Nové Mesto

 

Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách:

 

 v Michaľanoch dňa 26.4.2017 o 15,30 hod. (ST)

- kontakt na trénera Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063

 

a v Slovenskom Novom Meste dňa 28.4.2017 o 16,30 hod. (PI)

- kontakt na trénera Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.commobil : 0907973020

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla jednotlivých trénerov.

 

Týka sa to vekových kategórii:

U12 - ročník narodenia 2005,

U13 - ročník narodenia 2004,

U14 - ročník narodenia 2003,

 

Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie tréningu. Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov, predsedov FK a klubových manažérov.

 

Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov ekonomicky nenáročné.

 

TMK ObFZ týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev, aby využili tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U14“ a prihlásili a zabezpečili účasť svojich talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.4.2017

Sekretariát ObFZ žiada FK Tatran Úpor o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER FK Úpor - OŠK Zempl. Hradište do 11.4.2017 (UT) do 14,00 hod.

 

DK žiada FK Veľaty o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER FK Veľaty - OFK Vojčice do 12.4.2017 do 14,00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.04.2017

Oznam sekretariátu ObFZ

Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U14.

Údaje o tréneroch výberov ObFZ Trebišov .

 

Hlavný tréner : Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063 (tréner U12)

 

Tréneri :   Andrej Dandáš, e-mail: dandasandrej@gmail.commobil : 0908286382 (tréner U13)

             

               Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.commobil : 0907973020 (tréner U14)

 

Miesta organizovania výberových akcií : ihriská: FK TJ Michaľany, FK Tokaj Slovenské Nové Mesto

 

Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách v Michaľanoch a v Slovenskom Novom Meste.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla vždy do 10 - tého dňa daného mesiaca. Po prihlásení a záujme mladých, talentovaných hráčov p. Zoltán Tarbaj určí termíny jednotlivých tréningových jednotiek.

 

Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie tréningu. Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov.

 

Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov ekonomicky nenáročné.

 

TMK ObFZ týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev, aby využili tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U14“ a prihlásili a zabezpečili účasť svojich talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 06.04.2017

Upozorňujeme kluby, že termín splatnosti zbernej faktúry za 03/2017 je 10.04.2017 (FA máte v ISSF).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 04.04.2017

KR žiada OŠK Slivník o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy SEVER Slivník - Nižný Žipov do 06.04.2017 do 13,00 hod. na sekretariát ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 30.3.2017

Schválené aktuálne zmeny VV SFZ v RaPP zo dňa 14.3.2017:

Článok 12, bod (8) Registrácia hráča

Žiadosť o registráciu hráča sa podáva vyplnením formulára “Prihláška k registrácii hráča” v elektronickej podateľni ISSF, ktorá môže byť registrovaná bez obmedzenia, ak sa jedná o prvotnú registráciu.

 

Článok 19 - Registračné obdobia

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 6.3.2017

Náhradný seminár pre R a DS sa uskutoční dňa 9.3.2017 (ŠT) o 16,00 hod. na ObFZ v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 24.2.2017

Aktuálne upozornenie MŠVVaŠ SR pre športových odborníkov - PODNIKATEĽOV si môžete prečítať v ÚS č. 19.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 23.02.2017

Pozor zmena miesta uskutočnenia zimného doškoľovacieho seminára R a DS:

Seminár R a DS sa uskutoční dňa 4.3.2017 od 9,00 hod. na SSOŠ (Súkromná stredná odborná škola) v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 22.02.2017

Zmeny a doplnenia RaPP platné od 02.12.2016 si otvorte TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 17.2.2017

KR oznamuje R a DS, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 4.3.2017 (SO) prezentáciou od 9,00 hod. na ObFZ v Trebišove. Účasť je potrebná pre zaradenie na nominačné listiny R a DS pre jarnú časť ročníka 2016/17.

Program seminára R a DS Vám bol zaslaný mailom. Zároveň žiadame R a DS o potvrdenie účasti na sekretariát ObFZ.

 

Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ Trebišov (svoju účasť potvrďte  mailom na obfztv@obfztv.sk).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.01.2017

Riadna Konferencia ObFZ sa uskutoční dňa 12.01.2017 (ŠT) o 16,30 hod. v reštaurácii Amadeus v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 25.10.2016

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie dňa 27.10.2016 o 15,30 hod. ohľadom stretnutia VI. ligy skupina SEVER OFK Nový Ruskov - FK Slavoj TV "B" Milhostov:

R Miklóš T. ml., AR Székely J., DS Bindas M., vedúci a kpt. družstva OFK Nový Ruskov, vedúci a kpt. družstva FK Slavoj TV "B" Milhostov. DK taktiež žiada OFK Nový Ruskov o doručenie videozáznamu z daného stretnutia 26.10.2016 do 14,00 hod na ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 6.9.2016

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie dňa 8.9.2016 o 16,00 hod. ohľadom stretnutia VI. ligy sk. SEVER Roma Sečovce - Nižný Žipov:

R Hepka M., AR Hric J., DS Cibák P., vedúci družstva Roma Sečovce Tokár J. st. a zástupca kpt. Roma Sečovce Tokár J. ml.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 8.8.2016

KR oznamuje R a DS, ktorí sa nezúčastnili (ospravedlnili sa) na seminári dňa 6.8.2016, že náhradný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 17.8.2016 (ST) o 16,30 hod. na ObFZ Trebišov. Žiadame Vás o potvrdenie svojej účasti. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou zaradenia na nominačnú listinu R a DS pre jesennú časť ročníka 2016/17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 3.8.2016

KR upozorňuje, že letný doškoľovací seminár R (R doniesť si športovú výstroj) a DS sa uskutoční v SO 6.8.2016 od 9,00 hod. na SOŠ v Trebišove. Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť ako R, DS v súťažiach ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 3.8.2016

Zmeny "Pravidiel futbalu", platné od 1.7.2016 si môžete otvoriť TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 20.7.2016

List prezidenta SFZ (vysvetlenie podstaty výberu členského príspevku) si otvorte TU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 17.7.2016

Členské príspevky členov SFZ (viac informácii) si otvorte TU.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 21.6.2016

Aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, ktorá bola schválená VV SFZ  dňa 24.05.2016

v zmysle nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, § 83, Konvencie UEFA k vzdelávaniu trénerov (edícia 2015)

a UEFA Grassroots Charty si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite TU. 

 

Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Pravidla futbalu platné od 1.7.2014 nájdete v menu na webe ObFZ.

                                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, Tomášiková 30 C, 821 01 Bratislava,

   

  kontakt sekretariát SFZ tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


   

   

 • hore