FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Stanovy ObFZ Trebišov si otvorte kliknutím Tlač (Word)

 

STANOVY

Oblastného futbalového zväzu Trebišov

 

PRVÁ ČASŤ – Základné ustanovenia

Prvá hlava – Úvodné ustanovenia

Článok 1 – Názov, sídlo, právna forma a symboly ObFZ

 • Oblastný futbalový zväz Trebišov (ďalej len „ObFZ“) je športovým zväzom[1], ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia ObFZ pôsobiaci na území okresu Trebišov.
 • ObFZ je založený na dobu neurčitú.
 • Sídlo ObFZ je na adrese: ul. J. Kostru 1, 075 01 Trebišov, Slovenská republika.
 • ObFZ je členom Východoslovenského a Slovenského futbalového zväzu
 • Symbolmi ObFZ sú vlajka, logo s úplným názvom “Oblastný futbalový zväz” a logo so skráteným názvom “ObFZ”.

Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov

Na účely stanov a ostatných predpisov ObFZ sa rozumie pod pojmom:

 • amatérsky futbal – časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,
 • funkcionár – člen orgánu ObFZ alebo orgánu jeho člena a ďalšia osoba poverená úlohami v rámci ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér, alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia,
 • funkcionár stretnutia – rozhodca, asistent rozhodcu, náhradný rozhodca, delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov, osoba zodpovedná za bezpečnosť, osoba oprávnená zdržiavať sa v technickej zóne, na extra sedení, ako aj ďalšia osoba delegovaná, alebo nominovaná na stretnutie príslušným orgánom alebo osoba poverená plnením úloh súvisiacich so stretnutím,
 • futbalové hnutie – komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace na území SR v oblasti futbalu organizovaným spôsobom v rámci ObFZ a jeho členov,
 • písomne – okrem bežnej písomnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel ObFZ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich zverejnenie na mieste určenom ObFZ na webových sídlach prevádzkovaných ObFZ (napr. úradná správa a pod.),
 • pracovník ObFZ /sekretár/ – osoba v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry ObFZ vykonáva prácu alebo plní úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti aparátu ObFZ,
 • profesionálny futbal – časť futbalu, ktorá sa spája s klubmi súťažiacimi v dvoch najvyšších futbalových súťažiach v kategórii dospelých (muži), ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov,
 • rozhodnutie futbalového orgánu – záväzné rozhodnutie orgánu ObFZ, VsFZ,SFZ, UEFA, FIFA a jeho člena v rámci výkonu ich právomoci,
 • spravodlivý proces – proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní najmä nasledujúcich hlavných zásad konania:
  • zákonnosť,
  • nezávislosť a nestrannosť rozhodujúceho orgánu,
  • rovnosť strán,
  • prezumpcia neviny,
  • právo na obhajobu,
  • právo na právne zastúpenie,
  • právo na informácie (nahliadanie do spisu),
  • dodržiavanie lehôt.
 • súťaž – dlhodobá súťaž, turnaj alebo stretnutie futbalu organizované ObFZ alebo jeho členom alebo iným subjektom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim súhlasom,
 • športový odborník – tréner, rozhodca, delegát, delegát – pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, fyzioterapeut, športový manažér, športový administrátor, usporiadateľ, organizátor, športový agent hráčov a klubov,
 • väčšina kvalifikovaná – dvojtretinová väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu ObFZ,
 • väčšina nadpolovičná – počet delegátov/členov kolektívneho orgánu ObFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen,
 • väčšina jednoduchá – väčšina prítomných delegátov/členov kolektívneho orgánu ObFZ (pri dodržaní stanovených podmienok uznášaniaschopnosti).

Druhá hlava – Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti ObFZ

Článok 3 – Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele ObFZ

 • ObFZ bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich vo futbale na území okresu Trebišov
 • Poslaním ObFZ podpora a rozvoj futbalu na území okresu Trebišov s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.
 • Napĺňaním poslania ObFZ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele ObFZ späté s harmonickým rozvojom futbalu.

Článok 4 – Hlavné činnosti ObFZ

 • Hlavné činnosti ObFZ sú aktivity ObFZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť ObFZ, ktoré nie sú podnikaním[2] a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami ObFZ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov ObFZ a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
 • Medzi hlavné činnosti ObFZ patria najmä:
  • reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti, najmä v športovom hnutí,
  • presadzovať záujmy členov ObFZ a celého futbalového hnutia v rámci okresu vo vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu,
  • organizovať a koordinovať súťaže vo futbale na území okresu na všetkých úrovniach a vo všetkých vekových kategóriách pri presadzovaní zásad fair play a športovej etiky,
  • realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti ovplyvňovaniu výsledkov športového súťaženia vo futbale, boj proti dopingu vo futbale, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na futbalových stretnutiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo futbale,
  • realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie starostlivosti o divákov, zvyšovanie pohodlia divákov na štadióne a ochrana bezpečnosti divákov na stretnutiach organizovaných v rámci činnosti ObFZ a jeho členov,
  • organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, a iných funkcionárov, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vzdelávania podľa konvencií UEFA a FIFA (napr. UEFA Coaching Convention), alebo iných medzinárodných organizácií,
  • vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov ObFZ a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci futbalového hnutia,
  • podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať futbal na území SR a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja futbalu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,
  • podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na futbal a futbalové hnutie, jeho propagáciu a rozvoj,
  • koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi ObFZ, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,
  • zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k futbalu a jeho rozvoju.

Tretia hlava – Princípy a vzťahy ObFZ

Článok 5 – Princípy uplatňované v rámci činnosti ObFZ

 • V rámci činnosti ObFZ, jeho orgánov a členov sa uplatňujú tieto princípy:
  • princíp fair play[3] – konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich, a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca účastného na športovom podujatí,
  • princípy olympizmu – tak ako sú vymedzené v Olympijskej charte[4] Medzinárodného olympijského výboru,
  • princíp odbornosti – podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov ObFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti ObFZ a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,
  • princíp primeranosti – podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
  • princíp efektívnosti/hospodárnosti – podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,
  • princíp kauzality – ktorý vedie orgány a členov ObFZ k tomu, aby sa pri riešení každého problému zaoberali okrem hodnotenia jeho následkov aj jeho príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe, prijímaní a schvaľovaní rozhodnutí, predpisov alebo iných individuálnych alebo normatívnych aktov,
  • princíp územný – podľa ktorého sa družstvá zúčastňujú na súťažiach organizovaných príslušným regionálnym zväzom alebo oblastným zväzom podľa teritoriálnej príslušnosti mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce ihrisko súťažiaceho družstva, k príslušnému zväzu, pričom sídlo futbalového klubu je spravidla v tej istej obci/meste ako domáci štadión alebo ihrisko jeho klubu, okrem výnimiek priznaných v súlade týmito Stanovami alebo Stanovami SFZ.

 

 • V prípadoch neupravených predpismi ObFZ musí byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov ObFZ a jeho členov, v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1.

Článok 6 – Politická neutralita a nediskriminácia

 • ObFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
 • V podmienkach a štruktúrach ObFZ, vrátane jeho členov, ich organizačných štruktúr a im podriadených osôb, nie je prípustná:
  • politická a náboženská agitácia,
  • akákoľvek diskriminácia,
  • podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,
  • hanobenie národa, rasy a presvedčenia alebo
  • útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobám na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
 • Konania uvedené v odseku 2 budú bezodkladne postihnuté v disciplinárnom konaní Disciplinárnou komisiou ObFZ (ďalej len “disciplinárna komisia”) v súlade s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom ObFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”). Najzávažnejšie prípady môžu byť postihnuté pozastavením členstva a vylúčením člena z ObFZ.

Článok 7 – Vzťahy v ObFZ

 • ObFZ, jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí.
 • ObFZ a všetci jeho členovia sú povinní dodržiavať stanovy a ostatné predpisy ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA, FIFA pravidlá hry, rozhodnutia a odporúčania orgánov SFZ, UEFA, FIFA ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov rozhodovania sporov, rešpektovať princípy uvedené v článku 5 tam, kde je ich použitie výslovne stanovené, ako aj zásady lojality, čestnosti a športového správania, poznať a dodržiavať zásady športovej etiky a etický kódexu futbalu.
 • Každý člen ObFZ je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského futbalu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
 • Porušenie povinností uvedených v tomto článku, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto stanov, sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

Štvrtá hlava – Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci ObFZ

Článok 8 – Systém predpisov ObFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi ObFZ

 • Stanovy ObFZ sú najvyšším predpisom ObFZ.
 • Orgány ObFZ vydávajú na základe týchto stanov, v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti, predpisy rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.
 • V rámci ObFZ vydávajú príslušné orgány ObFZ tieto predpisy záväzné pre všetkých členov ObFZ, ktorých činnosti sa týkajú:
  • volebný poriadok – schvaľuje Konferencia ObFZ (ďalej len “konferencia”); upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov ObFZ,
  • rokovací poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje procesné pravidlá rokovania konferencie a výkonného výboru,
  • ostatné poriadky – schvaľuje výkonný výbor,
  • štatút – schvaľuje výkonný výbor, ,
  • smernica – schvaľuje výkonný výbor; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a aparátu ObFZ,
  • organizačný pokyn – vydáva sekretár ObFZ na úpravu organizácie práce a plnenia úloh, ktoré sú v pôsobnosti sekretára ObFZ.
 • Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán ObFZ v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty.
 • Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné. Orgány ObFZ ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov ObFZ.
 • Výklad stanov alebo iného predpisu ObFZ podáva výkonný výbor.
  V prípade, ak výkonný výbor rozhodne v rozpore so stanoviskom legislatívno-právnej komisie, je povinný svoje rozhodnutie odôvodniť. Postup podľa článku 9 odsek 4 sa použije primerane.

Článok 9 – Záväznosť predpisov ObFZ a ich vzťah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku a judikatúre

 • Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi ObFZ (ďalej len “predpisy ObFZ”) musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ, ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
 • Stanovy a ostatné predpisy ObFZ musia byť v súlade s predpismi VsFZ, SFZ , UEFA a FIFA záväznými pre ich členov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi UEFA a/alebo FIFA znamenal rozpor s právnym poriadkom SR alebo EÚ.
 • V prípade zistenia nesúladu predpisov ObFZ navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnymi predpismi, judikatúrou, predpismi SFZ a/alebo UEFA a/alebo FIFA záväzného charakteru, na podnet člena ObFZ alebo orgánu ObFZ alebo aj bez takého podnetu, vypracuje ObFZ návrh na zmenu príslušného predpisu ObFZ, ktorý predloží prostredníctvom sekretára na ďalší postup orgánu oprávnenému navrhnúť alebo schváliť zmenu predpisu.
 • Ak návrh na zmenu predpisu ObFZ vecne súvisí s agendou jednej alebo viacerých odborných komisií alebo sa dotýka pôsobnosti iného orgánu ObFZ alebo iného člena ObFZ, k vypracovaniu návrhu sa vyžiadajú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a subjektov.
 • Stanovy a ostatné predpisy riadnych a čestných členov ObFZ musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
 • Člen ObFZ je povinný dodržiavať stanovy/štatúty SFZ, UEA, FIFA,  ostatné predpisy SFZ, UEFA, FIFA a rešpektovať oficiálne pravidlá futbalu. Člen ObFZ zabezpečí, aby ich rešpektovali aj všetky osoby podliehajúce ich právomoci.
 • Za účelom posúdenia súladu stanov Oblastného futbalového zväzu so Stanovami VsFZ alebo SFZ si môže VV ObFZ vyžiadať stanovisko Legislatívno-právnej komisie SFZ.

Článok 10 – Záväznosť rozhodnutí orgánov ObFZ

 • Právoplatné rozhodnutie orgánu ObFZ, ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi ObFZ v rámci jeho právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov ObFZ, záväzné.
 • Člen ObFZ je povinný rešpektovať rozhodnutia ObFZ a jeho orgánov. Člen ObFZ zabezpečí dodržiavanie rozhodnutí ObFZ a jeho orgánov aj vo vzťahu ku všetkým osobám podliehajúcim právomoci člena ObFZ.
 • V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov ObFZ zo športového hľadiska záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie podľa článku 27 odsek 1 písmeno a/.
 • Predpisy ObFZ stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SFZ nie je prípustný opravný prostriedok.
 • Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu ObFZ sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu ObFZ domáhať iba v takom prípade, ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.

Článok 11 – Predpisy členov ObFZ

 • Stanovy, štatúty a všetky ostatné predpisy, ako aj rozhodnutia subjektov uvedených v odseku 1 musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ, ako aj so stanovami ObFZ a ostatnými predpismi ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA.
 • Členovia ObFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov ObFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.
 • Zmeny stanov oblastných futbalových zväzov, ktoré sú členmi ObFZ musia byť predložené ObFZ do 30 dní od ich schválenia na ich posúdenie. V časti, v ktorej Výkonný výbor ObFZ (ďalej len „VV ObFZ“) skonštatuje nesúlad zmien so stanovami ObFZ, dotknutý člen zmeny stanov opätovne prerokuje a zosúladí ich obsah so stanovami ObFZ podľa odporúčaní ObFZ, a to najneskôr do troch mesiacov od vyslovenia nesúladu. Inak sa zmeny, ktorých sa to týka, predložia na posúdenie nesúladu so stanovami ObFZ konferencii.
 • ObFZ má právo postupom podľa odseku 3 rozhodnúť o požiadavke na odstránenie nesúladu predpisov klubov, oblastných zväzov, s predpismi ObFZ. VV ObFZ môže na návrh dotknutého subjektu rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu alebo jeho časti.
 • Nerešpektovanie požiadavky ObFZ na odstránenie nesúladu predpisov podľa odseku 4 môže byť disciplinárne postihnuté a môže viesť k pozastaveniu členstva v ObFZ, prípadne aj k iným disciplinárnym opatreniam. V prípade závažného alebo opakujúceho sa nesúladu s predpismi ObFZ môže nerešpektovanie takej požiadavky viesť k vylúčeniu člena z ObFZ.

Článok 12 – Disciplinárne opatrenia[5]

 • Za porušenie Stanov ObFZ a ostatných predpisov sa členovi ObFZ, alebo inej osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov ObFZ ukladajú disciplinárne opatrenia.
 • Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti.
 • Pravidlá správania a disciplinárne opatrenia ukladané za ich porušenie sú v rámci ObFZ a jeho členov vyjadrené v stanovách, ďalších predpisoch alebo v zmluvných dojednaniach, a ich dodržiavanie je posudzované v súlade s ich obsahom a princípmi uvedenými v článku 5.
 • Disciplinárne opatrenia sa ukladajú v disciplinárnom konaní, ktorého pravidlá sú upravené v disciplinárnom poriadku.
 • Ukladané disciplinárne opatrenia musia byť oprávnené a primerané k druhu a závažnosti porušenia pravidiel alebo predpisov.
 • Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu i právnickú osobu, predstavujú:
  • upozornenie;
  • pokarhanie;
  • pokuta;
  • odobratie ceny.
 • Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť fyzickú osobu, sú:
  • pozastavenie výkonu
   • funkcie,
   • športovej činnosti alebo
   • inej ako športovej činnosti;
  • zákaz vstupu do šatní, do technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo do iných učených priestorov štadióna;
  • zákaz vstupu na štadión;
  • zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom;
 • Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť právnickú osobu, sú:
  • krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej ObFZ, štátom/,
  • zákaz uchádzať sa o dotácie alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej ObFZ , štátom/,
  • zákaz prestupov;
  • odohranie stretnutia bez divákov;
  • odohranie stretnutia na neutrálnej pôde;
  • zákaz uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne;
  • zrušenie výsledku stretnutia;
  • vylúčenie zo súťaže;
  • preradenie do nižšej súťaže;
 • Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môžu byť disciplinárne opatrenia ukladané aj podmienečne. Upozornenie a pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
 • Popri disciplinárnych opatreniach môžu byť na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania ukladané aj primerané obmedzenia a povinnosti.
 • V záujme individuálnej a generálnej prevencie, ako aj v záujme výchovného pôsobenia na mládež i ostatných členov futbalového hnutia, môže byť rozhodnuté o zverejnení disciplinárneho rozhodnutia v plnom znení na webovom sídle ObFZ. Inak sa zverejňuje obvyklým spôsobom iba uložené disciplinárne opatrenie.
 • O pozastavení členstva riadneho člena v ObFZ alebo o vylúčení riadneho člena z ObFZ alebo o dočasnom pozastavení výkonu funkcie v súlade so stanovami rozhodujú príslušné orgány ObFZ na podnet disciplinárnej komisie alebo iného orgánu ObFZ, alebo člena ObFZ, alebo aj bez podnetu.

Článok 13 – Riešenie sporov

 • V súlade so stanovami ObFZ sa členovia ObFZ zaväzujú v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov ObFZ, rešpektovať právomoc riešiť takéto spory príslušnými orgánmi ObFZ a rešpektovať právomoc Rozhodcovského súdu zriadeného Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „rozhodcovský súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
 • Členovia ObFZ uznávajú právomoc a príslušnosť rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež “CAS”) ako najvyššej nezávislej autority pre rozhodovanie sporov v športe a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich právomoci.

Článok 14 – Nepredvídané udalosti a vyššia moc

 • Konečné rozhodnutie o záležitostiach závažnejšej povahy, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách, ani v predpisoch SFZ, UEFA alebo FIFA, alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží konferencii, ak z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do výlučnej pôsobnosti iného orgánu.
 • K rozhodnutiu konferencie alebo iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie SFZ, do pôsobnosti ktorej posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie konferencie musí byť v súlade s právnym poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v týchto stanovách.

Piata hlava – Športová činnosť v rámci ObFZ

Článok 15 – Pravidlá hry

 • ObFZ a jeho členovia uznávajú pravidlá futbalu vydané Medzinárodnou radou futbalových asociácií (International Football Association Board; skrátený názov IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.

Článok 16 – Súťaže

 • ObFZ organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské súťaže a pohárové súťaže športových klubov vo futbale na území okresu.
 • Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia.
 • VV ObFZ môže udeliť alebo delegovať svojim členom alebo orgánom právomoc organizovať súťaže na geograficky alebo administratívne vymedzenom území alebo vo vymedzených športových oblastiach, ktoré spadajú do ich právomoci.
 • Súťaže organizované ObFZ majú prednosť pred inými súťažami s výnimkou súťaží profesionálneho futbalu. Súťaže organizované podľa odseku 2 musia byť zosúladené (termín a miesto konania) so súťažami organizovanými ObFZ Výkonný výbor môže za týmto účelom vydať osobitné predpisy alebo rozhodnutia.

 

Článok 17 – Medzinárodné súťaže a stretnutia

 • Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia alebo súťaže medzi družstvami národných zväzov alebo stretnutia medzi klubmi rôznych národných zväzov, má výlučne UEFA a FIFA. Žiadne medzinárodné stretnutie ani súťaž sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu alebo upovedomenia UEFA alebo FIFA, v súlade s ich predpismi.
 • ObFZ sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať medzinárodný kalendár stretnutí, ktorý zostavili UEFA a FIFA.
 • ObFZ nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty so zväzmi, ktoré nie sú členmi FIFA (UEFA) a bez súhlasu FIFA (UEFA) ani s dočasnými členmi niektorej konfederácie.
 • Kluby alebo skupiny klubov, ktoré sú riadnymi členmi ObFZ, bez súhlasu ObFZ nesmú byť členmi iného národného zväzu a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných iným národným zväzom.

Článok 18 – Hráči

 • V stretnutiach v rámci súťaží organizovaných ObFZ a jeho členmi môžu aktívne súťažiť iba hráči, ktorí sú registrovaní za príslušný klub vo futbale. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci činnosti ObFZ, rozhodujúca je príslušnosť k škole alebo inej organizácii zapojenej do súťaže.
 • Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny v informačnom systéme slovenského futbalu na to oprávnenou osobou.
 • Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný v najviac jednom futbalovom klube, za ktorý sa môže zúčastňovať súťažnej činnosti súčasne v tom istom období/ročníku/.
 • Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov sú upravené Prestupovým poriadkom vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov.
 • ObFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného a ich princípy zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy.
 • Uhradené členské sa v prípade zániku členstva nevracia.
 • V prípade zániku členstva bez dohratia začatých súťaží, dôsledky z hľadiska platnosti výsledkov odohratých stretnutí a výsledkov neodohratých stretnutí upraví Súťažný poriadok ObFZ.

DRUHÁ ČASŤ – Členstvo vo ObFZ

Článok 19 – Členstvo v ObFZ a členovia ObFZ

 • Členstvo v ObFZ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť.[6]
 • Členstvo v ObFZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania ObFZ ako občianskeho združenia.
 • Členstvom v ObFZ člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.
 • ObFZ má riadnych členov a čestných členov.
 • ObFZ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
 • Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ObFZ sú evidované v Centrálnom registri členov ObFZ. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ObFZ sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.
 • Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi ObFZ.

Článok 20 – Vznik a zánik členstva v ObFZ

 • Členom ObFZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva v ObFZ nie je právny nárok.
 • Podmienky a postup prijatia za člena ObFZ stanovujú tieto stanovy prípadne aj osobitný predpis schválený výkonným výborom.
 • O prijatí za člena ObFZ, o pozastavení členstva v ObFZ alebo o vylúčení člena z ObFZ rozhoduje príslušný orgán ObFZ v súlade s týmito stanovami a ostatnými predpismi ObFZ.
 • Členstvo v ObFZ zaniká:
  • vystúpením,
  • v prípade, že družstvo dospelých alebo iné družstvo riadneho člena v najstaršej vekovej kategórii prestane účinkovať v súťažiach riadených ObFZ
  • vylúčením,
  • smrťou alebo právnym zánikom člena ObFZ,
  • právnym zánikom ObFZ.
 • Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v ObFZ.
 • Zánik členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči ObFZ alebo jeho členom a riadneho člena nezbavuje prijatého záväzku dohrať začaté súťaže.
 • V prípade platenia členského nie je nárok na vrátenie členského ani jeho pomernej časti z dôvodu zániku členstva v ObFZ.

Článok 21 – Vystúpenie z ObFZ

 • Riadny člen, ktorý chce vystúpiť z ObFZ, je povinný v záujme zachovania integrity súťaží informovať o tom písomne najmenej dva mesiace vopred ObFZ.
 • Povinnosťou vystupujúceho riadneho člena je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka. Ak to nie je možné, ObFZ v súčinnosti s orgánmi riadiacimi súťaže, ktoré sú dotknuté vystúpením člena z ObFZ, rozhodne o ďalšom postupe a vysporiadaní vzájomných vzťahov.
 • Pri oznámení vystúpenia z ObFZ vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje z ObFZ. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia oznámenia na ObFZ, alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo ObFZ doručené písomné oznámenie o vystúpení.
 • Vystúpenie z ObFZ nezbavuje člena vystupujúceho z ObFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči ObFZ alebo iným členom ObFZ.

Článok 22 – Pozastavenie členstva v ObFZ

 • Výkonný výbor môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v ObFZ najmä v prípadoch, ak je člen ObFZ alebo jeho funkcionár dôvodne podozrivý z:
  • ovplyvňovania výsledkov stretnutí v rozpore so zásadou fair play,
  • trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) spáchaných v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ObFZ alebo
  • inej závažnej trestnej činnosti (zločin) spáchanej v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ObFZ .
 • Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinností, ktoré je v zásadnom rozpore s predpismi ObFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno ObFZ, môže výkonný výbor rozhodnúť o pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.
 • Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci členstva na najbližšej konferencii, ak výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší. Ak konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, pozastavenie členstva je zrušené.
 • Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom rozhodnutia výkonného výboru o pozastavení členstva všetky práva člena ObFZ, ktoré mu prináležia podľa týchto stanov, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ostatní členovia nesmú s takýmto členom udržiavať športové vzťahy, s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich z týchto stanov a z bežného obchodného styku.
 • Disciplinárna komisia môže členovi ObFZ, ktorého členstvo bolo pozastavené, uložiť aj disciplinárne opatrenie.

Článok 23 – Vylúčenie z ObFZ

 • Člen ObFZ môže byť vylúčený z ObFZ:
  • v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov ObFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa považuje najmä:
   • ovplyvňovanie výsledku stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
   • korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena ObFZ, alebo
   • iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena ObFZ v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ObFZ.
   • závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena ObFZ stanovenej predpismi ObFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu ObFZ vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy v ObFZ alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci ObFZ,
  • ak člen prestal spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradený členský príspevok),
  • z dôvodu neprihlásenia žiadneho družstva klubu do súťaže organizovanej ObFZ alebo jeho členmi vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.
 • O vylúčení riadneho alebo čestného člena z ObFZ rozhoduje konferencia kvalifikovanou väčšinou.
 • Postup podľa odseku 1 písmeno a/ je možný až po právoplatnom rozhodnutí orgánov príslušných na konanie o delikte.
 • Vylúčenie z ObFZ nezbavuje člena vystupujúceho z ObFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči ObFZ alebo iným členom ObFZ.

Článok 24 – Riadne členstvo v ObFZ

 • Riadnymi členmi ObFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:
  • športové kluby[7], ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti, alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorých družstvo dospelých je zaradené do futbalových súťaží riadených ObFZ,
  • športové kluby, ktoré nemajú družstvo dospelých a ktorých družstvo v najstaršej vekovej kategórií je zaradené do futbalových súťaží riadených ObFZ
 • Športové kluby prevádzkujúce amatérsky alebo profesionálny futbal, ktoré majú domáce ihrisko v územnom obvode okresu sa stávajú členmi ObFZ na základe schválenia ich prihlášky do futbalovej súťaže riadenej ObFZ, v ktorej sa zaviažu dodržiavať tieto Stanovy a ostatné predpisy ObFZ
 • Na konferencii ObFZ uplatňujú riadni členovia ObFZ svoje práva prostredníctvom volených delegátov.
 • K prihláške podľa odseku 2 musí žiadateľ, ktorý nie je doposiaľ členom ObFZ povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
  • kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade so stanovami ObFZ,
  • doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
  • doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
  • doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
  • vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
  • zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
  • kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
  • písomný záväzok žiadateľa, že bude vždy dodržiavať normy futbalového hnutia (článok 9) a rozhodnutia futbalových orgánov (článok 2 písmeno n.),
  • podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie ObFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii ObFZ a jeho členov, a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr ObFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
  • vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA, FIFA, alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase ObFZ,
  • písomný záväzok žiadateľa, že dohrá súťaže aj v prípade zániku členstva a že zánikom členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.

Článok 25 – Čestné členstvo v ObFZ

 • Za čestného člena ObFZ (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu slovenského futbalu.
 • Návrh na prijatie za čestného člena môže predložiť konferencii predseda ObFZ alebo iný člen výkonného výboru alebo riadny člen ObFZ.
 • Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
 • Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní upraví osobitný predpis schválený výkonným výborom.

Článok 26 – Práva člena ObFZ

 • Člen ObFZ má právo:
  • navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci ObFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak,
  • podieľať sa na činnosti ObFZ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
  • predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov ObFZ sekretárovi v súlade s týmito stanovami,
  • pripomienkovať návrhy predpisov ObFZ,
  • podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie ObFZ,
  • požadovať informácie o záležitostiach ObFZ prostredníctvom príslušných orgánov ObFZ,
  • požívať iné výhody poskytované členom ObFZ.
 • Riadny člen ObFZ má okrem práv uvedených v odseku 1 aj tieto práva:
  • zastupovať/reprezentovať záujmy futbalového hnutia za kluby či oblasti SR/,
  • starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
  • spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest, okresov, krajov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky,
  • zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
  • vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a organizujú,
  • voliť delegátov na konferenciu a predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie.

Článok 27 – Povinnosti člena ObFZ

 • Člen ObFZ je povinný najmä:
  • dôsledne dodržiavať stanovy ObFZ, ostatné predpisy a rozhodnutia orgánov ObFZ, SFZ, UEFA a FIFA osobitne rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj ich členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci,
  • v súlade s článkom 13 a článkom 24 odsek 4 písmeno i. stanov ObFZ prijať záväzok, že akýkoľvek spor, súvisiaci so stanovami ObFZ, predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami ObFZ, UEFA a FIFA , bude riešiť príslušnými orgánmi ObFZ, a ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu; člen je tiež povinný podriadiť sa právomoci rozhodcovských orgánov FIFA a právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS),
  • písomne oznámiť príslušnému orgánu ObFZ všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o:
   • zmenu v stanovách člena,
   • zmenu v identifikačných údajoch člena,
   • zmenu v zozname funkcionárov,
   • zmenu v zastupovaní člena ObFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,
   • podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo
   • iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v ObFZ.
  • v súlade s rozhodnutím ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA neudržiavať žiadne športové vzťahy:
   • so subjektmi, o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany SFZ, UEFA, alebo FIFA
   • so subjektmi, ktorých členstvo v ObFZ bolo pozastavené alebo boli z ObFZ vylúčení,
  • platiť členské príspevky vo výške stanovenej rozhodnutím konferencie,
  • platiť poplatky vo výške ustanovenej predpismi ObFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu ObFZ,
  • dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu,
  • chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno ObFZ a slovenského futbalu.
 • Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.

 

TRETIA ČASŤ – Orgány ObFZ

Prvá hlava – Spoločné ustanovenia o orgánoch ObFZ

Článok 28 – Všeobecné ustanovenia

 • ObFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, výkonnou, kontrolnou, disciplinárnou, odvolacou, preskúmavacou a administratívnou právomocou
 • Zastupiteľským orgánom je konferencia ObFZ.
 • Výkonnými orgánmi sú predseda ObFZ/ ďalej len „predseda“ /a výkonný výbor ObFZ (VV ObFZ).
 • Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia ObFZ (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia ObFZ (ďalej len “volebná komisia”).
 • Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna komisia a odvolacia komisia
 • Administratívnymi orgánmi sú sekretár, odborné komisie (ďalej len “komisie”), ad hoc komisie a pracovné skupiny.
 • Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov ObFZ sú bližšie upravené v príslušných predpisoch ObFZ.

Článok 29 – Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov ObFZ a ich členov

 • Členom orgánu ObFZ sa môže stať výlučne fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
  • spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
  • bezúhonnosť,
  • súhlas s kandidatúrou,
  • zvolenie alebo menovanie do funkcie v súlade s týmito stanovami.
 • Za bezúhonnú sa nepovažuje osoba, ktorá bola v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené rozhodnutím príslušného orgánu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
 • Členovia orgánov ObFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom[8] s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami ObFZ a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami ObFZ.
 • Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán ObFZ ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušnej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka.
 • Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov ObFZ postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou, v dobrej viere, že konajú v záujme ObFZ a jeho členov, alebo konali v zmysle uznesenia konferencie, nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. Členovia orgánov ObFZ sú povinní konať s náležitou odbornou starostlivosťou vždy v súlade s právnymi predpismi a predpismi a rozhodnutiami orgánov športového hnutia v prospech ObFZ a v jeho záujme.
 • Pre schválenie rozhodnutí na základe hlasovania v orgánoch ObFZ platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu ObFZ nemôže pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov ObFZ majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu príslušného kolektívneho orgánu.
 • Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu ObFZ je potrebná jednoduchá väčšina jeho členov, ak v týchto stanovách alebo inom predpise ObFZ nie je stanovené inak.
 • ObFZ rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené týmito stanovami alebo inými predpismi ObFZ.
 • V záujme efektivity činnosti orgánov ObFZ sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najmä vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.
 • Členovia orgánov ObFZ v záujme zefektívnenia činnosti ObFZ sa snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie, ako aj zavedenie a ďalšie budovanie informačného systému slovenského futbalu.
 • Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov ObFZ je určená nasledovne:
  • výkonný výbor a predseda zodpovedajú konferencii,
  • volebná komisia, revízna komisia, disciplinárna komisia a odvolacia komisia zodpovedajú konferencii
  • sekretár zodpovedá výkonnému výboru,
  • predsedovia a členovia ostatných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
  • ostatné orgány a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.

Článok 30 – Funkčné obdobie volených funkcionárov ObFZ

 • Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov výkonného výboru, predsedov komisií a ostatných volených orgánov ObFZ je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce obdobie podľa odseku 8 a
 • Funkčné obdobie orgánov volených konferenciou končí zvolením nových členov týchto orgánov na volebnej konferencii konanej v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia, najneskôr uplynutím posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynuli štyri roky od ustanovenia toho-ktorého orgánu do funkcie, ak ďalej nie je stanovené inak.
 • V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia ObFZ a kontinuity procesov riadenia činností ObFZ sa stanovuje, že mandát členov výkonného výboru na konci funkčného obdobia končí spoločne s mandátom predsedu. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov komisií.
 • Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je neprípustné. O predĺžení funkčného obdobia členov výkonného výboru, ako aj predsedov a členov komisií ObFZ, najviac o jeden rok, môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť iba konferencia kvalifikovanou väčšinou delegátov.
 • V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností ObFZ sa stanovuje, že predsedovia a ostatní volení alebo ustanovení členovia orgánov ObFZ sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových predsedov a členov týchto orgánov.
 • Funkcia predsedu alebo iného člena orgánu ObFZ zaniká:
  • vzdaním sa funkcie,
  • odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
  • právoplatným rozhodnutím o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v ObFZ,
  • právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v ObFZ,
  • smrťou.
 • Vzdanie sa funkcie je účinné dňom jeho oznámenia orgánu, ktorý je oprávnený voliť a odvolávať daného člena.
 • Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu ObFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže výkonný výbor na návrh predsedu, iného člena výkonného výboru alebo sekretára poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán ObFZ nového člena orgánu ObFZ, vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto stanovy neupravujú inak. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu.
 • Ak zanikne výkon funkcie predsedu, do času kým konferencia nezvolí nového predsedu, právomoci predsedu dočasne vykonáva podpredseda poverený výkonným výborom. Ak žiadny podpredseda nie je zvolený alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, právomoc predsedu prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne o tom, kto bude vykonávať oprávnenia predsedu.
 • Ak má podľa týchto stanov vykonať úkon alebo prijať rozhodnutie orgán, ktorý nie je obsadený alebo nemá svojho legitímneho zástupcu, vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať sekretár, ktorý zároveň iniciuje potrebné kroky k obsadeniu orgánu.

Článok 31 – Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

1  Členovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.

 • V podmienkach ObFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom, kontrolnom orgáne s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.
 • Členovia orgánov ObFZ volení konferenciou nemôžu byť počas trvania ich mandátu zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
 • Výkon funkcie vo výkonnom výbore je nezlučiteľný s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
 • Predsedom ani iným členom revíznej komisie, disciplinárnej komisie, rozhodcovskej komisie a odvolacej komisie nesmie byť funkcionár futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených ObFZ.
 • Pokiaľ to okolnosti jednotlivého prípadu rozhodovania vyžadujú, sú členovia zväzových orgánov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, nesmú sa zúčastňovať na takomto rozhodovaní a prenechať rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. V prípade ak hrozí konflikt záujmov, člen kolektívneho orgánu ObFZ sa nesmie zúčastniť hlasovania ani rokovania tohto orgánu o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí.
 • V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby predsedajúceho orgánu, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.
 • Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.

Článok 32 – Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

 • Konferencia alebo výkonný výbor môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tieto orgány zvolili alebo ktorou ju poverili v súlade s čl. 30 týchto Stanov.
 • Návrh na odvolanie z funkcie musí byť odôvodnený a musí byť členovi výkonného výboru alebo delegátovi konferencie zaslaný písomne spolu s programom.
 • Odvolávaná osoba má právo na verejnú obhajobu pred príslušným orgánom ObFZ.
 • V prípade, ak voči osobe vykonávajúcej funkciu v ObFZ bolo vznesené obvinenie zo zločinu[9] alebo z úmyselného trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosti v ObFZ, výkonný výbor bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci vo vzťahu k tejto osobe.
 • Výkonný výbor môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie aj na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Odsek 3 sa použije primerane.
 • Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité účinky.
 • Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať delegát konferencie, člen výkonného výboru, sekretár alebo predseda odbornej komisie alebo predseda iného orgánu ObFZ.

Druhá hlava – Konferencia ObFZ

Článok 33 – Konferencia

 • Konferencia je najvyšším orgánom ObFZ.
 • Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
 • Riadna konferencia sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok.
 • Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených týmito stanovami.
 • Na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby predsedu  a ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, odvolacej komisie a predsedu disciplinárnej komisie ako aj delegátov  na konferencie  VsFZ a SFZ.
 • Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
 • Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je predseda alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru alebo sekretár.
 • Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok ObFZ (ďalej len “rokovací poriadok”) a Volebný poriadok ObFZ (ďalej len “volebný poriadok”).

Článok 34 – Delegáti konferencie

 • Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa s hlasovacím právom:
  • na riadnej a mimoriadnej konferencii po jednom delegátovi za jednotlivých členov ObFZ (za predpokladu neporušenia článku 31 bod 2,3) zvolení klubmi združenými v  oblastnom futbalovom zväze
  • na volebnej konferencii jeden delegát, za každý futbalový klub, ktorého družstvo dospelých sa zúčastňuje v čase konania konferencie v súťažiach dospelých organizovaných ObFZ, taktiež sa zúčastňuje jeden delegát za klub, ktorý nemá družstvo dospelých a jeho družstvo v najvyššej vekovej kategórii sa zúčastňuje súťaže organizovanej ObFZ.
 • Predložené oprávnenia byť delegátom konferencie s právom hlasovať budú preukázateľným spôsobom zaznamenané.
 • Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia je povolené. Zastupovanie viacerých delegátov jednou osobou nie je prípustné.
 • Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia výkonného výboru, sekretár, predsedovia komisií, a iní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom predsedu, sekretára alebo predsedajúceho konferencie.
 • O sporoch a námietkach súvisiacich s kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná komisia.

Článok 35 – Právomoci konferencie

 • Konferencia má v rámci ObFZ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
 • Konferencia najmä:
  • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  • schvaľuje volebný poriadok a rokovací poriadok a ich zmeny;
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena a posudzuje nesúlad jeho stanov so stanovami ObFZ;
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena,
  • rozhoduje o výške členského príspevku a o spôsobe jeho použitia;
  • volí a odvoláva predsedu ObFZ a ostatných členov výkonného výboru,
  • volí a odvoláva predsedu revíznej komisie,
  • volí a odvoláva predsedu a členov volebnej komisie,
  • volí a odvoláva predsedu odvolacej komisie,
  • volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie,
  • volí predsedu a 2 delegátov ObFZ na Konferenciu VsFZ,
  • schvaľuje rozpočet ObFZ a správu o hospodárení ObFZ,
  • schvaľuje správu o činnosti predsedu a výkonného výboru,
  • rozhoduje o založení novej obchodnej spoločnosti s účasťou ObFZ, ako aj o vstupe ObFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpení z nej,
  • rozhoduje o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia ObFZ;
  • rozhoduje o reorganizácii súťaží riadených ObFZ,
  • rozhoduje o zániku ObFZ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom združenia,
  • rozhoduje o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe konferencie,
 1. Na prijatie rozhodnutia podľa čl. 35 ods. 2 a),c) a g)stanov sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej

väčšiny všetkých delegátov.

Článok 36 – Uznášaniaschopnosť konferencie

 • Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná kvalifikovaná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.
 • Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
 • Ak sa počas konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti, predsedajúci preruší konferenciu najviac na jednu hodinu. Ak po hodine nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s programom, ktorý nebol prejednaný.
 • Na opakovanom zasadnutí konferencie postačuje účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov s právom hlasovať.

Článok 37 – Rozhodnutia konferencie

 • Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie za splnenia podmienky uznášania schopnosti podľa čl. 36 1 postačuje nadpolovičná väčšinou hlasov všetkých delegátov  s právom hlasovať ak v stanovách, rokovacom alebo volebnom poriadku nie je uvedené inak.
 • Na prijatie rozhodnutia na opakovanom zasadnutí konferencie postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov s právom hlasovať aj v tých otázkach, v ktorých by sa malo podľa týchto stanov rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Pri ostatných rozhodnutiach postačuje na opakovanom zasadnutí konferencii ich schválenie jednoduchou väčšinou prítomných delegátov s právom hlasovať.
 • Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ObFZ okrem prípadu, keď konferencia v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti.
 • Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok.

Článok 38 – Program riadnej konferencie

 • Sekretár ObFZ zostaví program konferencie na základe návrhov výkonného výboru, riadnych členov ObFZ a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov.
 • Na návrh predsedu alebo delegáta môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia” môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
 • Program konferencie musí obsahovať nasledujúce body:
  • vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami,
  • rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
  • schválenie programu,
  • voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
  • vystúpenie predsedu alebo ním poverených osôb,
  • správa o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
  • správa revíznej komisie,
  • schválenie uznesení.

Článok 39 – Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

 • Riadne voľby do orgánov ObFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
 • Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 • Riadne voľby do orgánov ObFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najskôr 30 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
 • Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.
 • Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
 • Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
 • V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.
 • Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 7 nebol zvolený žiaden kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej riadnej konferencii.
 • Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov ObFZ volených konferenciou konané mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
 • V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
 • Doplňujúca voľba predsedu, člena výkonného výboru, predsedu alebo člena orgánov volených konferenciou sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej riadnej konferencie.
 • Riadne i doplňujúce voľby do orgánov ObFZ volených konferenciou riadi volebná komisia.
 • Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov komisií.
 • Predsedovia a členovia komisií sú volení výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Článok 40 – Mimoriadna konferencia

 • Výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne kvalifikovaná väčšina všetkých jeho členov.
 • Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj predseda.
 • Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak to navrhne kvalifikovaná väčšina všetkých klubov, ktoré sú členmi ObFZ formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých klubov .
 • V návrhu na zvolanie mimoriadnej komisie sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania mimoriadnej konferencie.
 • Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 • Prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.

Tretia hlava – Výkonný výbor ObFZ

Článok 41 – Zloženie výkonného výboru

 • Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom ObFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v týchto stanovách a volebnom poriadku.
 • Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie ObFZ alebo iného orgánu ObFZ.
 • Výkonný výbor má 7 členov a je zložený z predsedu a 6 ďalších členov
 • Vo výkonnom výbore nemôže byť z toho istého klubu viac ako jeden zástupca, ktorý je jeho funkcionárom, členom alebo je k nemu v pracovnom alebo inom obdobnom pomere alebo v zmluvnom vzťahu.
 • Na odvolanie predsedu alebo iného člena výkonného výboru z funkcie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov konferencie.

Článok 42 – Práva a povinnosti členov výkonného výboru

 • Člen výkonného výboru má právo:
  • predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru,
  • hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
  • vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným výkonným výborom,
  • zúčastniť sa na zasadnutí komisie a pracovnej skupiny, prezentovať na ňom svoje návrhy a stanoviská v súlade s predpismi a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
  • požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia komisie, pracovných skupín a ostatných orgánov, v odôvodnených prípadoch, najmä ak vec neznesie odklad,
  • verejne vyjadrovať svoje vlastné názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písmeno b., c., d.
 • Člen výkonného výboru je povinný:
  • vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA,
  • nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu výkonného výboru alebo prezidenta ani po zasadnutí výkonného výboru,
  • rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi ObFZ a to bez ohľadu na to ako hlasoval,
  • zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná,
  • dbať na záujmy slovenského futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie slovenského futbalu, ObFZ, jeho členov a ich partnerov v spoločnosti,
  • zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenského futbalu a jeho predstaviteľov, ObFZ a jeho členov alebo ich partnerov..
 • V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2, alebo v prípade, že sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia nebude opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov zúčastňovať na jeho činnosti, môže byť takýto člen na návrh predsedu ObFZ alebo výkonného výboru odvolaný z funkcie alebo mu môže byť výkon funkcie dočasne pozastavený.

Článok 43 – Zasadnutia výkonného výboru

 • Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 • Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi predseda.
 • Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je predseda povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od obdŕžania žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
 • Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť každý člen výkonného výboru a sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
 • Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje predseda v spolupráci so sekretárom.
 • Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 3 dní pred konaním zasadnutia.
 • Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňuje bez práva hlasovať predseda revíznej komisie.
 • Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
 • Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko alebo podali výkonnému výboru doplňujúce informácie alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej problematike. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.

Článok 44 – Právomoci výkonného výboru

Výkonný výbor:

 • rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie, komisií alebo iných orgánov ObFZ,
 • pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej konferencie,
 • volí a odvoláva predsedov odborných komisií okrem tých, ktorých volí a odvoláva konferencia,
 • volí a odvoláva členov odborných komisií okrem tých, ktorých volí a odvoláva konferencia,
 • usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru v spolupráci s príslušným predsedom komisie a sekretárom,
 • v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej skupiny,
 • rozhoduje o schválení štatútov a predpisov komisií a pracovných skupín a o ich zmenách,
 • rozhoduje o schválení návrhu predsedu na vymenovanie a odvolanie sekretára,
 • rozhoduje o termínovej listine a o počte družstiev zúčastňujúcich sa súťaží priamo riadených ObFZ,
 • schvaľuje výsledky súťaží riadených ObFZ
 • schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených ObFZ
 • schvaľuje poriadky ObFZ s výnimkou rokovacieho poriadku a volebného poriadku,
 • schvaľuje vykonávacie pokyny k stanovám a poriadkom ObFZ,
 • podáva záväzný výklad stanov ObFZ,
 • rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia ObFZ,
 • predkladá konferencii návrh rozpočtu a návrhy rozhodnutí o zásadných otázkach hospodárenia ObFZ,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanov,
 • vykonáva uznesenia konferencie
 • rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného konferenciou, do najbližšej konferencie,
 • rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania funkcionára ObFZ, až do právoplatného skončenia jeho trestného stíhania,
 • rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány ObFZ alebo na tretie osoby,

Článok 45 – Rozhodnutia výkonného výboru

 • Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov vrátane predsedu.
 • Ak vo výkonnom výbore nie sú obsadené všetky miesta, pre jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov výkonného výboru, ktorí sú členmi výkonného výboru v čase jeho zasadnutia.
 • Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda.
 • Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.
 • O rozhodnutiach prijatých výkonným výborom sa vyhotovuje zápisnica.
 • Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak.
 • Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami ObFZ, ostatnými predpismi ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA a rozhodnutiami konferencie.
 • Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ObFZ okrem prípadu, keď výkonný výbor v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti. Delegáti konferencie sú oprávnení oboznámiť sa s nezverejneným rozhodnutím , dokumentom alebo ich časťou a rozhodnúť o jeho zverejnení.

Štvrtá hlava – Predseda ObFZ

Článok 46 – Postavenie predsedu

 • Predseda je štatutárnym orgánom ObFZ, ktorý je oprávnený konať v mene ObFZ.
 • Predseda je členom výkonného výboru s právom hlasovať.
 • Predseda koná v mene ObFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v mene ObFZ podpisovať písomnosti v súlade s Podpisovým poriadkom ObFZ.
 • Predseda predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol menovaný za predsedu.
 • V prípade nemožnosti výkonu funkcie predsedu právomoci predsedu vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej konferencie člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru.
 • Predseda je oprávnený zúčastniť bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov ObFZ.

Článok 47 – Právomoci predsedu

 • Najdôležitejšími úlohami predsedu sú:
  • vystupovať v mene ObFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
  • koordinovať vzťahy s VsFZ, SFZ, ako aj vzťahy ObFZ s ostatnými športovými organizáciami,
  • zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov ObFZ za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností vymedzených v článku 4,
  • prostredníctvom sekretára realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom,
  • dohliadať na činnosť sekretára
 • Predseda je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve ObFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok ObFZ, iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení odborných stanovísk a odporúčaní.
 • Predseda je oprávnený v mene ObFZ uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 1.000,- eur až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru.
 • Predseda je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu konferenciu.
 • Predseda predkladá výkonnému výboru návrh na menovanie alebo odvolanie sekretára.
 • Predseda je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výkonnom výbore a/alebo v príslušných komisiách/.

Piata hlava – Kontrolné orgány ObFZ

Článok 48 – Revízna komisia ObFZ

 • Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti ObFZ a jeho orgánov.
 • Predseda revíznej komisie je volený konferenciou na štyri roky. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor.
 • Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
  • kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ, dbať o ich efektívne využívanie v súlade so schváleným rozpočtom ObFZ, cieľmi a úlohami ObFZ a predpismi ObFZ,
  • podávať na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom ObFZ,
  • vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek konferencie a výkonného výboru a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných predpisov ObFZ.
 • Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov, orgánov ObFZ a jeho členov.
 • Ekonómka a sekretár ObFZ na požiadanie umožní členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých ObFZ prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru i ostatných orgánov ObFZ.
 • Revízna komisia jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na konferencii zverejnená na webovom sídle ObFZ.

Článok 49 – Volebná komisia ObFZ

 • Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby orgánov ObFZ a členov orgánov ObFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.
 • Volebná komisia tiež rozhoduje o sporoch, sťažnostiach a námietkach súvisiacich s voľbou a odvolaním orgánov ObFZ a členov orgánov ObFZ.
 • Volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie, ktorých volí Konferencia.
 • Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom hlasov. Podpredsedom je člen volebnej komisie zvolený druhým najvyšším počtom hlasov.
 • Funkčné obdobie členov volebnej komisie je štyri roky. Všetci členovia volebnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu, musia byť zvolení na poslednej konferencii, ktorá predchádza volebnej konferencii.
 • Status, ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje volebný poriadok ObFZ.

Šiesta hlava – Orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ

Článok 50 – Disciplinárna komisia ObFZ

 • Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému ObFZ či rozhodnutí orgánov ObFZ, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia.
 • Predsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov komisie je štyri roky.
 • Status, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok.

Článok 51 – Odvolacia komisia ObFZ

 • Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ, ktorý rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach voči rozhodnutiam orgánov ObFZ prvého stupňa.
 • Predsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a

odvoláva výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov komisie je štyri

roky.

 • Odvolacia komisia na návrh člena ObFZ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o:
  • odvolaniach podaných proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a rozhodnutiam iných komisií ObFZ,
  • podnetoch na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov na úrovni ObFZ,
  • iných veciach, pokiaľ to určujú stanovy alebo niektorý z predpisov ObFZ.
 • Odvolanie alebo podnet podľa odseku 3 podáva navrhovateľ orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) postúpiť toto odvolanie alebo podnet odvolacej komisii, ak im orgán sám v plnom rozsahu do 7 dní od ich riadneho doručenia nevyhovie. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu doručenému odvolaniu alebo podnetu, predseda daného orgánu podané odvolanie alebo podnet nepostupuje odvolacej komisii, o čom navrhovateľa v rozhodnutí o jeho odvolaní alebo jeho podnete orgán upovedomí.
 • Odvolanie alebo podnet podľa odseku 3 navrhovateľ podáva predsedovi orgánu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie nevyhovie podanému opravnému prostriedku sám, podľa druhu podaného opravného prostriedku ho predloží bez zbytočného odkladu prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF) na rozhodnutie orgánu druhého stupňa alebo odvolacej komisii ObFZ a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
 • Vo veciach podľa odseku 2, je rozhodnutie odvolacej komisie konečné. To nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody, prípadne iného nároku na rozhodcovskom súde.
 • Rozhodnutia odvolacej komisie sú záväzné pre všetkých členov ObFZ. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o tej istej otázke. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.
 • Odvolacie konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 7 sám.
 • Preskúmavacie konanie začína podaním podnetu subjektom s právnym záujmom na veci, ktorým požiada o preskúmanie konania, postupu a/alebo rozhodnutia orgánu ObFZ alebo člena ObFZ. Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu ObFZ alebo jeho člena alebo na zmenu predpisov ObFZ.
 • Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.
 • Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
  • konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci,
  • zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo predpismi ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ,
  • zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmavala, alebo
  • odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi ObFZ.
 • Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút odvolacej komisie.

 

Siedma hlava – Administratívne orgány ObFZ

Článok 52 – Sekretár ObFZ

 • Sekretár je menovaný výkonným výborom na návrh predsedu a svoju funkciu vykonáva v zmluvnom vzťahu k SFZ.

2     Sekretár najmä:

 • koordinuje vzťahy s členmi ObFZ a jednotlivými komisiami
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje konferenciu a zasadnutia výkonného výboru ObFZ
 • zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom ObFZ v súlade s pokynmi predsedu
 • zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisu zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru ObFZ určeným subjektom a jeho zverejnenie na webovom sídle ObFZ,
 • vybavuje korešpondenciu ObFZ.
 • Sekretár sa zúčastňuje na konferencii, zasadnutiach výkonného výboru a v prípade potreby aj na rokovaniach komisií, pracovných skupín a s právom predkladať návrhy do programu rokovania.
 • Sekretár nesmie byť delegátom konferencie, ani členom žiadneho orgánu ObFZ.

Článok 53 – Odborné komisie ObFZ

 • Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností ObFZ zriaďuje výkonný výbor odborné komisie ako svoje pomocné a poradné orgány, ktorých pôsobnosť je vymedzená v štatúte komisie.
 • Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť člena výkonného výboru ako garanta komisie, ktorý zabezpečuje komunikáciu s predsedom komisie a koordináciu činnosti komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru.
 • Vymedzenie pôsobností jednotlivých komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti komisií je v pôsobnosti výkonného výboru a sekretára.
 • ObFZ na zabezpečenie odborných činností v rámci ObFZ môže zriadiť najmä tieto komisie:
  • Komisia mládeže a školského futbalu,
  • Komisia rozhodcov a delegátov stretnutia
  • Matričná komisia,
  • Športovo-technická komisia,
  • Trénersko-metodická komisia,
  • Komisia ženského futbalu
  • Ekonomická komisia
 • Predsedovia komisií podľa odseku 4 sú volení výkonným výborom ak v týchto stanovách nie je stanovené inak. Návrh na predsedu komisie môže predložiť člen výkonného výboru alebo sekretár.
 • Členov komisií volí a odvoláva výkonný výbor. Pri voľbe členov komisie výkonný výbor prihliada k návrhom predsedu príslušnej komisie.
 • Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podobnejšie upravené v štatútoch komisií a v ďalších predpisoch ObFZ.
 • Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu schváleného výkonným výborom, v ktorom je upravené najmä:
  • poslanie, pôsobnosť a úlohy komisie,
  • zloženie komisie,
  • zvolávanie rokovaní,
  • rokovací poriadok, ak rokovanie komisie neupravuje spoločný rokovací poriadok,
  • prijímanie záverov (rozhodnutie, uznesenie, stanovisko a odporúčanie),
  • dokumentácia.
 • Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami ObFZ, predpismi ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA, FIFA, ani s rozhodnutiami konferencie, výkonného výboru a orgánov SFZ, UEFA, FIFA.

Článok 54 – Komisie a pracovné skupiny

 • Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas nie dlhší ako dva roky a pre osobitné účely.
 • Výkonný výbor vytvára pre zabezpečenie expertných činností ad hoc komisie, schvaľuje ich štatút, vedúcich (predsedov) a členov.
 • Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj povinnosti a ciele takejto komisie alebo pracovnej skupiny. Vytvorená komisia alebo pracovná skupina podlieha priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ – Hospodárenie ObFZ

Článok 55 – Základné pravidlá hospodárenia

 • Účtovným obdobím[10] ObFZ je jeden kalendárny rok.
 • Príjmy a výdavky ObFZ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia vyrovnané.
 • Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov[11] ObFZ a správy o hospodárení zodpovedá ekonomická komisia a sekretár .
 • Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí ObFZ je poverený sekretár ObFZ.
 • ObFZ hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje konferencia.
 • Výkonný výbor predkladá konferencii každoročne správu o hospodárení ObFZ za predchádzajúce účtovné obdobie.
 • Rozpočet ObFZ, správa o hospodárení ObFZ a účtovná závierka ObFZ sa po ich prerokovaní a schválení v príslušnom orgáne ObFZ zverejňujú na webovom sídle ObFZ.
 • Vedenie účtovníctva ObFZ bližšie upravia smernice ObFZ o vedení a spracovaní účtovníctva ObFZ.

Článok 56 – Príjmy ObFZ

 • Príjmy ObFZ tvoria najmä:
  • členské príspevky,
  • výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
  • výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
  • príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
  • poplatky z prestupov športovcov,
  • poplatky za registráciu športovcov,
  • poplatky z činnosti komisií ObFZ a iných orgánov ObFZ,
  • poplatky za družstvá hrajúce v majstrovských súťažiach (základný vklad pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku stanoví výkonný výbor príslušného riadiaceho zväzu,
  • príspevky od medzinárodných športových zväzov a medzinárodných organizácií,
  • výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
  • dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,[12]
  • podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je ObFZ spoločníkom alebo akcionárom,
  • príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
  • dary a príspevky,
  • iné príjmy.

Článok 57 – Výdavky ObFZ

 • Výdavky ObFZ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte ObFZ v súlade s potrebami plnenia úloh ObFZ na príslušné obdobie.
 • Výdavky ObFZ slúžia najmä na:
  • zabezpečenie činnosti všetkých družstiev a výberov ObFZ
  • rozvoj mládežníckeho futbalu,
  • starostlivosť o športové talenty,
  • zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
  • zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
  • na podporu činnosti futbalových klubov,
  • podporu investičných projektov ObFZ,
  • vzdelávanie v oblasti športu a osobitne futbalu,
  • prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a v boji proti nepoctivému ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí,
  • podporu starostlivosti o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov a na prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov,
  • odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov výberov ObFZ
  • činnosť aparátu, komisií a ďalších orgánov ObFZ,
  • podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe,
  • dary a iné príspevky,
  • všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov, stanovených stanovami ObFZ:
   • iné výdavky schválené konferenciou a
   • výdavky, ktoré je výkonný výbor oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci.

PIATA ČASŤ – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 58 – Zánik ObFZ

 • Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením ObFZ musí byť prijaté kvalifikovanou väčšinou všetkých delegátov konferencie ObFZ. Rokovanie o zrušení ObFZ musí byť uvedené v schválenom programe konferencie.
 • ObFZ môže zaniknúť:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  • právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení.[13]
 • Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
 • V prípade zániku ObFZ bez právneho nástupcu vykoná konferenciou určený likvidátor likvidáciu majetku ObFZ v zmysle ustanovení § 70 a Obchodného zákonníka vo väzbe na § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • V prípade zrušenia ObFZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu ObFZ, ak konferencia nerozhodne inak.
 • Pri zániku ObFZ podľa odseku 2 písmeno b. vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom vnútra.[14]
 • O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia.

Článok 59 – Prechodné ustanovenia

 • Funkčné obdobie volených funkcionárov ObFZ, ktorí vykonávajú volenú funkciu v ObFZ ku dňu účinnosti týchto stanov zostávajú zachované s výnimkou členov Rady ObFZ, ktorým ku dňu účinnosti týchto stanov ich mandát zaniká.
 • V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa doterajších stanov, bude na zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený alebo ustanovený nový člen orgánu podľa týchto stanov.
 • Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, dňom účinnosti týchto stanov prechádzajú právomoci Rady ObFZ na konferenciu. Ak je v predpisoch ObFZ platných ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto stanov uvedená Rada ObFZ, jej právomoci bude od uvedeného dňa vykonávať konferencia, ak v týchto stanovách nie je táto právomoc zverená inému orgánu.
 • Predseda a členovia volebnej komisie budú prvý raz zvolení na najbližšej riadnej konferencii po schválení volebného poriadku. Ich mandát skončí nasledujúci deň po volebnej konferencii, na ktorej bude zvolená nová volebná komisia.
 • Predseda odvolacej komisie zvolený do svojej funkcie podľa doterajších stanov bude vykonávať svoju funkciu do skončenia jeho funkčného obdobia.
 • Všetci riadni členovia, ktorí boli členmi ObFZ pred účinnosťou týchto stanov sa považujú za riadnych členov ObFZ podľa týchto stanov, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Článok 60 – Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

 • Stanovy Oblastného futbalového zväzu zaregistrované na MV SR dňa 12.2011, pod číslom spisu VVS/1-900/90-100 00-3.

Článok 61 – Účinnosť

Tieto stanovy rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a inštitúty uvedené vo vzorových stanovách vydaných

FIFA, boli prerokované a schválené na Konferencii ObFZ dňa 8.7.2013.

Nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na konferencii ObFZ a zaregistrovaní na MV SR dňa 30.8.2013 pod

číslom spisu VVS/1-900/90-100 00-4.

 

[1] § 8 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[1]

[2] § 2 odsek 1 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

[3] Príloha k Odporúčaniu č. R(92) 14 REV k revidovanému Kódexu športovej etiky – definícia fair play:

[3]5. Fair play znamená omnoho viac než len dodržiavanie pravidiel. Zahŕňa pojmy priateľstvo, rešpektovanie iných a sústavné zachovávanie športového ducha. Pod fair play sa rozumie spôsob myslenia, nielen spôsob správania. Zaoberá sa otázkami, ako vylučovať podvádzanie, nešportové správanie, doping, násilie (fyzické aj verbálne), sexuálne obťažovanie a zneužívanie detí, mladých ľudí a žien, vykorisťovanie, nerovnosť príležitostí, nadmernú komercionalizáciu a korupciu.

[3]6. Fair play je pojem pozitívny. Šport je spoločenská a kultúrna činnosť, ktorá pri rešpektovaní fair play obohacuje spoločnosť a priateľstvo medzi národmi. Šport sa považuje aj za aktivitu jednotlivca, ktorá za predpokladu dodržiavania fair play ponúka možnosti sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarealizácie, osobného úspechu, osvojenia zručností, preukázania schopností, sociálnej interakcie, radosti, pevného zdravia a pohody. Šport so svojou základňou klubov a dobrovoľníkov podporuje spoločenskú angažovanosť a zodpovednosť. Navyše zodpovedné vykonávanie niektorých aktivít môže pomôcť rozvíjať citlivejší prístup k životnému prostrediu.

[4] http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2011/04/Olympijsk%C3%A1-charta-2010-slovensk%C3%A1-verzia.pdf

[5] § 27 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[5]

[6] § 3 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

[7] § 9 zákona č. 300/2008 Z.z. o podpore športu o zmene a doplnení niektorých zákonov

[7]

[8] Trestný čin Porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je upravený v ust. § 237 – 238 Trestného zákona:

[8]§ 237

[8](1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

[8](2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

[8]a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.

[8](3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

[8]a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.

[8](4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

[8]a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

[8]§ 238 Trestného zákona
Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

[8]

[9] § 11 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

[10] § 3 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

[11] § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

[12] § 10 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z.z.

[13] § 12 odsek 1 zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov

[14] § 13 odsek 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Close Menu