FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Pôsobnosť Oblastného futbalového zväzu 

 1. Oblastný futbalový zväz (ďalej len „ObFZ“) je občianskym združením s pôsobnosťou na území okresu Trebišov.
 2. Základným poslaním ObFZ je starať sa o rozvoj futbalu v okrese, organizovať a riadiť súťaže.

Článok 2
Členovia ObFZ

 1. V rámci svojej činnosti ObFZ zastupuje záujmy oblastného futbalu a svojich členov, ktorými sú riadni členovia a môžu byť aj pridružení a čestní členovia.
 2. Práva a povinnosti členov ObFZ upravujú Stanovy ObFZ.

Článok 3
Orgány ObFZ

 1. ObFZ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov, ktorými sú Konferencia ObFZ (ďalej len „Konferencia“), Rada ObFZ (ďalej len „Rada“), Výkonný výbor ObFZ (ďalej len „Výkonný výbor“) a  komisie ObFZ (ďalej len „komisie“). Osobitné postavenie má Revízna komisia ObFZ.
 2. Každodenné operatívne úlohy ObFZ plní sekretár ObFZ ako profesionálny  pracovníkov SFZ.

DRUHÁ HLAVA
RADA

Článok 4
Právomoc a pôsobnosť Rady

 1. Rada je najvyšším orgánom medzi Konferenciami. Je voleným orgánom, v ktorom sú  zastúpené FK okresu.
 2. Práva a povinnosti Rady upravujú Stanovy ObFZ, podľa ktorých má Rada normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú právomoc.

Článok 5
Zloženie Rady

Rada má 11 členov z toho 10 zástupcov futbalových klubov a predsedu ObFZ .Na čele Rady je predseda ObFZ. 

Článok 6
Zasadnutia Rady

 1. Radu zvoláva predseda ObFZ alebo poverený člen Výkonného výboru. Každý rok sa konajú 4 riadne zasadnutia.
 2. Predseda ObFZ môže podľa potreby, prípadne ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Rady alebo tri štvrtiny členov ObFZ, zvolať mimoriadne zasadnutie Rady. Predseda ObFZ musí žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia vyhovieť do 21 dní od prijatia oprávnenej žiadosti.
 3. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 4. Na rokovaní Rady sa môžu zúčastniť členovia Výkonného výboru. Podľa potreby si môže Rada prizvať na rokovanie zástupcov klubov a komisií.

Článok 7
Rokovanie Rady

 1. Rokovanie Rady vedie predseda ObFZ alebo ním poverený člen Rady.
 2. Na všetkých zasadnutiach vykoná sekretár ObFZ kontrolu plnenia uznesení podľa zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Predložené písomné materiály uvádzajú spracovatelia. Ktorýkoľvek člen Rady, alebo v prípade rozšíreného zasadnutia každý prítomný môže hovoriť o veci obsiahnutej v materiály iba raz. Výnimku môže povoliť predsedajúci. Predkladateľ materiálu môže hovoriť aj viackrát v súvislosti s jeho odôvodnením.
 4. O tom, či sa bude hlasovať vo veci verejne alebo tajne, rozhodne Rada. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady.
 5. Zápisnica zo schôdze sa spolu s plným textom prijatých uznesení zasiela najneskôr do 10 dní členom Rady. Zápisnicu verifikuje sekretár ObFZ, ktorý zároveň originál zakladá na sekretariáte ObFZ.
 6. Nové a novelizované predpisy a smernice ObFZ verifikujú predseda ObFZ a sekretár ObFZ. Po ich podpísaní zabezpečí sekretár ObFZ ich uverejnenie v úradnej správe. Originál sa zakladá na sekretariáte ObFZ.
 7. Schválené predpisy a smernice nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je v nich uvedený. Ak to tak nie je, dňom schválenia na zasadnutí Rady.

TRETIA HLAVA
VÝKONNÝ VÝBOR

Článok 8
Právomoc a pôsobnosť Výkonného výboru

 1. Výkonný výbor operatívne riadi činnosť ObFZ a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ Stanovami alebo inými predpismi ObFZ nie sú vyhradené Konferencii, Rade alebo komisiám.
 2. Výkonný výbor môže uskutočňovať zmeny platných poriadkov a predpisov ObFZ, pokiaľ nie je možný ich odklad. Tieto zmeny musia byť predložené na schválenie najbližšiemu zasadnutiu Rady.
 3. Výkonný výbor môže vykonať úkony nevyhnutné na zabezpečenie realizácie uznesení Konferencie a Rady. Zároveň má právo kontroly činnosti komisií a Sekretariátu SFZ.

Článok 9
Zloženie Výkonného výboru

Výkonný výbor je zložený z: predsedu ObFZ, ktorý je zároveň jeho predsedom a ďalších 6 členov z toho 4 zástupcov futbalových klubov, 1 člena – zástupcu rozhodcov a delegátov a 1 člena – zodpovedného za oblasť trénersko-metodickú.

Článok 10
Práva a povinnosti členov Výkonného výboru

 1. Členovia Výkonného výboru majú právo:
 2. a) predkladať návrhy, ktoré sú predmetom rokovania Výkonného výboru a vyjadrovať sa k nim,
 3. b) hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor,
 4. c) zúčastňovať sa na schôdzach komisií a pracovných skupín.
 5. Členovia Výkonného výboru sú povinní:
 6. a) vykonávať svoje funkcie nezištne v prospech futbalu,
 7. b) dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho spoločenskú vážnosť,
 8. c) zúčastňovať sa na rokovaniach Výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná.
 9. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena Výkonného výboru, alebo v prípade, že sa bez ospravedlnenia nebude zúčastňovať na jeho činnosti, môže byť takýto člen Radou odvolaný z funkcie. V prípade návrhu na odvolanie predsedu ObFZ musí byť zvolaná Mimoriadna konferencia v zmysle článku 14 ods. 1 Stanov SFZ.
 10. Ak člen Výkonného výboru zo závažných dôvodov skončí svoju funkciu počas funkčného obdobia, obsadí dočasne jeho miesto na návrh predsedu ObFZ Rada na svojom najbližšom zasadnutí. Takto poverený člen Výkonného výboru vykonáva funkciu do najbližšej Konferencie.

Článok 11
Zasadnutia Výkonného výboru

 1. Predseda ObFZ zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však 8-krát do roka. Výkonný výbor musí byť zvolaný, ak o to požiada väčšina jeho členov, alebo ak o to požiada Rada. V takomto prípade musí byť členom Výkonného výboru doručená pozvánka najmenej 5 dní pred dňom rokovania.
 2. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho prítomných členov. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade jeho neprítomnosti je hlasom rozhodujúcim hlas toho člena Výkonného výboru, ktorý predsedá príslušnému zasadnutiu Výkonného výboru.
 3. Na rokovanie Výkonného výboru môžu byť prizvaní predsedovia komisií a iné osoby, ktorých prítomnosť je potrebná na prerokovanie danej problematiky. V takomto prípade majú tieto osoby právo predkladať návrhy a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam, nemajú však hlasovacie právo.

Článok 12
Organizácia a priebeh zasadnutí Výkonného výboru 

 1. Obsahovou a organizačnou prípravou rokovaní Výkonného výboru je poverený  sekretár ObFZ. Ten je povinný najneskôr do 5 dní pred dňom zasadnutia doručiť členom Výkonného výboru písomnú pozvánku s programom rokovania a písomnými materiálmi, ktoré sa budú prerokúvať. Ak v niektorom bode rokovania pôjde o ústnu informáciu, musí to byť výslovne uvedené. V prípade, že sú bodom rokovania otázky súvisiace s činnosťou niektorej komisie je účasť ich predsedu povinná a sekretár ObFZ zabezpečí odoslanie pozvánky a písomných materiálov aj im, v rovnakom termíne ako členom Výkonného výboru.
 2. Obsahový plán rokovaní Výkonného výboru zostavuje sekretár ObFZ na základe návrhov členov Rady,Výkonnéhovýboru a predsedov komisií a predkladá ho na schválenie Výkonnému výboru vždy  k 20. 6. a 20. 12. kalendárneho roka. Po schválení sa tento plán doručí členom Rady, Výkonného výboru a predsedom komisií. Návrhy na dodatočné zaradenie veci do programu rokovania Výkonného výboru možno podávať najneskôr 15 dní pred termínom jeho konania.
 3. Písomné materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania, musia byť k dispozícii sekretárovi ObFZ najneskôr 15 dní pred dňom zasadnutia a musia obsahovať aj návrh na uznesenie.
 4. Zaradenie návrhov, ktoré nie sú v programe rokovania, je možné len vtedy, ak s tým súhlasí väčšina prítomných členov Výkonného výboru.
 5. Rokovania vedie predseda ObFZ, v jeho neprítomnosti poverený člen Výkonného výboru.
 6. Na všetkých rokovaniach vykoná  sekretár ObFZ kontrolu plnenia uznesení.
 7. Výkonný výbor prijíma na rokovaní  uznesenia, ktoré sa uverejnia v úradnej správe ObFZ.
 8. Zápisnicu z rokovania zasiela sekretár ObFZ najneskôr do 10 dní členom Výkonného výboru a predsedom odborných komisií ktorých sa dotýkajú uznesenia. Zápisnicu verifikuje sekretár ObFZ, ktorý zároveň originál zakladá na sekretariáte ObFZ.

Článok 13
Predseda ObFZ

 1. Štatutárnym zástupcom ObFZ a jeho Výkonného výboru je predseda ObFZ, ktorý ho  zastupuje vo vzťahu k inštitúciám, národnému, regionálnemu a oblastným futbalovým zväzom. Predseda ObFZ zabezpečuje spoluprácu so štátnymi orgánmi a inými organizáciami Slovenskej republiky.
 2. Predseda ObFZ pri výkone svojich funkcií vystupuje v mene ObFZ, Rady a Výkonného výboru. Na zastupovanie ObFZ, Rady a Výkonného výboru môže predseda ObFZ splnomocniť v stanovenom rozsahu niektorého z členov Výkonného výboru prípadne sekretára ObFZ.
 3. Predseda ObFZ zvoláva zasadnutia Rady a Výkonného výboru a riadi ich činnosť.

 

ŠTVRTÁ HLAVA
KOMISIE

 Článok 14
Právomoc a pôsobnosť komisií

 1. Komisie sú odbornými orgánmi ObFZ na operatívne riadenie jednotlivých oblastí jeho činnosti. O svojej činnostipredkladajú Výkonnému výboru jedenkrát ročne písomnú správu.
 2. Rada si na zabezpečenie svojej činnosti zriaďuje tieto odborné komisie:

A/ pre operatívne riadenie:

 1. a) Športovo-technickú komisiu,
 2. b) Trénersko-metodickú komisiu,
 3. c) Komisiu rozhodcov,
 4. c) Komisiu mládeže,
 5. d) Matrično-registračnú komisiu,
 6. e) Ekonomickú komisiu,

B/ pre kontrolnú činnosť:

 1. a) Revíznu komisiu,
 2. b) Disciplinárnu komisiu
 3. c) Odvolaciu komisiu.
 4. Rada môže zriaďovať ďalšie, prípadne rušiť existujúce komisie a môže stanovovať ich funkčnú  náplň.
 5. Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi jednotlivými komisiami, rieši Výkonný výbor.
 6. Činnosť komisií sa riadi stanovami ObFZ, týmto Organizačným poriadkom a základnými predpismi ObFZ. Komisie môžu vydávať vlastné interné normy, v ktorých podrobnejšie upravia vlastnú štruktúru, podmienky rokovania, zameranie a ďalšie otázky činnosti komisie vrátane spolupráce s ďalšími oblastnými a regionálnymi komisiami.

Článok 15
Členovia komisií

 1. Predsedov odborných komisií, okrem predsedu Revíznej komisie ObFZ, ktorého volí Konferencia  volí a odvoláva Rada. Funkčné obdobie predsedov je 4 roky.
 2. Celkové počty členov stanovuje a členov komisie schvaľuje na návrh predsedu komisie Výkonný výbor na funkčné obdobie 4 rokov.
 3. Členovia komisií sú povinní:
 4. a) vykonávať svoje funkcie nezištne, v prospech futbalu,
 5. b) dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho vážnosť,
 6. c) zúčastňovať sa zasadnutí komisie, kde je ich účasť nezastupiteľná.
 7. Ak sa člen komisie dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho postavením, alebo ak sa nebude bez ospravedlnenia zúčastňovať na činnosti komisie, môže byť na návrh predsedu komisie odvolaný z funkcie.
 8. V prípade uvoľnenia miesta člena komisie môže nového člena na návrh predsedu komisie kooptovať Výkonný výbor.

Článok 16
Rokovanie komisií

 1. Oznámenie o termíne rokovania komisie sa musí doručiť jej členom čo najskôr. Časový harmonogram rokovania komisií zabezpečujúcich organizáciu súťaží je určený v rozpise súťaži. Agenda a iné písomné materiály musia byť členom komisie odoslané najneskôr 7 dní pred dňom rokovania s výnimkou prípadu, keď to povaha veci alebo iné okolnosti neumožňujú, alebo sú v príslušných poriadkoch a  smerniciach ObFZ stanovené iné lehoty.
 2. Rokovania komisie riadi jej predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen komisie. Komisia zasadá minimálne jedenkrát za mesiac, pokiaľ v tomto Organizačnom poriadku nie je stanovené inak.
 3. Komisia rokuje na základe schváleného plánu práce. Členovia Výkonného výboru a členovia komisie majú právo doplniť program rokovania o ďalšie závažné otázky.
 4. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov, pokiaľ nie je v tomto Organizačnom poriadku alebo iných predpisoch ustanovené inak. O forme hlasovania v každom konkrétnom prípade rozhodne komisia, ak iný predpis ObFZ nestanovuje záväznú formu hlasovania.
 5. Za organizačnú a obsahovú prípravu rokovania zodpovedá predseda komisie. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú verifikuje predseda komisie a s ktorou sa oboznámi každý člen komisie. Jeden výtlačok zápisnice musí byť zaslaný sekretárovi ObFZ, ktorý ho archivuje.
 6. Informácie o rokovaniach komisií a ich záveroch môže masovokomunikačným prostriedkom poskytovať predseda komisie alebo ním poverený člen komisie.
 7. Na rokovaniach komisie môžu byť podľa povahy veci prizvaní funkcionári, tréneri alebo hráči, prípadne iné osoby, ktorých účasť je na splnenie účelu rokovania potrebná. Na rokovanie musia byť pozvaní najneskôr 5 dní pred dňom zasadnutia prostredníctvom úradnej správy, pokiaľ v iných normách ObFZ nie je stanovená iná lehota.
 8. Rozhodnutia komisie môžu byť účastníkom oznámené ústne, písomne alebo uverejnením v úradnej správe ObFZ.

Článok 17
Športovo-technická komisia

 1. Športovo-technická komisia riadi po športovo-technickej stránke oblastné súťaže dospelých a  mládeže vypisované a organizované ObFZ.
 2. Je zložená z predsedu a 6 členov.
 3. Športovo-technická komisia najmä:
 4. a) v spolupráci s Komisiou mládeže zostavuje termínovú listinu oblastných súťaží dospelých a mládeže,
 5. b) zostavuje konečné tabuľky oblastných súťaží dospelých a mládeže, a vedie potrebné štatistiky,
 6. c) rozhoduje o námietkach v zmysle Súťažného poriadku a ďalších predpisov na riadenie  súťaží,
 7. d) schvaľuje výsledky stretnutí oblastných súťaží dospelých a mládeže, ktoré riadi ObFZ,
 8. e) zabezpečuje pasportizáciu športových objektov oblastných súťaží dospelých a mládeže,
 9. f) navrhuje zmeny, úpravy a doplnky športovo-technických noriem,
 10. g) organizuje súťaž fair-play v ňou riadených súťažiach a pravidelne ju vyhodnocuje.
 11. Športovo-technická komisia predkladá Výkonnému výboru:
 12. a) návrh termínovej listiny a rozpisu republikových súťaží dospelých a mládeže,
 13. b) komplexné vyhodnotenie oblastných súťaží dospelých a mládeže, organizovaných ObFZ.
 14. Vo svojej činnosti spolupracuje s ostatnými komisiami ObFZ a Regionálneho futbalového zväzu.
 15. Schôdze športovo-technickej komisie sa uskutočňujú podľa potreby; v priebehu dlhodobých súťaží komisia zasadá jedenkrát týždenne.

Článok 18
Trénersko-metodická komisia

 1. Trénersko-metodická komisia zabezpečuje a koordinuje športovo-technickú a odbornú činnosť v rámci ObFZ a prenos najnovších poznatkov z vývoja futbalovej hry a skúseností z trénerskej práce do futbalového hnutia v okrese.
 2. Trénersko-metodická komisia je zložená z predsedu a dvoch členov.
 3. Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na:
 4. a) prenos najnovších poznatkov do futbalového hnutia,
 5. b) koordináciu výchovy trénerských kádrov,
 6. c) edičnú činnosť a tvorbu metodických materiálov,
 7. d) školenia a doškoľovania trénerov,
 8. e) spoluprácu s Úniou futbalových trénerov Slovenska,
 9. f) evidenciu vydaných trénerských preukazov a licencií,
 10. g) kontrolu plnenia požiadaviek na predlžovanie trénerských licencií,
 11. h) dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad pri výkone funkcie trénera futbalu.
 12. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým so sekretárom ObFZ, Komisiou mládeže Regionálneho futbalového zväzu, klubovými trénermi a ďalšími odbornými orgánmi.
 13. Trénersko-metodická komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

 

Článok 19
Komisia rozhodcov

A/ oblasť rozhodcov:

 1. Komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov, delegátov, zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťažiach ObFZ bolo v súlade s Pravidlami futbalu a dbá o odborný rast a fyzickú pripravenosť rozhodcov.
 2. Komisia rozhodcov je zložená z predsedu a 6 členov.
 3. Komisia rozhodcov najmä:
 4. a) obsadzuje rozhodcami stretnutia oblastných súťaží,
 5. b) pravidelne vyhodnocuje odohrané stretnutia z pohľadu rozhodovania,
 6. c) vedie analytické evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie kvality a objektívnosti rozhodovania,
 7. d) organizuje odborno-metodickú prípravu a fyzické previerky rozhodcov,
 8. e) dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu,
 9. f) zodpovedá za výklad Pravidiel futbalu v podmienkach ObFZ,
 10. g) spolupracuje na vytváraní materiálno-technických podmienok na činnosť rozhodcov v oblastných súťažiach,
 11. h) vykonáva ďalšie činnosti zamerané na rozvoj rozhodcovského hnutia v okrese a na Slovensku.
 12. Komisia rozhodcov predkladá Výkonnému výboru najmä:
 13. a) návrh nominačných listín rozhodcov republikových súťaží pre príslušný súťažný ročník,
 14. b) vyhodnotenie rozhodcov za súťažný ročník a návrhy na zaradenie rozhodcov do regionálnych súťaží,
 15. Komisia rozhodcov spolupracuje najmä so Športovo-technickou komisiou a s Disciplinárnou komisiou.
 16. Schôdze komisie rozhodcov sa uskutočňujú podľa potreby; v priebehu súťažného obdobia jedenkrát týždenne.

 

B/ oblasť delegátov: 

 1. Komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových delegátov ObFZ (ďalej len „delegát“). Zabezpečuje, aby delegáti zastupovali riadiaci orgán, dozerali na priebeh stretnutí, spravodlivo ohodnotili výkon rozhodcov a dôsledne dodržiavali Zásady činnosti delegáta.
 2. Komisia rozhodcov na tomto úseku najmä:
 3. a) obsadzuje delegátmi futbalové stretnutia oblastných súťaží,
 4. b) pravidelne vyhodnocuje odohrané a hodnotené stretnutia delegátmi,
 5. c) organizuje odborno-metodickú prípravu a teoretické previerky delegátov,
 6. d) dbá o dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad a všetkých futbalových noriem v súvislosti s výkonom funkcie delegáta,
 7. e) vedie analytické evidencie a prijíma, resp. navrhuje opatrenia na zabezpečenie kvality výkonu funkcie delegáta.
 8. Komisia rozhodcov predkladá Výkonnému výboru:
 9. a) návrhy nominačných listín delegátov oblastných súťaží pre príslušný súťažný ročník a  návrhy na zaradenie delegátov na listinu delegátov regionálnych súťaží,
 10. b) vyhodnotenie činnosti delegátov za súťažný ročník.

Článok 20
Komisia mládeže 

 1. Komisia mládeže zabezpečuje činnosť a rozvoj mládežníckeho futbalu v okrese, ako aj činnosť v dorasteneckých kategóriách.
 2. Komisia mládeže je zložená z predsedu a dvoch členov.
 3. Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na:
 4. a) spoluprácu so športovo technickou komisiou pri organizovaní stretnutí vo všetkých mládežníckych kategóriách, a to v spolupráci s  Trénersko-metodickou komisiou,
 5. b) organizáciu stretnutí výberov regiónov v kategóriách  žiakov a dorastu,
 6. c) usporadúvanie halových turnajov mládeže v zimnom období,
 7. Schôdze Komisie mládeže sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne.

Článok 21
Matrično-registračná komisia

Matrično-registračná komisia  najmä:

 1. Vystavuje žiacke registračné preukazy a vedie ich evidenciu v počítačovej databáze na ObFZ. Pri vybavovaní nových registračných preukazov dorastencov na základe vlastnej evidencie žiakov potvrdzuje pre MRK VsFZ a MRK SFZ či títo boli registrovaní ako žiaci vo FK patriacich pod ObFZ. 2. Prejednáva a schvaľuje prestupy, hosťovania a zrušenia hosťovania hráčov patriacich do FK v pôsobnosti ObFZ v zimnom a letnom prestupovom období v súlade s  prestupovým poriadkom. Po uzatvorení jednotlivých prestupových období informuje Výkonný výbor ObFZ o výsledkoch prestupových konaní za jednotlivé obdobia a zverejni ich v úradnej správe a na web stránke ObFZ.
 2. Podieľa sa na pripomienkovaní prestupového a registračného poriadku futbalu.
 3. Spolupracuje s ostatnými odbornými komisiami ObFZ.
 4. Matrično-registračná komisia je zložená z predsedu a 2 členov.
 5. Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa potreby, v prestupových obdobiach minimálne raz mesačne až do uzavretia príslušného prestupového obdobia.

Článok 22
Ekonomická komisia

 1. Poslaním Ekonomickej komisie je spolupráca s Ekonomickým úsekom SFZ, ako i ostatnými odbornými úsekmi v ekonomickej oblasti najmä so zameraním na odbornú pomoc pri tvorbe rozpočtu, jeho efektívneho čerpania, ako i príprave podkladov súvisiacich s problematikou verejného obstarávania.
 2. Náplň jej činnosti je upravené Štatútom Ekonomickej komisie SFZ.
 3. Ekonomická komisia je zložená z predsedu a dvoch členov.
 4. Komisia zasadá na základe pozvánok podľa potreby.

 

Článok 23
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý usmerňuje kontrolu hospodárenia a dodržiavanie noriem a poriadkov.
 2. Revízna komisia je zložená z predsedu a dvoch zástupcov futbalových klubov.
 3. Revízna komisia najmä:
 4. a) kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ, dbá o ich efektívne využívanie v súlade so zámermi a úlohami ObFZ,
 5. b) podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti financií poskytnutých členom ObFZ,
 6. c) podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov ObFZ, Organizačného poriadku ObFZ a ďalších  noriem platných v ObFZ ,
 7. d) vykonáva kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek riadiacich orgánov ObFZ.
 8. Pre efektívne plnenie úloh Revízna komisia môže požadovať vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov a orgánov ObFZ.
 9. Na požiadanie umožní sekretár ObFZ členom Revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov ObFZ a poskytne im uznesenia, príp. iné materiály zo zasadnutí Rady, Výkonného výboru a odborných komisií.
 10. Revízna komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Rade a Konferencii.
 11. Schôdze Revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za polrok. Predseda je povinný zvolať schôdzu do 30 dní, ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia komisie.
 12. Bližšie podrobnosti o práci Revíznej komisie upravujú Zásady práce Revíznej komisie SFZ.

Článok 24
Disciplinárna komisia

 1. Disciplinárna komisia prerokúva všetky disciplinárne previnenia v súťažiach riadených ObFZ na základe a v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ.
 2. Disciplinárna komisia je zložená z predsedu, tajomníka a 5 členov.
 3. Disciplinárna komisia v rámci svojej pôsobnosti najmä:
 4. a) rozhoduje o previneniach jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ,
 5. b)  rozhoduje o previneniach jednotlivcov a kolektívov, ktoré škodia dobrému menu slovenského futbalu,
 6. c) rozhoduje o previneniach rozhodcov, funkcionárov a divákov proti normám a rozhodnutiam ObFZ,
 7. d) rozhoduje aj o iných veciach, ktoré jej boli postúpené Konferenciou, Radou, Výkonným  výborom,
 8. e) vedie evidenciu disciplinárnych trestov jednotlivcov a kolektívov a vyhodnocuje všetky súťaže v pôsobnosti ObFZ po disciplinárnej stránke,
 9. f) predkladá návrhy na zmeny a doplnky Disciplinárneho poriadku na SFZ, g) navrhuje opatrenia smerujúce k zabezpečeniu poriadku, disciplíny a fair-play v súťažiach riadených ObFZ a vo futbalovom hnutí vôbec, organizuje školenia, semináre a aktívy v rámci svojej pôsobnosti a zúčastňuje sa na podobných akciách organizovaných ostatnými komisiami.
 10. Schôdze Disciplinárnej komisie sa uskutočňujú podľa potreby. V priebehu súťažného obdobia zasadá jedenkrát týždenne.

Článok 25
Odvolacia komisia

 Pôsobí ako odvolací orgán voči rozhodnutiam komisií pri ObFZ. Riadi sa štatútom odvolacej komisie. Jej rozhodnutia sú na úrovni ObFZ konečné a záväzné pre všetkých členov ObFZ.

PIATA HLAVA
 SEKRETÁR

  Článok 26

 1. Sekretár ObFZ  je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady a Výkonného výboru.
 2. Sekretár ObFZ  zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre jeho osobu vyplývajú zo Stanov ObFZ, tohto Organizačného poriadku, uznesení a smerníc Rady a VV.
 3. Sekretár ObFZ je povinný vytvárať potrebné materiálne podmienky na činnosť komisií a pracovných skupín ObFZ a poskytovať im  potrebnú súčinnosť.

ŠIESTA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27
Účinnosť

Tento Organizačný poriadok ObFZ a jeho zmeny na návrh Výkonného výboru schválila Rada ObFZ na svojom zasadnutí dňa 9.3.2010, uznesením č. 21/09-10 a týmto dňom nadobudol účinnosť.

V Trebišove dňa 9.3.2010

Close Menu