FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine a vedie k pretrvávajúcej a znepokojujúcej humanitárnej kríze, sa predsedníctvo Rady FIFA rozhodlo v koordinácii s UEFA dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým subjektom.

Zásady sú stanovené vo forme dočasnej prílohy k FIFA RSTP (Príloha č. 7 – viď príloha nižšie) s názvom „Dočasné pravidlá na riešenie výnimočnej situácie vyplývajúcej z vojny na Ukrajine“.

Na základe uvedeného boli príslušnými orgánmi FIFA prijaté nasledovné rozhodnutia:

(i) s cieľom poskytnúť hráčom a trénerom možnosť pracovať a poberať mzdu a zároveň chrániť ukrajinské kluby, pokiaľ sa zmluvné strany v príslušnej zmluve výslovne nedohodnú inak, všetky pracovné zmluvy zahraničných hráčov a trénerov s klubmi pridruženými k Ukrajinskej futbalovej asociácii (UAF) sa budú považovať za automaticky pozastavené do konca sezóny na Ukrajine (30. júna 2022), bez toho, aby v tomto zmysle museli strany podniknúť akékoľvek kroky;

(ii) s cieľom uľahčiť odchod zahraničných hráčov a trénerov z Ruskej federácie v prípade, že kluby pridružené k Futbalovej únii Ruska (FUR) nedosiahnu vzájomnú dohodu so svojimi príslušnými zahraničnými hráčmi a trénermi pred alebo do 10. marca 2022 a pokiaľ nemajú inak písomne ​​dohodnuté, zahraniční hráči a tréneri budú mať právo jednostranne prerušiť svoje pracovné zmluvy s príslušnými klubmi Futbalovej únii Ruska (FUR) do konca sezóny v Rusku (30. júna 2022).

Pozastavenie zmluvy podľa vyššie uvedeného bude znamenať, že hráči a tréneri budú považovaní za „nezmluvných“ do 30. júna 2022, a preto budú môcť podpísať zmluvu s iným klubom bez toho, aby čelili následkom akéhokoľvek druhu.

(iii) Okrem vyššie uvedeného, s cieľom poskytnúť flexibilitu hráčom, ktorých registrácia bola v Ukrajinskej futbalovej asociácii (UAF) alebo Futbalovej únii Ruska (FUR) a ktorí opustili alebo môžu mať v úmysle opustiť územie Ukrajiny alebo Ruskej federácie v dôsledku situácie na Ukrajine; zahraniční hráči, ktorých predchádzajúca registrácia bola u Ukrajinskej futbalovej asociácii (UAF) alebo Futbalovej únii Ruska (FUR) bude umožnená registrácia aj v prípade, že registračné obdobie bude uzavreté na národnom futbalovom zväze klubu, s ktorým uzatvoria novú zmluvu.

Zároveň sa v záujme ochrany integrity súťaží zavádza nasledovné (k výnimke podľa bodu (iii)):

– aby bola táto výnimka uplatniteľná a aby sa ochránila integrita súťaží, registrácia v novom klube musí prebehnúť pred alebo do 7. apríla 2022;

– v záujme ďalšej ochrany integrity súťaží sú kluby oprávnené zaregistrovať maximálne dvoch hráčov, ktorí využili výnimku.

(iv) V súvislosti s ochranou neplnoletých osôb sa u maloletých utekajúcich z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu bude mať za to, že spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písm. d) FIFA RSTP, ktorý vyníma maloletých utečencov z pravidla zabraňujúceho medzinárodným prestupom hráčov pred dovŕšením 18. roku veku.

Všetky vyššie uvedené dočasné pravidlá FIFA RSTP sú účinné od 7. marca 2022.

 

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/

 

Close Menu