FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Mimoriadna konferencia ObFZ Trebišov (21.-23.07.2022) – zápisnica o hlasovaní

Futbalové kluby ObFZ Trebišov hlasovaním per rollam rozhodnú o zložení súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2022/23 a organizácii súťaží v súťažnom ročníku 2023/24.

Návrh ŠTK je doplniť družstvá prihlásené do VIII. ligy ObFZ (TJ Družstevník Plechotice, ŠK Zemplínske Jastrabie, FK Leles a FK Slovan Brehov) k družstvám prihláseným do VII. ligy ObFZ. Tým vznikne 12-členná súťaž dospelých (TJ Internacionál Hraň a FK Kysta sa zo súťaží odhlásili).

Súčasťou Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2022/23 je návrh podpredsedu ObFZ M. Manasila sa týka úpravy organizácie VII. a VIII. ligy pre budúci súťažný ročník. Klubom má byť už pred hlasovaním oznámené, že v prípade prihlásenia sa vyššieho počtu účastníkov ako 14 (15 klubov a viac) do VII. ligy ObFZ na súťažný ročník 2023/24, budú kluby, ktoré sa nezmestia do desiatky účastníkov VII. ligy v súťažnom ročníku 2023/24 považované za zostupujúce a budú hrať v súťažnom ročníku 2023/24 VIII. ligu ObFZ. Jedným z kritérií naďalej ostáva povinné družstvo mládeže. To znamená, že ak v súťažnom ročníku 2022/23 nebude mať družstvo prihlásenú mládež v súťaži a na ďalší ročník (2023/24) sa prihlási 15 a viac družstiev dospelých do VII. ligy, bude družstvo dospelých bez mládeže v súťažnom ročníku 2022/23 automaticky považované za vypadávajúce.

Dátum a čas tlače 24.07.2022 11:15:44
Názov športovej organizácie: Oblastný futbalový zväz Trebišov Názov orgánu: Konferencia ObFZ Trebišov
Zoznam všetkých členov orgánu oprávnených hlasovať: 1. Adrián Jáger
2. Cyril Ihnát
3. Daniel Petričko
4. Dominik Holingyák
5. Dominik Sabó
6. Iveta Olejníková
7. Ján Sedrovič
8. Jozef Bajus
9. Jozef Kročko
10. Jozef Melko
11. Ladislav Szücs
12. Marek Dobránsky
13. Marek Visokai
14. Martin Vaško
15. Milan Šikora
16. Milan Tekeľ
17. Miloš Kučera
18. Miroslav Jáger
19. Radoslav Jakubec
20. Rudolf Deák
21. Štefan Ceperko
22. Štefan Škripka
23. Tibor Nagy
24. Tibor Szakács
25. Zoltán Illes
Počet hlasov členov orgánu (celkový počet podľa predpisu): Číslo/rok hlasovania: 2/2022
Uznášaniaschopnosť orgánu: (minimálny počet hlasov členov orgánu potrebný na rokovanie)
Predkladateľ veci na hlasovanie: Meno: Július Priezvisko: Dušek Funkcia:
Vec rozoslaná členom orgánu na hlasovanie + kontrolórovi z adresy: judu81@gmail.com
Dátum a čas rozoslania veci na hlasovanie: 21.07.2022 00:00 Dátum a čas konca lehoty na hlasovanie: 23.07.2022 23:59
Predmet hlasovania: 1. Vyhlásenie o zvolaní Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov

Vyhlásenie o zvolaní Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov

Týmto vyhlasujem, že Mimoriadna konferencia ObFZ Trebišov bola zvolaná na základe platných Stanov ObFZ Trebišov, Druhá hlava – Najvyšší orgán ObFZ (Konferencia ObFZ), podľa článku 32 bod 1. Termín konferencie bol schválený Výkonným výborom ObFZ Trebišov dňa 04. júla 2022 a bol zverejnený na oficiálnej webovej stránke ObFZ Trebišov.

Vyhlásenie o uznášaniaschopnosti Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov

Na mimoriadnu konferenciu bolo podľa článku 26 bod 1 Stanov ObFZ Trebišov pozvaných 26 delegátov s právom hlasovať. Pozvanie prijalo 25 delegátov, čo predstavuje 96,15 %-nú účasť. Na základe toho konštatujem, že Mimoriadna konferencia Oblastného futbalového zväzu Trebišov je uznášaniaschopná.

Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia: 13
Možnosť A: Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov Počet hlasov (A): 22
Nehlasovali: Ján Sedrovič, Ladislav Szücs, Tibor Szakács Počet nehlasujúcich: 3
Prijaté rozhodnutie orgánu: Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov
Odlišné stanisko/Odkaz/Poznámka Jozef Melko: Otázka: prečo nebola konferencia vykonaná prezenčnou formou, čo tomu bránilo? Nie je predsa mimoriadna situácia, či?
Predmet hlasovania: 2. Schvaľovanie programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov

Výkonný výbor ObFZ Trebišov per rollam hlasovaním dňa 14.07.2022 schválil návrh programu konferencie ObFZ. Návrh programu:

1. Vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov

(Vyhlásenie o uznášaniaschopnosti konferencie)

2. Schvaľovanie programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov

3. Schvaľovanie návrhu ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže)

4. Schvaľovanie Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23

5. Informácia o prijatých uzneseniach Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov v dňoch 21.-23.07.2022 per rollam hlasovaním

Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia: 13
Možnosť A: Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 Počet hlasov (A): 21
Možnosť B: Neschvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 Počet hlasov (B): 0
Možnosť C: Zdržiavam sa hlasovania Počet hlasov (C): 1
Nehlasovali: Ján Sedrovič, Ladislav Szücs, Tibor Szakács Počet nehlasujúcich: 3
Prijaté rozhodnutie orgánu: Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022
Odlišné stanisko/Odkaz/Poznámka Neboli uvedené
Predmet hlasovania: 3. Schvaľovanie návrhu ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže)

Výkonný výbor (VV) ObFZ Trebišov odporučil členom konferencie ObFZ schváliť návrh ŠTK na doplnenie štyroch družstiev VIII. ligy do VII. ligy ObFZ na súťažný ročník 2022/23.

Návrh ŠTK je doplniť družstvá prihlásené do VIII. ligy ObFZ Trebišov (TJ Družstevník Plechotice, ŠK Zemplínske Jastrabie, FK Leles a FK Slovan Brehov) k družstvám prihláseným do VII. ligy ObFZ Trebišov (FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany, TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto, TJ TISA Trakany, OŠK Zemplínske Hradište, FK v Nižnom Žipove, TJ ŠM Streda nad Bodrogom, OŠK Veľký Horeš, OZ TJ Milhostov).

Tým vznikne 12-členná súťaž dospelých (TJ Internacionál Hraň a FK Kysta sa zo súťaží odhlásili).

Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia: 18
Možnosť A: Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) Počet hlasov (A): 20
Možnosť B: Neschvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) Počet hlasov (B): 0
Možnosť C: Zdržiavam sa hlasovania Počet hlasov (C): 2
Nehlasovali: Ján Sedrovič, Ladislav Szücs, Tibor Szakács Počet nehlasujúcich: 3
Prijaté rozhodnutie orgánu: Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže)
Odlišné stanisko/Odkaz/Poznámka Neboli uvedené
Predmet hlasovania: 4. Schvaľovanie Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23

Návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 bol zástupcom klubov ObFZ Trebišov zaslaný mailom.

VV odporučil členom konferencie ObFZ schváliť návrh M. Manasila o organizácii súťaží v súťažnom ročníku 2023/24, ktorý je súčasťou Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23. Týka sa úpravy organizácie VII. a VIII. ligy pre budúci súťažný ročník. Klubom má byť už pred hlasovaním oznámené, že v prípade prihlásenia sa vyššieho počtu účastníkov ako 14 (15 klubov a viac) do VII. ligy ObFZ na súťažný ročník 2023/24, budú kluby, ktoré sa nezmestia do desiatky účastníkov VII. ligy v súťažnom ročníku 2023/24 považované za zostupujúce a budú hrať v súťažnom ročníku 2023/24 VIII. ligu ObFZ. Jedným z kritérií naďalej ostáva povinné družstvo mládeže. To znamená, že ak v súťažnom ročníku 2022/23 nebude mať družstvo prihlásenú mládež v súťaži a na ďalší ročník (2023/24) sa prihlási 15 a viac družstiev dospelých do VII. ligy, bude družstvo dospelých bez mládeže v súťažnom ročníku 2022/23 automaticky považované za vypadávajúce.

Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia: 13
Možnosť A: Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 Počet hlasov (A): 20
Možnosť B: Neschvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 Počet hlasov (B): 0
Možnosť C: Zdržiavam sa hlasovania Počet hlasov (C): 2
Nehlasovali: Ján Sedrovič, Ladislav Szücs, Tibor Szakács Počet nehlasujúcich: 3
Prijaté rozhodnutie orgánu: Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23
Odlišné stanisko/Odkaz/Poznámka Jozef Melko: Rozlosovanie súťaží bude dané direktívne, alebo bude zvolané zasadnutie zástupcov mužstiev? Nesúhlasime, aby sa hral jeden zápas v nedeľu skôr ako v riadnom úradnom hracom čase.
Predmet hlasovania: 5. Informácia o prijatých uzneseniach Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov v dňoch 21.-23.07.2022 per rollam hlasovaním

Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia: 13
Možnosť A: Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov Počet hlasov (A): 22
Nehlasovali: Ján Sedrovič, Ladislav Szücs, Tibor Szakács Počet nehlasujúcich: 3
Prijaté rozhodnutie orgánu: Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov
Odlišné stanisko/Odkaz/Poznámka Neboli uvedené

PREHĽAD HLASOVANIA JEDNOTLIVÝCH ČLENOV ORGÁNU

Predmet hlasovania: 1. Vyhlásenie o zvolaní Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko) Hlasoval za možnosť Dátum hlasovania Email hlasujúceho člena
Adrián Jáger Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 19:59 adri90@post.sk
Cyril Ihnát Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 22.07.2022 14:30 ihnat.imanaging@gmail.com
Daniel Petričko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 23.07.2022 19:34 petricko.daniel@gmail.com
Dominik Holingyák Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 08:29 dominik.holingyak@gmail.com
Dominik Sabó Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 16:20 dsabofk@gmail.com
Iveta Olejníková Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 07:10 ivca01@centrum.sk
Ján Sedrovič Nehlasoval
Jozef Bajus Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 21:52 jozefbajus77@gmail.com
Jozef Kročko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 20:12 jozefkrocko@gmail.com
Jozef Melko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 13:52 jmelko2@gmail.com
Ladislav Szücs Nehlasoval
Marek Dobránsky Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 00:06 dobransky.mark@gmail.com
Marek Visokai Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 08:00 marek.visokai75@gmail.com
Martin Vaško Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 03:15 stanca0530@gmail.com
Milan Šikora Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 09:22 sikora.milan1@gmail.com
Milan Tekeľ Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 13:32 milantekel@azet.sk
Miloš Kučera Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 23.07.2022 11:01 milos.kucera@centrum.sk
Miroslav Jáger Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 22.07.2022 07:09 miroslav.jager@azet.sk
Radoslav Jakubec Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 09:23 radokubo1@gmail.com
Rudolf Deák Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 17:49 rudieva@centrum.sk
Štefan Ceperko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 23.07.2022 21:54 stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan Škripka Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 14:09 skripka22684@gmail.com
Tibor Nagy Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 21.07.2022 14:59 nagytibor@centrum.sk
Tibor Szakács Nehlasoval
Zoltán Illes Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie vyhlásenie o zvolaní mimoriadnej konferencie ObFZ v súlade so Stanovami ObFZ Trebišov 22.07.2022 12:16 illeszoltan83@gmail.com
Predmet hlasovania: 2. Schvaľovanie programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko) Hlasoval za možnosť Dátum hlasovania Email hlasujúceho člena
Adrián Jáger Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 19:59 adri90@post.sk
Cyril Ihnát Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 22.07.2022 14:30 ihnat.imanaging@gmail.com
Daniel Petričko Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 23.07.2022 19:34 petricko.daniel@gmail.com
Dominik Holingyák Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 08:29 dominik.holingyak@gmail.com
Dominik Sabó Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 16:20 dsabofk@gmail.com
Iveta Olejníková Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 07:10 ivca01@centrum.sk
Ján Sedrovič Nehlasoval
Jozef Bajus Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 21:52 jozefbajus77@gmail.com
Jozef Kročko Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 20:12 jozefkrocko@gmail.com
Jozef Melko Zdržiavam sa hlasovania 21.07.2022 13:52 jmelko2@gmail.com
Ladislav Szücs Nehlasoval
Marek Dobránsky Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 00:06 dobransky.mark@gmail.com
Marek Visokai Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 08:00 marek.visokai75@gmail.com
Martin Vaško Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 03:15 stanca0530@gmail.com
Milan Šikora Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 09:22 sikora.milan1@gmail.com
Milan Tekeľ Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 13:32 milantekel@azet.sk
Miloš Kučera Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 23.07.2022 11:01 milos.kucera@centrum.sk
Miroslav Jáger Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 22.07.2022 07:09 miroslav.jager@azet.sk
Radoslav Jakubec Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 09:23 radokubo1@gmail.com
Rudolf Deák Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 17:49 rudieva@centrum.sk
Štefan Ceperko Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 23.07.2022 21:54 stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan Škripka Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 14:09 skripka22684@gmail.com
Tibor Nagy Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 21.07.2022 14:59 nagytibor@centrum.sk
Tibor Szakács Nehlasoval
Zoltán Illes Schvaľujem návrh programu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov konanej v dňoch 21.-23. júla 2022 22.07.2022 12:16 illeszoltan83@gmail.com
Predmet hlasovania: 3. Schvaľovanie návrhu ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže)
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko) Hlasoval za možnosť Dátum hlasovania Email hlasujúceho člena
Adrián Jáger Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 19:59 adri90@post.sk
Cyril Ihnát Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 22.07.2022 14:30 ihnat.imanaging@gmail.com
Daniel Petričko Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 23.07.2022 19:34 petricko.daniel@gmail.com
Dominik Holingyák Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 08:29 dominik.holingyak@gmail.com
Dominik Sabó Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 16:20 dsabofk@gmail.com
Iveta Olejníková Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 07:10 ivca01@centrum.sk
Ján Sedrovič Nehlasoval
Jozef Bajus Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 21:52 jozefbajus77@gmail.com
Jozef Kročko Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 20:12 jozefkrocko@gmail.com
Jozef Melko Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 13:52 jmelko2@gmail.com
Ladislav Szücs Nehlasoval
Marek Dobránsky Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 00:06 dobransky.mark@gmail.com
Marek Visokai Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 08:00 marek.visokai75@gmail.com
Martin Vaško Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 03:15 stanca0530@gmail.com
Milan Šikora Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 09:22 sikora.milan1@gmail.com
Milan Tekeľ Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 13:32 milantekel@azet.sk
Miloš Kučera Zdržiavam sa hlasovania 23.07.2022 11:01 milos.kucera@centrum.sk
Miroslav Jáger Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 22.07.2022 07:09 miroslav.jager@azet.sk
Radoslav Jakubec Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 09:23 radokubo1@gmail.com
Rudolf Deák Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 17:49 rudieva@centrum.sk
Štefan Ceperko Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 23.07.2022 21:54 stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan Škripka Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 14:09 skripka22684@gmail.com
Tibor Nagy Schvaľujem návrh ŠTK ObFZ Trebišov o doplnení družstiev do VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov (rozšírenie súťaže) 21.07.2022 14:59 nagytibor@centrum.sk
Tibor Szakács Nehlasoval
Zoltán Illes Zdržiavam sa hlasovania 22.07.2022 12:16 illeszoltan83@gmail.com
Predmet hlasovania: 4. Schvaľovanie Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko) Hlasoval za možnosť Dátum hlasovania Email hlasujúceho člena
Adrián Jáger Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 19:59 adri90@post.sk
Cyril Ihnát Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 22.07.2022 14:30 ihnat.imanaging@gmail.com
Daniel Petričko Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 23.07.2022 19:34 petricko.daniel@gmail.com
Dominik Holingyák Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 08:29 dominik.holingyak@gmail.com
Dominik Sabó Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 16:20 dsabofk@gmail.com
Iveta Olejníková Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 07:10 ivca01@centrum.sk
Ján Sedrovič Nehlasoval
Jozef Bajus Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 21:52 jozefbajus77@gmail.com
Jozef Kročko Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 20:12 jozefkrocko@gmail.com
Jozef Melko Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 13:52 jmelko2@gmail.com
Ladislav Szücs Nehlasoval
Marek Dobránsky Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 00:06 dobransky.mark@gmail.com
Marek Visokai Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 08:00 marek.visokai75@gmail.com
Martin Vaško Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 03:15 stanca0530@gmail.com
Milan Šikora Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 09:22 sikora.milan1@gmail.com
Milan Tekeľ Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 13:32 milantekel@azet.sk
Miloš Kučera Zdržiavam sa hlasovania 23.07.2022 11:01 milos.kucera@centrum.sk
Miroslav Jáger Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 22.07.2022 07:09 miroslav.jager@azet.sk
Radoslav Jakubec Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 09:23 radokubo1@gmail.com
Rudolf Deák Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 17:49 rudieva@centrum.sk
Štefan Ceperko Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 23.07.2022 21:54 stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan Škripka Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 14:09 skripka22684@gmail.com
Tibor Nagy Schvaľujem návrh Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2022/23 21.07.2022 14:59 nagytibor@centrum.sk
Tibor Szakács Nehlasoval
Zoltán Illes Zdržiavam sa hlasovania 22.07.2022 12:16 illeszoltan83@gmail.com
Predmet hlasovania: 5. Informácia o prijatých uzneseniach Mimoriadnej konferencie ObFZ Trebišov v dňoch 21.-23.07.2022 per rollam hlasovaním
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko) Hlasoval za možnosť Dátum hlasovania Email hlasujúceho člena
Adrián Jáger Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 19:59 adri90@post.sk
Cyril Ihnát Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 22.07.2022 14:30 ihnat.imanaging@gmail.com
Daniel Petričko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 23.07.2022 19:34 petricko.daniel@gmail.com
Dominik Holingyák Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 08:29 dominik.holingyak@gmail.com
Dominik Sabó Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 16:20 dsabofk@gmail.com
Iveta Olejníková Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 07:10 ivca01@centrum.sk
Ján Sedrovič Nehlasoval
Jozef Bajus Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 21:52 jozefbajus77@gmail.com
Jozef Kročko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 20:12 jozefkrocko@gmail.com
Jozef Melko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 13:52 jmelko2@gmail.com
Ladislav Szücs Nehlasoval
Marek Dobránsky Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 00:06 dobransky.mark@gmail.com
Marek Visokai Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 08:00 marek.visokai75@gmail.com
Martin Vaško Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 03:15 stanca0530@gmail.com
Milan Šikora Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 09:22 sikora.milan1@gmail.com
Milan Tekeľ Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 13:32 milantekel@azet.sk
Miloš Kučera Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 23.07.2022 11:01 milos.kucera@centrum.sk
Miroslav Jáger Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 22.07.2022 07:09 miroslav.jager@azet.sk
Radoslav Jakubec Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 09:23 radokubo1@gmail.com
Rudolf Deák Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 17:49 rudieva@centrum.sk
Štefan Ceperko Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 23.07.2022 21:54 stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan Škripka Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 14:09 skripka22684@gmail.com
Tibor Nagy Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 21.07.2022 14:59 nagytibor@centrum.sk
Tibor Szakács Nehlasoval
Zoltán Illes Konferencia ObFZ Trebišov berie na vedomie informáciu o prijatých uznesenia na Mimoriadnej konferencii ObFZ Trebišov 22.07.2022 12:16 illeszoltan83@gmail.com

 

Zápisnica z hlasovania na mimoriadnej konferencii na stiahnutie (PDF):

Mimoriadna konferencia ObFZ Trebišov 21.-23.07.2022 – zápisnica z hlasovania

Close Menu