FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Doporučenia pre organizátora športového podujatia

 

VYHLÁŠKA č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 

§ 5 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru

 

Povinnosti pre organizátora žltý okres (I. stupeň ostražitosti):

(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,

c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru to znamená :

1.     h) nad kapacitu 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

2.     g) v prípade státia 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,

f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

 

Ďalšie pokyny pre organizátora pre podujatie s divákmi :

Bod 11) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,

b) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

c) organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,

d) opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k) sa použijú rovnako to znamená :

· a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

· b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

· c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,

· d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

· e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

· f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

· g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

· h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

2. zákaz podávania rúk,

· i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,

4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,

5. osoby usadené v hľadisku podujatia,

6. osoby školiace voči osobám školeným,

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

· j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

· k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

 

Všeobecné pokyny pre organizátora :

§ 7 Spoločné ustanovenia

Bod 1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Bod 2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

 

 

Doporučenia pre organizátora športového podujatia – žltý okres

Close Menu