FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Prvý mesiac v roku je obdobím, keď sa dejú zmeny v klubových kádroch, funkcionári a tréneri riešia pohyb v šatniach, hráči sa presúvajú z jednej adresy na druhú. 

Príslušní pracovníci a orgány SFZ pripravili praktický manuál pre všetkých, ktorých sa transfery amatérov dotýkajú, aby sa prestupový termín uskutočnil s čo najmenším počtom problémových presunov, ideálne bez sporov. Dôležitým zostáva fakt, že odstupné netvorí prekážku pre schválenie transferu amatéra a tvorí samostatný nárok. 

Jeden z kľúčových prestupových princípov je odstupné za amatéra, keď hodnota odstupného je nulová resp. vyššia ako 0 eur. Ako s tým naložiť, zobrazuje schéma 2. 

Aký je postup pri transfere, ak došlo alebo nedošlo k dohode medzi klubmi, ukazuje schéma 1.

JEDENÁSŤ KROKOV PRI TRANSFERE AMATÉRA

Aké sú kroky pri realizácii prestupu z pohľadu materského klubu, nového klubu a hráča sumarizuje manuál a týchto jedenásť krokov v ňom.

1. Klub, žiadajúci o prestup hráča, musí správne vyplniť povinné pole, v ktorom sa uvádza výška odstupného. Za uvedenú sumu podľa čl. 37/1 RaPP je následne plne zodpovedný.
V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá:
a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek

b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohode, uzatvorenej prostredníctvom ISSF alebo

c) sume odstupného podľa písm. a) a b), krátenej o sumu podľa článku 18 ods. 11.

2. Ak nedôjde k dohode medzi klubmi, žiadateľ o transfer uvedie sumu v zmysle RaPP, článok 37a-37c (pozn: v prípade hráča je rozhodujúci vek, ktorý dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje).

3. V prípade dohody klubov o výške odstupného je potrebné prihliadať na povinnosť pre oba kluby uzatvoriť písomnú zmluvu o transfere, ktorá bude obsahovať dohodnutú sumu odstupného, prípadne uzatvoriť takýto typ dohody v ISSF.

4. Po vyjadrení súhlasu hráča, ktorého sa transfer týka, matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli (pozn. súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade postupu podľa článku 19, odsek 13).
(Vyjadrenie materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada.)

5. V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF –  inej sumy, na akej sa kluby dohodli, prípadne inej sumy, aká je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP – sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj (bez relevantného dôvodu) dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ.

Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, je oprávnený podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. 


V tomto smere je rozhodujúce, či existujú dôvodné pochybnosti o existencii dohody o výške odstupného alebo nie.
Ak vzniknú aj minimálne pochybnosti a vec javí znaky sporu, prerokovanie a rozhodnutie veci rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. Predchádzajúca veta platí aj v prípade, ak dôvodné pochybnosti vzniknú počas disciplinárneho konania, keď príslušná komisia konanie zastaví a odkáže príslušný klub s nárokom na konanie pred komorou.

6. V prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude čiastka iná, ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča, povinný preukázať dohodu o výške odstupného. Spor sa rieši podľa 5. bodu tohto manuálu.

7. Po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (rozumej žiadateľa o transfer) položka „Odstupné“ so zadanou výškou odstupného v žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupné vyššie ako 0 eur.

8. Položky „Odstupné“ si materský klub sleduje v položkách faktúr v ISSF.

9. Po uhradení mesačnej zbernej faktúry novým klubom sa položky odstupné dostanú do stavu „Uhradená“ a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať od SFZ.

10. Materský klub si v ISSF vygeneruje platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (viď článok 37 bod 4 RaPP).

11. Ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ konečné, vrátane daní a odvodov (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti – platca DPH a podobne – ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Close Menu