FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Výkonný výbor ObFZ Trebišov na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prijal uznesenie VV 2021/22-037, ktorým rozhodol, že riadna konferencia ObFZ Trebišov sa bude konať dňa 05.03.2022 (sobota) o 10:00 hod. v kultúrnom dome vo Veľatoch. Na konferencii prebehne doplnková voľba predsedov odvolacej a volebnej komisie na zostatok funkčného obdobia rokov 2021-2025. Konferencia prebehne podľa vyhlášky RÚVZ platnej v čase konania jej zasadnutia.

Žiadame vás o nahlásenie delegáta, ktorý sa zúčastní na konferencii ObFZ za váš klub. Vyplňte prosím návratku a obratom ju zašlite e-mailom na obfztv@futbalsfz.sk, najneskôr do 03.03.2022.

NÁVRATKA:

Pozvánka-s-návratkou-riadna-konferencia-obfz-05.03.2022 (PDF)

Pozvánka-s-návratkou-riadna-konferencia-obfz-05.03.2022 (Word)

 

Podľa Stanov ObFZ Trebišov, Článok 26 – Delegáti konferencie

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa s hlasovacím právom:

Jeden delegát za každého riadneho člena ObFZ, ktorý má v čase konania konferencie zaradené aspoň jedno družstvo dospelých alebo mládeže v súťažiach riadených ObFZ

Je potrebné, aby identita každého vyslaného delegáta na volebnú konferenciu ObFZ bola overiteľná v ISSF (individuálny člen SFZ) a vyslaný delegát mal zaplatený členský poplatok za príslušný súťažný ročník 2021/22,

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Zastupovanie viacerých delegátov jednou osobou nie je prípustné.

Konferencie sa môžu zúčastniť predseda, členovia výkonného výboru, sekretár, predsedovia komisií a iní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom predsedu, sekretára alebo predsedajúceho konferencie.

O sporoch a námietkach súvisiacich s kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná komisia.

 

Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie do volených orgánov ObFZ na roky 2021 – 2025 pre doplnkové voľby na konferencii ObFZ dňa 05.03.2022:

Každý FO-FK-ŠK-TJ, ako samostatný právny subjekt v rámci ObFZ a individuálny člen ObFZ, ich môže zasielať do 5 dní pred uskutočnením konferencie na tlačive k tomu určenom, doporučenou poštovou listovou zásielkou t. j. najneskôr  do 28.02.2022.  Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje dátum poštovej pečiatky odoslania návrhu. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené po tomto termíne volebná komisia (porušenie Volebného poriadku čl. 2, odst. 3a,) nebude akceptovať.

Návrhy je potrebné zaslať na adresu: Oblastný futbalový zväz Trebišov, volebná komisia, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov

 

Každý návrh musí obsahovať: 

– označenie orgánu, ktorý návrh podáva,

– meno, priezvisko, titul navrhovaného,

– dátum narodenia navrhovaného,

– presnú adresu bydliska navrhovaného,

– číslo mobilu a e-mailový kontakt na navrhovaného,

– klubovú príslušnosť navrhovaného,

– označenie funkcie, na ktorú je navrhovaný,

– vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve SFZ v ISSF so zaplateným členským poplatkom na ročník 2021/22,

– súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, trvalý pobyt, mobilný a emailový kontakt) v ObFZ v súvislosti s voľbami,

– dôvod návrhu,

– podpisy 2 funkcionárov subjektu, ktorý návrh podáva, s uvedením ich čitateľných mien, priezvisk a funkcií, resp. meno, priezvisko a podpis individuálneho člena SFZ

– pečiatku subjektu, ktorý návrh podáva;

– dátum podania návrhu;

– súhlas navrhovaného na zaradenie do kandidátky na uvedenú funkciu do volených orgánov ObFZ na  konferenciu ObFZ potvrdený vlastnoručným podpisom.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh-na-zaradenie-do-kandidátky-riadna-konferencia-obfz-05.03.2022 (PDF)

Návrh-na-zaradenie-do-kandidátky-riadna-konferencia-obfz-05.03.2022 (Word)

Program Konferencia ObFZ 05.03.2022 (PDF)

Program Konferencia ObFZ 05.03.2022 (Word)

 

 

Close Menu