FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ Trebišov zo dňa 06.09.2021 v zmysle Stanov ObFZ Trebišov oznamujeme futbalovým klubom územne patriacim pod ObFZ Trebišov, že volebná konferenciu ObFZ sa uskutoční dňa 27. novembra 2021 (sobota) o 9:00 hod. v hoteli Zemplín (vedľa Tesca). Konferencia ObFZ zhodnotí činnosť a hospodárenie ObFZ od ostatnej konferencie a zvolí nové orgány ObFZ (predsedu ObFZ, 6 členov VV ObFZ, predsedu RK ObFZ, predsedu OK ObFZ, predsedu DK ObFZ, 3 delegátov za ObFZ na konferenciu VsFZ, 1 delegáta na konferenciu SFZ) na funkčné obdobie 4-rokov 2021 – 2025.

 

Z tohto dôvodu Vás žiadame nahlásiť Vášho delegáta, ktorý sa zúčastní na konferencii ObFZ. Vyplňte prosím návratku (nájdete ju na konci článku resp. na úvodnej stránke) a obratom ju zašlite e-mailom na obfztv@futbalsfz.sk.

Účastník volebnej konferencie musí spĺňať podmienky covid automatu pre okres Trebišov platné v čase konania konferencie. 

 

Podľa Stanov ObFZ Trebišov, Článok 26 – Delegáti konferencie

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa s hlasovacím právom:

Jeden delegát za každého riadneho člena ObFZ, ktorý má v čase konania konferencie zaradené aspoň jedno družstvo dospelých alebo mládeže v súťažiach riadených ObFZ

Je potrebné, aby identita každého vyslaného delegáta na volebnú konferenciu ObFZ bola overiteľná v ISSF (individuálny člen SFZ) a vyslaný delegát mal zaplatený členský poplatok za príslušný súťažný ročník 2021/22,

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Zastupovanie viacerých delegátov jednou osobou nie je prípustné.

Konferencie sa môžu zúčastniť predseda, členovia výkonného výboru, sekretár, predsedovia komisií a iní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom predsedu, sekretára alebo predsedajúceho konferencie.

O sporoch a námietkach súvisiacich s kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná komisia.

 

Informácia k návrhom na zaradenie do kandidátky

na volebnú konferenciu ObFZ

na funkcie do volených orgánov ObFZ

na 4 – ročné funkčné obdobie rokov 2021-2025

Výkonný výbor ObFZ Trebišov sa na svojom zasadnutí dňa 06.09.2021 rozhodol zvolať  volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Trebišov na deň 27.11.2021 (SO) o 09:00 hod. v Hoteli Zemplín v Trebišove (vedľa Tesca), prezentácia od 8,30 hod.

Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie do týchto volených orgánov ObFZ na roky 2021 – 2025 pre voľby na volebnej konferencii ObFZ dňa 27.11.2021:

 

Každý FO-FK-ŠK-TJ, ako samostatný právny subjekt v rámci ObFZ a individuálny člen ObFZ, ich môže zasielať do 5 dní pred uskutočnením konferencie na tlačive k tomu určenom, doporučenou poštovou listovou zásielkou t. j. najneskôr  do 22.11.2021.  Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje dátum poštovej pečiatky odoslania návrhu. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené po tomto termíne Volebná komisia (porušenie Volebného poriadku čl. 2, odst. 3a,) nebude akceptovať.

 

Návrhy je potrebné zaslať na adresu:

Oblastný futbalový zväz Trebišov

volebná komisia

J. Kostru 1

075 01 Trebišov

 

Volebná komisia vyhlásila tieto voľby:

a, do orgánov ObFZ:

– voľby na predsedu ObFZ (1)

– voľby ostatných členov výkonného výboru ObFZ (6)

– voľby na predsedu revíznej komisie ObFZ (1)

– voľby na predsedu odvolacej komisie ObFZ (1)

– voľby na predsedu disciplinárnej komisie ObFZ  (1)

 

V zmysle stanov ObFZ predsedom ani iným členom RK, OK, DK a KR nesmie byť funkcionár FK, TJ zaradeného v súťažiach riadených ObFZ Trebišov. Navrhovaný kandidát môže byť zaradený len na jednu kandidátku a jednu funkciu do volených orgánov ObFZ.

 

b, do orgánov VsFZ:

– voľby 3 delegátov na konferenciu VsFZ za ObFZ Trebišov – spravidla novozvolený predseda + 2 delegáti (spravidla z klubov, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach VsFZ)

 

c, na najbližšiu volebnú konferenciu SFZ:

– voľba 1 delegáta za ObFZ Trebišov (spravidla je na ňu navrhnutý novozvolený predseda ObFZ)

 

Každý návrh musí obsahovať: 

– označenie orgánu, ktorý návrh podáva,

– meno, priezvisko, titul navrhovaného,

– dátum narodenia navrhovaného,

– presnú adresu bydliska navrhovaného,

– číslo mobilu a e-mailový kontakt na navrhovaného,

– klubovú príslušnosť navrhovaného,

– označenie funkcie, na ktorú je navrhovaný,

– vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve SFZ v ISSF so zaplateným členským poplatkom na ročník 2021/22,

– súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, trvalý pobyt, mobilný a emailový kontakt) v ObFZ v súvislosti s voľbami,

– dôvod návrhu,

– podpisy 2 funkcionárov subjektu, ktorý návrh podáva, s uvedením ich čitateľných mien, priezvisk a funkcií, resp. meno, priezvisko a podpis individuálneho člena SFZ

– pečiatku subjektu, ktorý návrh podáva;

– dátum podania návrhu;

– súhlas navrhovaného na zaradenie do kandidátky na uvedenú funkciu do volených orgánov ObFZ na  konferenciu ObFZ potvrdený vlastnoručným podpisom.

 

Dokumenty na stiahnutie (MS Word):

Pozvánka s návratkou – volebná konferencia 27.11.2021

Návrh programu volebnej konferencie ObFZ Trebišov dňa 27.11.2021

Info k návrhom na zaradenie do kandidátky – volebná konferencia 27.11.2021

Návrh na zaradenie do kandidátky – volebná konferencia 27.11.2021

 

Dokumenty na stiahnutie (PDF):

Pozvánka s návratkou – volebná konferencia 27.11.2021 PDF

Návrh programu volebnej konferencie ObFZ Trebišov dňa 27.11.2021 PDF

Info k návrhom na zaradenie do kandidátky – volebná konferencia 27.11.2021 PDF

Návrh na zaradenie do kandidátky – volebná konferencia 27.11.2021 PDF

 

 

V Trebišove 25.10.2021

 

                                                                                                            Volebná komisia ObFZ

 

 

Close Menu